SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

98.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/06 i 141/06), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine PGŽ« broj 29/08), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 24. rujna 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 06/04), Županijsko poglavarstvo je na 116. sjednici 23. listopada 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila
autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj), daje tvrtki Rijeka promet d.d., Fiumara 13, Rijeka (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Rijeke, predio Preluk, za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom.

Predmetna koncesija daje se na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 94/08 i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 24. rujna 2008. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog dijela pomorskog dobra na području Grada Rijeke upisano u k.o. Rubeši, dio k.č. 1620/119 i manjeg morskog dijela.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2.210 m2, od čega 2.010 m2 kopnenog i 200 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od ovlaštenog geodeta Anite Ožbolt, Rijeka. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 45.000,00 kuna (slovima: četrdeset i pet tisuća kuna);

- promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u projekt: Podizanje, spuštanje i manipulacija brodica na lokaciji Preluk izrađenoj od tvrtke Rijeka promet d.d. u kolovozu 2008. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja zaštite na radu i zaštite okoliša, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije je dužan opasni otpad (boje i ulja) odlagati u za to posebno namijenjene kontejnere.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine.

Članak 8.

Područje je potrebno primjereno označiti propisanim oznakama primjenjujući odredbe zaštite na radu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ukoliko to ne učini, Davatelj koncesije će to izvršiti na trošak Ovlaštenika koncesije.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru nadležno je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Protiv rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/31

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-12

Rijeka, 23. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o davanju koncesije za dizanje i   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=00001&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr