SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

70.

Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. studenog 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 49/07 i 1/08-ispr.), riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 10. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,«.

Članak 3.

U članku 11. podstavku 7. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju

»gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 12. stavcima 2., 3. i 4. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Stavak 6. briše se.

Članak 5.

Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. riječi »inokosni unutarnji revizor« zamjenjuju se riječima »unutarnji revizor raspoređen na izdvojeno radno mjesto, neposredno do gradonačelnika«.

Članak 7.

Opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela, kao i unutarnji nadzor, ostaju na snazi.

Izmjene i dopune akata iz stavka 1. ovoga članka donose tijela određena zakonom i ovom Odlukom.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim odredbi članka 1., članka 2., članka 3. i članka 4. stavka 1., koje na snagu stupaju 17. svibnja 2009. godine.

Klasa: 023-01/06-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-08-11

Opatija, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr