SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Temeljem članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. listopada 2008. donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište na području grada Čabra, a u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcela.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovog članka smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost sukladno agrotehničkim mjerama.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta propisuju se agrotehničke mjere.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

1. sprječavanje erozije,

2. sprječavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje kanala,

4. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih biljnih vrsta na određenom području,

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i dr.

Članak 5.

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe stablašica na strmim zemljištima, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta osim u slučajevima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,

- određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obvezne sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na strmim zemljištima gdje je prisutna erozija.

Članak 6.

U svrhu sprječavanja zakorovljenosti, vlasnici, posjednici odnosno korisnici dužni su:

- održavati obradivim i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove,

- uklanjati sav korov, a napose ambroziju sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (»Narodne novine« broj 90/06) i Odluci o ukljanjanju i uništavanju ambrozije na području grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 48/07), sprječavati zatravljivanja i obrastanje poljoprivrednog zemljišta i ugara višegodišnjim korovima i raslinjem.

Obveznici iz ovog članka dužni su provoditi mjere sukladno stavku 1. točke 1., 2., 3. ovog članka tijekom vegetacijske sezone tekuće godine u više navrata, a osobito na područjima koje posebnom Odlukom, po potrebi, odredi Poglavarstvo Grada.

Članak 7.

Radi sprječavanja i otklanjanja erozije i djelovanja bujica nužno je provoditi mjere zaštite a osobito: čišćenje prirodnih i umjetnih vodenih kanala, krčenje raslinja i drugi slični radovi, a u svrhu omogućavanja prirodnog toka oborinskih voda.

Članak 8.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja voćnih vrsta i drugih stablašica 5 metara od međe, a u građevinskom području 2 m od međe.

Članak 9.

Vlasnici, posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- provoditi postupke za sprječavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te Zakonom o biljnom zdravstvu, a posebice su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom biljnih štetočina,

- ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša.

Članak 10.

Vlasnici, posjednici, korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera, a posebno u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,

- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera opreza sukladno članku 7. Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru PGŽ (»Službene novine« broj 22/01) i to izvan ljetne sezone.

U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, a kada je na području PGŽ pa tako i grada Čabra proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara, koju je proglasila PGŽ, zabranjuje se svako loženje vatre pa tako i spaljivanje biljnih otpadaka te korova.

Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 2. ovog članka dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe, te organiziranje vatrogasnog dežurstva.

Članak 11.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

- održavanje živica i međa,

- održavanje poljskih putova,

- uređivanje i održavanje kanala da se omogući prirodan tok oborinskih voda,

- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, te sprječavanje sadnje u svrhu pošumljavanja.

Članak 12.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske putove i živice uz međe u građevinskom području mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela izvan građevinskog područja.

Članak 13.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

Članak 14.

Vlasnici, korisnici, posjednici dužni su provoditi mjere održavanja kanala na poljoprivrednim rudinama sukladno članku 7.

Članak 15.

Vlasnici, korisnici, posjednici poljoprivrednih rudina dužni su provoditi mjere sprječavanja zasjenjivanja sukladno članku 8.

IV. NADZOR

Članak 16.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredni inspektor i inspektor zaštite od požara, te komunalni redar Grada Čabra.

Za poduzimanje mjera iz ove Odluke ovlašteni su nadležni inspektori.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička globom od 200,00 kn za prekršaj ako:

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 5.,

- ne sprječava zakorovljenost sukladno čl. 6.,

- ne čisti vodene kanale kako je navedeno čl. 7.,

- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela, te vrši nedozvoljenu sadnju sukladno članku 8.,

- ne provodi postupke sprječavanja širenja biljnih štetočina sukladno članku 9.,

- ne uklanja suhe biljne ostatke i vrši spaljivanje u ljetnom periodu tijekom proglašene povećane opasnosti od požara sukladno članku 10.,

- ne uređuje i održava poljoprivredne rudine sukladno članku 11.

Globom od 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Globom od 1000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a od 200,00 kn fizička osoba- ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik odnosno vlasnik.

Globom od 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Provođenje agrotehničkih mjera osigurat će nadležno tijelo Grada Čabra na teret vlasnika ili ovlaštenika ako ih isti na provede u zadanom roku.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/05-01/13

Ur. broj: 2108/01-08-1

Čabar, 17. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51306&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr