SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 19. stavak 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) i Odluke o davanju suglasnosti Primorsko-goranske županije TKD Ponikve d.o.o. Krk za izgradnju crpne stanice kanalizacijske mreže naselja Kornić na području luke posebne namjene »Dunat«, (Klasa: 022-04/08-03/24, Ur. broj: 2170/1-05-01/ 6-08-18 od 31. srpnja 2008. godine), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
posebne upotrebe radi izgradnje crpne stanice
kanalizacijske mreže naselja Kornić na području luke posebne namjene »Dunat«, Grad Krk

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Trgovačkog komunalnog društva Ponikve d.o.o. Krk, a u vezi s člankom 17. stavak 2. i člankom 19. stavkom 1. točka 2. i člankom 28. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te člankom 24. stavkom 1., i člankom 25. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, Gradsko vijeće Grada Krka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Trgovačkom komunalnom društvu Ponikve Krk d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije).

Članak 2.

Ovom Odlukom Ovlaštenik koncesije dobiva pravo posebne upotrebe pomorskog dobra u svrhu izgradnje crpne stanice kanalizacijske mreže naselja Kornić, a čija upotreba započinje u ishodišnoj točki A i završnoj točki F s koordinatama presjeka:

koordinatne točke

Broj

y

X

A

5470485,81

4988535,49

B

5470489,47

4988537,76

C

5470488,55

4988539,19

D

5470493,14

4988542,13

E

5470496,27

4988537,24

F

5470488,02

4988531,96

Ukupna površina pomorskog dobra koja se daje u koncesiju iznosi 49 m2.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje Davatelju koncesije uredno plaćati godišnju naknadu u iznosu od 5,00 kuna po četvornom metru zauzete površine pomorskog dobra.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro, koje dobiva ovom Odlukom na posebnu upotrebu, koristi isključivo za namjenu određenu u članku 2. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije je dužan izgraditi Crpnu stanicu sukladno zakonskim propisima.

Ovlaštenik koncesije nema pravo isključivati bilo koje pravo na pomorskom dobru koje ima Vecla d.o.o. Krk na temelju Odluke i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru luke posebne namjene, a koju je donijelo Županijsko poglavarstvo Primorsko goranske županije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je ishoditi građevinsku dozvolu u roku 2 godine od dana donošenja ove Odluke, a sukladno Lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/Io-350-05/06- 01/505, Ur. broj: 2170-83-01-07-13-VT), izdanoj dana 15. lipnja 2007. godine od strane Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Krk.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/08-01/9

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 24. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=581&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr