SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 46. Četvrtak, 4. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

62.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenog 2008. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog Programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora i

9. hitne intervencije i ostale obveze.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Program Program Ind.

2008. 2009.


1.prihodi od
komunalne naknade 14.000.000,00 15.500.000,00 110,7

2.sredstva Proračuna za
održav. kom. infrastrukture 10.259.992,00 6.180.110,00 60,2


UKUPNO PRIHODI 24.259.992,00 21.680.110,00 89,4


3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za održavanja komunalne infrastrukture, a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2009. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predvina se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.020 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 712 m rešetki 12 puta godišnje, 265 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i razina održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2009. godini uvrštene su u plan dodatne površine (Veprinački put 242 m2, Tošina 1.623 m2) , te su povećani intenziteti na površinama na kojima je ustanovljeno da postoji potreba.

Radi povećavanja kvalitete čišćenja na lokacijama koje održava Komunalac u 2009. godini predviđa se dodatnih 1000 sati rada na čišćenju raslinja uz pješačke komunikacije, zadržan je dodatni usisivač. Predviđeno je i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik kako je to bilo u 2008, godini, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju. U stavci su predvineni i troškovi održavanja nosača vrećica za pseći izmet.

Poslovi pometanja javno-prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.954.966 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2, strojno čišćenje - 22.612.400 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0243 kn/m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 181.668 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,65 kn/m2

- strojno čišćenje obalnog puta - 6.525.529 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,051 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

U 2009. g. obavljati će se pranje ulica u većem istom obimu u odnosu na ranije godine. Predviđa se pranje 1X ožujak, 2X travanj, 2X svibanj, 4X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 2X rujan, 1X listopad, 1X studeni, 1X prosinac i to na slijedećim ulicama: Ul. m. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, Ulica I. Pošćića, Ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 35.590 m2).

Ova stavka obuhvaća i strojno pranje pločnika visokotlačnom pumpom toplom vodom sa deterđentom i ispiranjem (Parkovi, 1.000 m2 kamenih površina i 10.000 m2 klinker pločica).

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (150 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Odlaganje otpada na gradski deponij

U 2009. godini uvodi se ovaj trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju.

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko-higijeničarska služba obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko-higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj stanicu Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo.

2.7 Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu - programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. U stavci su uključena i sredstva za uklanjanje divljih deponija i olupina u iznosu od 35.000 kn.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn), te za županijski program suzbijanja bjesnoće (4.975 kn).

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignute razine uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 140.536 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2008. godini te su dodane nove površine: Park Bulgarija II dio, Park Dražica i zelena površina na BUS ugibalištu u Iki.

Za zalijevanje zelenih površina planira se 14.778 m3 vode (8.461 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.317 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.790 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 14.737 m2 zelenih površina. U protekloj godini izvedeno je navodnjavanje na zelenoj površini ispred upravne zgrade Parkova u parku Angiolina (263 m2), te površina između Ville Angiolina i rasadnika (1020 m2).

Sredstva za redovno održavanje osigurana su i za površine koje će biti uređene u 2009. godini: zelena površina na raskrižju I. K. Jeretova-Dr. I. Pošćića, zelena površina na kružnom toku F. Supila u Voloskom, zelena površina kod marketa u Ičićima.

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja i dr.

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 40.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina, šetalište na Slatini, drvored uz Ulicu m. Tita, park Margerita, Park Gorovo, te manje interpolacije na lokacijama na kojima će u 2009. doći do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr. sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - 309.102 kn (utrošak vode 3.500 m3, održavanje travnjaka radnik - 109.755 kn, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko i dr. - 123.688 kn).

3.6. Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada u 2008. godini dobavljeno je 10 novih klupa tako da je ukupno postavljeno 310 klupa. U 2008. godini povećan je broj posuda za otpatke za 30 kom. i ukupni broj kada se izuzmu površine parkova i obalnog puta iznosi 155 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima. Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (150 kom, 129.000 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada, 28.380 kn)

3. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (10 kom, 20.000 kn),

4. pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 300, kn 9.800)

5. dobava i montaža novih klupa tip Opatija (kom 10, 60.600 kn),

6. skidanje, popravak i ponovna montaža košarica (30 kom, 12.700 kn),

7. dobava mrežastih nosača-koševa za vrećice 80 l (kom 10, 6.700 kn),

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

dobava i postava košarica za otpatke 20 l (kom. 10, 20.000 kn), Nabavka i postava betonskih posuda 80 l (kom 20, 56.750 kn), Pranje poklopaca Bani 3X godišnje,

Održavanje posuda za otpatke

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meto podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA).

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 177.900 kn.

Javni izljevi (25 javnih špina - 1.800 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko- vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Ika, bit će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.575 m3 vode. Za izvanredne okolnosti (puknuća, gubici vode), planira se 3.900 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (čišćenja, sanacija oštećenja, postava zaštite od galebova) planira se u od 23.200 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, (otvoreni 12 mjeseci). Novourenenim WC-i u sklopu CS Triglav, CS Tomaševac upravljati će Komunalac, (otvoreni 6 mjeseci), a u CS Lipovica (otvoren 12 mjeseci). U Ičićima automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima),

Kemijski WC-i postaviti će se na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (plaža Črnikovica, plivalište Volosko, kod NK Opatija, kod marine u Ičićima (lipanj-rujan).

Održavanje WC-a za pse 2 kom na obalnom putu, kod ispusta na P. Kolovi, kod kupališta Tomaševac.

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 30.500 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi 300 m2, stepeništa 300 m2).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Mušićevac, igralište u parku Margerita) održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl), za što se planiraju sredstva u iznosu od 108.370 kn (održavanje sprava 41.670 kn, redovno održavanje i čišćenje 54.500, zamjena oštećenih sprava 12.200).

Dječja igrališta Tomaševac, Triglav-Belveder, Lipovica, Črnikovica i Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izranuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta. Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. U 2007. izrađena je GIS aplikacija za održavanje nerazvrstanih cesta, koja zbog nedostatka informatičke opreme stoji nekorištena. Obećano je da će se nakon godine i pol nabaviti kompjuter kako bi se počelo koristiti bazu podataka u 2009. godini.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na razini 2008. godine, a sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (12 t hladne mase, strojna ugradba 250 t, ručna ugradba 300 t asfaltne mase)

4. popravci betonskih kolnika (20 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7. održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.370 m rigola, 11 m3 čišćenja propusta i taložnica,)

8. košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 36.400 m2, te tretiranje herbicidima 36.400 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 100 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje provodit će se do razine planiranih sredstava od 250.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije biti će povjereni najpovoljnijem ponuđaču nakon što se provede natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalcu« d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 220.000 kn (1900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m' crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (156.400 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (18.600 kn). Za postavu kućnih brojeva (kom 286) osigurava se 30.000 kn.

Parkovi d.o.o. Opatija održavaju prometnu signalizaciju sa unutarnjim osvjetljenjem za koju se planira iznos od 29.700 kn, a za održavanje panoa za oglašavanje planira se iznos od 14.270 kn.

4.4 Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 244.500 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklanen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada) - 30.000,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti zahvate na razini 2008. godine (Komunalac 90.000 kn za preregulaciju prometa i čišćenje, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda). Iznos od 45.000 kn temeljem sklopljenih ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izradu prometnih rješenja za vrijeme preregulacije prometa.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i urenenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

5.2 Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak struje-funkcioniranje javne rasvjete planira se na razini koji smo imali i ranijih godina, uvećano za snagu izgranenu u 2008. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.918.033 kWh godišnje po 0,57 kn/ kWh, 2.270 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se najpovoljnijim ponunačima, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti. Za razdoblje 2008.-2012. održavanje je ugovoreno sa Metal Opatija.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 415.250 kn (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupova novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućit će zadržavanje postojeće razine svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija (199.470 kn) obuhvaćati će cca 125 svjetlećih elementa na stupovima javne rasvjete, 35 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada, 24 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2009. planirati će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrnenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 25.500 kn).

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Razina redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2,

- orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta - 1.500 m2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove - 3.500 m2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l - 26.720 pražnjenja posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (20.300 kn)

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2). Održavanje nekomercijalnih plaža na kojima se nalaze dječja igrališta (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 26.400 kn (12 mjeseci), a održavanje plaže Črnikovica 38.450 kn (4 mjeseca)

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na razini standarda prisutnog u 2008. godini - 25.000 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2005.-2008. godini to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 292.000 kn obuhvaća razliku između prihoda od sadržaja na plaži koju temeljem koncesije ostvaruju Parkovi opatija, i utvrđenog standarda na plaži od ranijih godina od kada je plaža dobila plavu zastavu (čišćenje i odvoz otpada, popravak psohološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 10 m3, postava protuklizne obloge na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine, ostali sitniji radovi koje je potrebno obaviti. U 2008. godini dobavljen je stroj za čišćenje finog pijeska, pa je planirano i redovito čišćenje istoga.

Javnim WC-om na plaži Ika upravlja Komunalac Opatija, dok WC-ima na plaži Ičići upravljaju Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Belveder i Lipovica osigurava se 15.000 kn za održavanje dječjih sprava.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskom do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Za čišćenje i košenje na neurenenim plažama planiran je iznos od 21.100,00 kn, a za čišćenje sunčališta 44.700,00 kn (površina neurenenih plaža iznosi 1.520 m2, a sunčališta 3.757 m2)

7.3 Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela. Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predvinen je iznos od 156.100 kn.

7.4 Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.820 kn, a za akciju čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava predviđeno je 15.000 kn.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

Od 2005. godine ponovno se u okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurava 50.000,00 kuna. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Popis radova po grupama, sa predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planira se popravak oborinske kanalizacije u Voloskom kod Surfa zbog toga što se oborinske vode nekontrolirano izlijevaju preko javnih stepenica u ulaze u poslovni prostor te ugrožavaju susjedne objekte. Također se planira popravak oborinske kanalizacije u Parku Margerita.

3. Održavanje javnih površina

3.1 Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih:

Predviđa se oplemenjivanje javnih površina na sljedećim lokacijama: nastavlja se program sanacije i fitološki pregled stabala, planira se zamjena oštećenih rubnjaka od kamena u parku Angiolina i Margerita, obaviti će se rekonstrukcija oštećenih površina staza u parku Angiolina i Margerita, predviđa se uređenje ulaza u park Margerita iz pravca juga (na mjestu uz tenis igrališta), nastavlja se sa uređenjem drugog dijela parka Bulgarija, planirano je i uređenje zelene površine kod spomenika braniteljima u Voloskom, planira se uređenje dijela zelene površine iza crpne stanice na Slatini (II. dio), predviđa se uređenje dijela parka Imperijal iznad praonice, planira se urediti zelena površina kod plaže u Ičićima, te rekonstrukcija dijela travnjaka u parku Angiolina.

3.2 Dogradnja mreže za navodnjavanje:

Predviđa se izrada sustava za navodnjavanje na zelenoj površini kod pošte u Opatiji, zelene površine na raskrižju Ulice I.K. Jeretova i Dr. Ivana Pošćića, zeleni otok na kružnom toku u Ulici F. Supila, te zelena površina kod marketa u Ičićima.

3.4 Igrališta:

Predviđa se dopuna sprava i uređenja gornjeg dječjeg igrališta na Kosovu, uređenje dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića u Ičićima, urenenje dječjeg igrališta na Poljanama, te uređenje površine u parku Bulgarija za fitness.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

4.1 Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama:

Planom se predviđaju popravci na potpornog zida kod zgrade Castel S. Pietro br. 6, više oštećenja na potpornim zidovima uz nerazvrstane ceste, te uređenje proširenja za mimoilaženje na cesti za Koriće.

4.2 Ostali radovi na nerazvrstanim cestama:

Predviđeno je uređenje platoa na Križišću, uređenje nogostupa kod BUS ugibališta u centru Ike (preko puta marketa i kod BUS ugibališta iznad potoka), podizanje dijela ograde i ličenje iste na dionici P. Kolova-Kuk (10% od ukupne količine), uređenje parkirališta u Iki B. Zrinšćaka 13, te na području MO Centar 2 sanacija dijela stubišta kod objekta Zupčić.

4.3 Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima:

Nastavlja se sa programom postavljanja rukohvata na javnim stepeništima za potrebe sigurnijeg kretanja pješaka, kao i sa izradom rampi za invalidne osobe.

4.4 Čekaonice na BUS stanicama:

Planira se postavljanmje BUS čekaonice na ugibališta kod marketa u Veprincu (smjer prema Opatiji).

5. Javna rasvjeta:

Planom je predviđeno obaviti ličenje postojećih stupova javne rasvjete na dionici državne ceste D66, te zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura (50 kom).

6. Održavanje pomorskog dobra:

Planom se predviđaju manja sredstva za popravke postojeće željezne ograde uz obalni put. Planira se zamjena dotrajalih dijelova psiholoških barijera na plažama (Črnikovica, Lipovica, Tomaševac, Ika), te postava, održavanje i uklanjanje vaterpolo igrališta na plažama iz programa HVS.

7. Hitne intervencije i ostale obveze:

Planirani su troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada na Osojnici u iznosu od 225.000,00 kn.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/08-01/192

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 27. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=584&mjesto=10006&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr