SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 44. Ponedjeljak, 24. studenog 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 14. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone
Loznati K1 2

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati K1 2 (dalje u tekstu: Plan) je u članku 197. Odluke o donošenju Porstornog plana uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02 i 23/06).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04. aspr. i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa

Površina zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

Površina zone iskazana je u članku 76. Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa i iznosi 1,23 ha.

Površina je neizgrađena i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Temeljni dokument prostornog uređenja područja Grada Cresa je Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa koji utvrđuje programske postavke i prostorne postavke za Plan kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Područje za koje se izrađuje Plan definirano je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa kao građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene.

Površine poslovne namjene sukladno prostornom planu namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužene, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje.

Područje obuhvata obuhvaća neizgrađenu površinu koja graniči na sjeveru sa građevinskim područjem naselja Loznati.

Zona nije prometno povezana sa naseljem Loznati i komunalno opremljena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- definirati osnovnu namjenu površina za poslovne djelatnosti te uvjete izgradnje manjih prozvodnih (mini sirana) i uslužnih poslovnih djelatnosti,

- riješiti interne prometnice, parkirališni prostor te pješačke komunikacije,

- planirati uređenje pristupne prometnice;

- definirati infrastrukturnu mrežu opskrbe vodom, električnom energijom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

- odrediti mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Plan će se izrađivati na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, Rijeka,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ, Peškera,

- HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Županijska komora Rijeka,

- POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LOZNATI, Loznati 6a.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu plana

(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku 30 dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 60 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana u roku 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređeuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

- donošenje Odluke o urbanističkom planu - u roku 15 dana od dostave suglasnosti Ministarstva.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 9.

Izrada Plana financirat će se sukladno Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta koji će se sklopiti sa Poljoprivrednom zadrugom Loznati.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko goranske-županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-08-8

Cres, 14. studenoga 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=582&mjesto=10002&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr