SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 38. Petak, 17. listopada 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

95.

Na temelju članka 20. stavak 2., a u svezi članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04) i temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 9. rujna 2008. godine, Županijsko poglavarstvo je na 114. sjednici od 2. listopada 2008. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi planiranog investiranja u proširenje postojećeg uzgajališta riba i razvitka dosadašnje djelatnosti, mijenja se Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine PGŽ« broj 22/05).

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. riječi »Filozići 2« mijenjaju se riječima »Volnik bb«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. broj »49,7« zamjenjuje se brojem »545«, a riječi »60.000 m2 (6 ha)« zamjenjuju se riječima »104.000 m2 (10.4 ha)«.

U članku 2. stavku 2. tablica se zamjenjuje tablicama »A. koordinate Gauss-Kruger i B. Geografske koordinate« koje glase:

»A. Koordinate Gauss-Kruger:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

»Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije polja marikulture ucrtan na topografskoj karti TK 25 u mjerilu 1 : 25000 izrađen od »Geodetskog zavoda Rijeka« d.o.o. u ožujku 2008. godine«.

Članak 4.

U članku 3. broj »10« zamjenjuje se brojem »20«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 2. u podstavku 1. broj »30.000,00« zamjenjuje se brojem »52.000,00«.

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, te se dodaju riječi »i Lokacijskom dozvolom izdanom od Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Klasa: UP/I 350-05/ 08-03/14 i Ur. broj: 2170/1-07-05/5-08-7 od 20. lipnja 2008. godine«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od grupe autora čiji je koordinator gosp. Stjepko Gugić, dipl. ing. iz 2008. godine«.

Članak 7.

Temeljem ove Odluke zaključit će se 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 8.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/29

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-08

Rijeka, 2. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o d  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=576&mjesto=00001&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr