SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 17. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Vrbovsko, uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grada) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno ne teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na osnovu ugovora.

U slučaju kad Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne može ostvariti samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane ovim Zakonom, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

II. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet.

d)

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, pripisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centra) ostvaruje jedno od prava, i to:

pravo na pomoć za uzdržavanje,

pravo na doplatak za pomoć i njegu,

pravo na pomoć i njegu u kući,

pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je to pravo utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda, a sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:

- samac do 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.100,00 kuna

- tročlana obitelj do 3.000,00 kuna

- četveročlana obitelj do 3.600,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- državna potpora za poljoprivredu i šumarstvo, osim dohodovne potpore, ostvarene prema posebnim propisima,

- pomoći iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Posebni uvjet

Članak 10.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1) dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2) dijete Hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

3) dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

4) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

5) ratni i civilni invalidi rata iz zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

6) dijete ratnog i civilnog invalida rata,

7) dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog članka izjednačena su.

Članak 11.

Dijete iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, može ostvariti:

pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu,

pravo na besplatni javni prijevoz.

Dijete ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata iz članka 10. stavka 1. točke 4. ove Odluke, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, može ostvariti:

pravo na besplatan javni prijevoz,

pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu.

1. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Temeljem Socijalnog programa Grada, ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta,

3. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

5. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu,

6. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

7. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

7.1. pomoć za troškove najamnine,

7.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

7.3. pomoć za troškove električne energije,

7.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

7.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

7.6. pomoć za troškove ogrjeva.

8. pravo na pomoć za troškove prijevoza,

9. pravo na jednokratne novčane pomoći,

10. pravo na organiziranu zdravstvenu kućnu njegu,

11. pravo na pomoć u kući,

12. pravo na pomoć u prehrani,

13. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

14. pravo na pomoć - hitna intervencija.

Temeljem Socijalnog programa osim prava utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. sredstva za programe humanitarnih udruga,

2. sredstva za programe udruga stradalnika Domovinskog rata,

3. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 13.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, a iznimno uz preporuku liječnika pedijatra, do navršenih 12 mjeseci života, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet - djeca iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke,

d) medicinski uvjet - dijete, na temelju uputnice liječnika pedijatra ili obiteljskog liječnika o potrebi korištenja prehrane zbog medicinskih indikacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva dojenčadi podnosi se u pravilu, putem patronažne službe Doma zdravlja Vrbovsko, a troškovi prehrane dojenčadi podmiruju se izravnim plaćanjem računa Ljekarni.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta

Članak 14.

Pravo na novčanu pomoć u jednokratnom iznosu za opremu novorođenčeta imaju roditelji prvog novorođenog djeteta sa prebivalištem na području Grada Vrbovskog i to za:

- prvo dijete 2.500,00 kuna,

- za drugo dijete 4.000,00 kuna,

- za treće dijete i svako slijedeće dijete 7.500,00 kuna.

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu izvod iz matice rođenih za novorođenče i potvrde o prebivalištu za dijete i oba roditelja izuzev samohranih majki koje prilažu potvrdu o prebivalištu za sebe i dijete.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka može ostvariti Korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

3. Pravo na besplatan boravak djece u vrtiću

Članak 15.

Pravo na besplatan boravak u vrtiću može ostvariti dijete ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka na djecu,

d) poseban uvjet - djeca iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Odluke.

Troškove boravka iz prethodnog stavka ovog članka snosi Grad i to kako slijedi:

1) u iznosu od 100% od pune cijene za:

- korisnike - djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda,

- korisnike - djecu s poteškoćama u razvoju,

- korisnike - djecu koja ispunjavaju posebni uvjet iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Odluke,

- korisnike - za treće i svako slijedeće dijete istih roditelja u vrtiću,

2) u 50% od pune mjesečne cijene za:

- za drugo dijete istih roditelja čije je već jedno dijete u vrtiću.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovog članka, razumijeva se mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko.

4. Pravo na besplatnu marendu učenika osnovne škole

Članak 16.

Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi, može ostvariti učenik, ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet korištenja doplatka na djecu,

d) poseban uvjet - učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Odluke.

Troškove marende iz prethodnog stavka ovog članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1. u iznosu 100% od pune cijene za:

1.1.korisnike - djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet,

1.2.korisnike - djecu koja ostvaruju pravo na doplatak za djecu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

1.3.korisnike - djecu s kroničnim zdravstvenim problemima koji iziskuju posebnu skrb i njegu,

1.4.jedno dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju.

2. u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za:

2.1.korisnike - drugo i svako daljnje dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju,

2.2.korisnike - djecu samohranih roditelja,

2.3.korisnike - djecu iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti roditelja o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedlog pedagoga.

3. u iznosu od 25% od pune mjesečne cijene za korisnike koji imaju pravo na doplatak za djecu na osnovi nižeg postotka od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini određenog važećim propisima.

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima

Članak 17.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti redoviti studenti koji su akademsku godinu upisali prvi put, osim korisnika gradskih studentskih stipendija, čiji prosječni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca nije bio viši od 150% iznosa osobne porezne olakšice.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 18.

Pravo na podmirenje troškova stanovanja, može ostvariti samac ili obitelj koji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda, ako ne stanuju u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev osoba koje stanuju u tom stanu najmanje 20 godina neprekidno.

6.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodnu ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene podnajamnine (za podstanare) nadoknađuje se najmoprimcu iz točke 1. i 2. prethodnog stavka u visini 50% iznosa najamnine odnosno podnajamnine.

Pomoć za podmirenje slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz točke 3. stavka 1. ovog članka, nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu, a najviše 300,00 kuna mjesečno.

Članak 20.

Najmoprimac iz članka 19. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine, ako pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava i jedan od ovih uvjeta:

a) socijalnu uvjet,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz prethodnog stavka ovog članka nema pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

6.2. pomoć za troškove komunalne naknade

Članak 21.

Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade kao dijela troškova stanovanja može ostvariti korisnik ako pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava i jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Troškovi komunalne naknade nadoknađuju se u punom iznosu na način da se sredstva socijalnog programa namijenjena za podmirivanje troškova komunalne naknade, temeljem rješenja o ostvarivanju prava na olakšicu prebacuju na konto sredstava komunalne naknade.

6.3. pomoć za troškove električne energije

Članak 22.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj, ako pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se korisniku u iznosima kako slijedi:

- samcu u iznosu od 60,00 kuna,

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna,

- tročlanoj obitelji u iznosu od 80,00 kuna,

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 110,00 kuna,

- obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 120,00 kuna.

6.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda

Članak 23.

Pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj, ako pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava jedan od ovih uvjeta:

c) socijalni uvjet,

d) uvjet prihoda.

Pomoć za troškove vode i otpadnih voda isplaćuje se korisniku u visini cijene vode i otpadnih voda, a najviše do količine od 5 m3 po članu obitelji mjesečno.

6.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća

Članak 24.

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća kao dio troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj koji pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava i socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća nadoknađuje se u punom iznosu.

6.6. pravo na pomoć za troškove ogrjeva

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva kao dio troškova stanovanja može ostvariti obitelj ili samac koji pored uvjeta iz članka 18. ove Odluke ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, te uvjet da se griju na drva.

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva odobrava se u novčanom iznosu koji utvrdi Primorsko-goranska županija.

Članak 26.

Ukupna pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz članka 19., 21., 22., 23., 24. i 25. ove Odluke odobrava se do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 9. ove Odluke.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 9. ove Odluke ako se po ocjeni centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili izravnim plaćanjem računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

7. Pravo na pomoć za troškove prijevoza

Članak 27.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti učenik srednje škole ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

d) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu).

Pravo na besplatnu voznu kartu ne može ostvariti učenik koji pohađa školu izvan područja Grada, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 28.

Pravo za pomoć za troškove javnog prijevoza za učenike vrijedi do konca školske godine odnosno do 30. lipnja, a pomoć se isplaćuje u novčanom iznosu u visini cijene mjesečne karte za autobusni prijevoz, osim za relacije Vrbovsko - Ogulin i Ljubošina - Gomirje- Vrbovsko - Moravice - Delnice za koje se odobrava mjesečna karta za vlak.

Članak 29.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka prava korištenja toga prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave, odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje toga prava početkom svake školske godine.

8. Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu može ostvariti redoviti učenik srednje škole ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c) dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

d) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu).

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu ne može ostvariti učenik koji ponavlja razred, učenik koji to pravo ostvaruje po nekom drugom osnovu, te učenik koji pohađa školu izvan područja Grada, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u učeničkom domu vrijedi do konca tekuće školske godine, a pomoć se isplaćuje na temelju ispostavljenog računa učeničkog doma.

9. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 32.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda, a koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanje djeteta, bolesti i slično) prema ocjeni Jedinstvenog upravnog odjela nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše četiri puta do ukupnog iznosa od 2.000,00 kuna po korisniku (samcu odnosno obitelji).

Jednokratne novčane pomoći mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih socijalnim programom za tekuću godinu.

10. Pravo na organiziranu zdravstvenu kućnu njegu

Članak 33.

Pravo na organiziranu zdravstvenu kućnu njegu ima osoba koja ispunjava uvjete prema mišljenju i stručnoj preporuci liječnika primarne zdravstvene zaštite, ako Zavod za zdravstveno osiguranje nije osigurao dovoljan broj posjeta.

Korisnik organizirane kućne njege je osoba kojoj je zbog općeg statusnog stanja potrebna tuđa pomoć.

11. Pravo na pomoć u kući

Članak 34.

Prava na pomoć u kući u pravilu imaju osobe treće životne dobi (starije od 65 godina života) i to prvenstveno osobe koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima nisu obuhvaćene institucionalnim oblicima skrbi, a istovremeno su i narušenog zdravstvenog stanja ili niskog socio- ekonomskog statusa, a potrebna im je pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Pravo na pomoć ostvaruje se na zahtjev zainteresiranih, uključivanjem u program međugeneracijske solidarnosti »Pomoć u kući starim osobama«.

12. Pravo na pomoć u prehrani

Članak 35.

Pravo na pomoć u prehrani na temelju prijedloga odnosno socijalne anamneze Centra, može ostvariti osoba ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda ako živi u obitelji čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene.

U jednoj obitelji može se odobriti korištenje prava na pomoć u prehrani, u pravilu, najviše četvorici članova obitelji.

Pomoć u prehrani može se ostvariti besplatnom prehranom u ovlaštenom objektu (ugostiteljskom ili društvene prehrane) ili preuzimanjem paketa namirnica.

Članak 36.

O broju korisnika pomoći u prehrani u pojedinom mjesecu odlučuje Odjel.

Pravo na korištenje pomoći u prehrani imaju poglavito:

1. bolesna i nemoćna osoba (što se dokazuje liječničkom potvrdom),

2. muškarac stariji od 65 godina odnosno žena starija od 60 godina,

3. najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe,

4. član obitelji koja ima više od 4 člana,

5. obitelji samohranog roditelja,

6. samac.

Korisniku prava na pomoć u prehrani izdaju se bonovi za prehranu ukoliko je prehrana organizirana u ugostiteljskom objektu ili objektu društvene prehrane.

13. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 37.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, za dio osnovne pogrebne opreme, može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Pravo za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni troškovi do odobrenog iznosa plate izravno izvršitelju pogrebnih usluga.

14. Pravo na pomoć - hitna intervencija

Članak 38.

Pravo na pomoć za hitne intervencije imaju samci ili obitelji koje tijekom godine zbog nepredviđenih odnosno nepredvidljivih situacija (elementarna nepogoda, smrt u obitelji, teška bolest i slično) dođu u teške materijalne prilike.

O pravu za pomoć za hitne intervencije temeljem pisanog zahtjeva odlučuje Gradsko poglavarstvo.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnosi se Odjelu, osim za prava utvrđena u članku 15. i članku 16. ove Odluke. Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 15. ove Odluke podnosi se Dječjem vrtiću Bambi Vrbovsko, a zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 16. ove Odluke podnosi se Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak, odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Članak 41.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno, do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti ostvarivati prava, osim u slučajevima iz članka 36. i 37. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 42.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 44.

Odjel ima pravo nadzirati koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 45.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je Gradu nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 46.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 47.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 46/04).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-02/08-01-18

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 17. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing. , v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=51326&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr