SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2008. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Primorsko-goranske županije,
Općine Kostrena u 2008. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1 Stožer zaštite i spašavanja

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), te Statuta Općine Kostrena, (»Službene novine PGŽ« 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena donijet će Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na sjednici zakazanoj za 25. rujna 2008. godine.

Zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kostrena. Stožer se sastaje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i krajem godine, uoči donošenja proračuna.

Po donošenju Odluke o osnivanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kostrena, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) načelnik Općine Kostrena donijet će Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena i to najkasnije osam dana od stupanja na snagu Odluke o osnivanju Stožera.

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Rijeka.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka potrebno je izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena.

U Proračunu Općine Kostrena potrebno je osigurati sredstva namijenjena edukaciji, osposobljavanju i uvježbavanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena, te djelovanju Stožera (5.000,00 kn).

1.2 Procjena ugroženosti

Općina Kostrena ima usvojen Plan zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena s Procjenom ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed opasnosti i posljedica od prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća te ratnih razaranja i procjene vlastitih mogućnosti za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena (KLASA: 021- 05/02-01/2, URBROJ: 2170-07-01-02-14 od 28. svibnja 2002. godine).

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) pristupit će se izradi nove procjene ugroženosti.

1.3 Plan intervencija u zaštiti okoliša

Općina Kostrena ima usvojen Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena (KLASA: 021-05/06-01/2, URBROJ: 2170-07-01-06-10 od 27. travnja 2006. godine).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji velika mogućnost ekološkog onečišćenja okoliša (INA Industrija nafte d.d., pogon Urinj; Hrvatska elektroprivreda, TE Rijeka, pogon Urinj, Remontno brodogradilište »Viktor Lenac«; PROplin d.o.o. Zagreb; STSI, Benzinska postaja Žurkovo).

Izdvojena sredstva za akcidentne situacije u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 50.000,00 kn.

1.4 Zaštita od požara

Općina Kostrena ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-05/00-01/2, URBROJ: 2170-07-01-00-22 od 23. srpnja 2000. godine, Aneks Plana KLASA: 021-05/04-01/2, URBROJ: 2170- 07-01-04-16 od 22. travnja 2004. godine, SN PGŽ 16/00, 15/04).

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini, Općina Kostrena postupa sukladno obvezama navedenim Programom (točke 1., 3., 6., 32., 34. i 45.). Zaključen je Ugovor s VZ Bakar Kostrena, a vezano uz ustrojavanje i opremanje izviđačko-preventivne ophodnje (točka 30. Programa).

1.5 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Kostrena nema organiziranih snaga civilne zaštite.

1.6 Sustav za uzbunjivanje

Temeljem dopisa Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, po predmetu financiranja modernizacije sustava za uzbunjivanje županija od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena razmotrit će sustav uzbunjivanja na području Općine i njegovo financiranje, a zbog planiranja sredstava za 2009. godinu.

1.7 Informiranje javnosti

Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija ((INA Industrija nafte d.d., pogon Urinj; Hrvatska elektroprivreda, TE Rijeka, pogon Urinj, Remontno brodogradilište »Viktor Lenac«; PROplin d.o.o. Zagreb; STSI) potrebno je na adekvatan način informirati mještane Kostrene o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Isto se planira putem informativnih letaka u kojima bi bili navedeni načini postupanja u potencijalno opasnim situacijama, te održavanjem odgovarajućih predavanja, okruglih stolova i vježbi.

U Proračunu Općine Kostrena potrebno je izdvojiti sredstva za navedenu namjenu (10.000,00 kn).

U Osnovnoj školi »Kostrena« i Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« potrebno je provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

2. VATROGASTVO

Općina Kostrena ima ustrojenu vatrogasnu službu, odnosno DVD Kostrena, koji djeluje u sklopu VZ Bakar - Kostrena, te sklopljen ugovor s JVP Grada Rijeke. Ugovor je sklopljen na rok od pet (5) godina, odnosno do 31. prosinca 2010. godine. Izdvojena sredstva za navedenu namjenu u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 376.000,00 kn za DVD Kostrena i 370.000,00 kn za JVP Grada Rijeke.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Kostrena nalaze se četiri (4) javna skloništa osnovne zaštite i to na adresama Žarka Pezelja 1, Žarka Pezelja 10, Šojska 27c i Iva Šodića. Skloništa je u svoje vlasništvo preuzela Općina Kostrena Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/07-01/2, URBROJ: 2170-07-02-07-104 od 20. veljače 2007. godine. Upravljanje nad skloništima preuzelo je DVD Kostrena.

Proračunom Općine Kostrena potrebno je osigurati sredstva za redovno održavanje skloništa. Skloništa će se obići radi provjere adekvatnog održavanja jedan puta godišnje.

Pojedina skloništa ustupit će se na korištenje udrugama koje djeluju na području Općine Kostrena, prema potrebama. S takvim udrugama sklopit će se posebni ugovori koji će pobliže određivati uvjete korištenja prostora.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1 Gorska služba spašavanja

Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2008. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. Izdvojena sredstva za navedenu namjenu u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 12.000,00 kn.

4.2 Odred izviđača »Sjever - jug Kostrena«

Odred posjeduje raznu opremu (šatori, vreće za spavanje, kuhala i sl.) koja se može koristiti u slučaju izvanredne situacije, elementarne nepogode i sl. Izdvojena sredstva za OI »Sjever - jug« u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 35.000,00 kn.

4.3 Klub podvodnih aktivnosti Kostrena

S vodstvom kluba potrebno je izvršiti uvid u postojeću opremu i vidjeti može li se ista koristiti u slučajevima kad je aktiviran sustav zaštite i spašavanja. Izdvojena sred

stva za KPA Kostrena u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 90.000,00 kn.

4.4 Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena

S vodstvom kluba potrebno je izvršiti uvid u postojeću opremu i vidjeti može li se ista koristiti u slučajevima kad je aktiviran sustav zaštite i spašavanja. Izdvojena sredstva za KPD INA Kostrena u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 40.000,00 kn.

4.5 Jedriličarski klub Galeb Kostrena

Za potrebe svojih aktivnosti klub raspolaže s nekoliko gumenjaka koji se mogu iskoristiti u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na moru. Izdvojena sredstva za JK Galeb u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 310.000,00 kn.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1 Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Programom za 2008. godinu predviđene su, između ostalih, akcije dobrovoljnog davanja krvi, te »Djeca pomažu djeci«, odnosno upoznavanje s osnovama prve pomoći za djecu predškolske dobi.

Izdvojena sredstva za Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena svake godine iznose najmanje 5.000,00 kn.

Potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

U Proračunu Općine Kostrena potrebno je izdvojiti sredstva za navedenu namjenu (2.000,00 kn).

5.2 Nastavni zavod za javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ planira oformiti svoju ispostavu u Općini Kostrena, te će djelatnosti koje Zavod provodi postati dostupnije mještanima. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

5.3 Ostale pravne osobe

Na području Općine Kostrena registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (GPP Mikić, Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije od 23. svibnja 2003. godine) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

U Kostreni se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području općine. Izdvojena sredstva za provođenje DDR mjera u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu iznose 125.000,00 kn, dok za veterinarske usluge iznose 67.500,00 kn.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja.

6. ZAKLJUČAK

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. U toku 2008. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. Potrebno je nastaviti dobru suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-30

Kostrena, 25. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=51221&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr