SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

96.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 11. stavak 1. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu Ville Castelo u Medveji, Općina Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 11/08), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela od 9. rujna 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 114. sjednici od 2. listopada 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
plažu Ville Castelo u Medveji, Općina Lovran

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki Agrokor d.d. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Ville Castelo, s mogućnošću ograđivanja. Koncesija se daje u svrhu obavljanja sportsko- rekreacijskih djelatnosti u funkciji odmora djelatnika tvrtke i gostiju Ville Castelo, koje uključuju:

. iznajmljivanje suncobrana i ležaljki (kom 10),

. privez plovila za iznajmljivanje

. edukacija osoblja.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Općine Lovran, Medveja k.č. 5452/1, zk.ul. P1, k.o. Tuliševica.

Plaža Ville Castelo ukupne je površine 11.076 m2, od čega 3.016 m2 kopnenog i 8.060 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

1 Y=5443098.75 X=5013971.64

2 Y=5443112.85 X=5013997.75

3 Y=5443154.20 X=5013976.99

4 Y=5443182.26 X=5013942.86

5 Y=5443201.92 X=5013891.72

6 Y=5443198.51 X=5013848.01

7 Y=5443167.52 X=5013814.54

8 Y=5443125.88 X=5013800.58

9 Y=5443104.99 X=5013822.56

10 Y=5443099.90 X=5013832.63

11 Y=5443154.62 X=5013885.97

12 Y=5443120.77 X=5013943.94

13 Y=5443094.17 X=5013963.60

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:2500 izrađen od Geoprojekt d.d. Opatija.

Grafički prikaz iz prethodnog stavka se ne objavljuje.

Članak 3.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran na tom lokalitetu predviđa obalnu šetnicu. Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da stvori uvjete na mikrolokaciji za izgradnju obalne šetnice, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i detaljnom planu uređenja Općine Lovran za mikrolokaciju Medveja.

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 560.000,00 kuna (slovima: petstošezdeset tisuća kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za ishođenje koncesije za plažu Ville Castelo, izrađenoj od Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o. Rijeka u travnju 2008. godine, te sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom Općine Lovran.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Sukladno Uredbi o postupka davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04), Ovlaštenik koncesije dužan je pri Općini Lovran pribaviti koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje plovila iz članka 1. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 9.

Ovlašteniku koncesije dopušteno je plažu ograditi samo do dana stupanja na snagu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja koji na tom lokalitetu predviđa obalnu šetnicu kako je propisano člankom 3. ove Odluke, kada će se pitanje ograđivanja rješavati u suglasnosti s donesenim Urbanističkim planom s time da se na plaži mogu obavljati samo djelatnosti navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 10.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 11.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 12.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Investicijskoj studiji.

Članak 13.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 14.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/29

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-10

Rijeka, 2. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=00001&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr