SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 37. Petak, 10. listopada 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Temeljem članka 77. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 34/01 i 11/06) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 28. sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o obavljanju djelatnosti trgovine na malo
izvan prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica.

Članak 2.

Prodaja robe na malo izvan prodavaonica, odnosno prodaja robe na javno - prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja može se obavljati na javnim površinama ili privatnim parcelama u zonama namijenjenim Prostornim planom za stanovanje, gospodarsku, ugostiteljsko-turističku, sportsko-rekrativnu i infrastrukturnu namjenu.

Lokacije za prodaju iz stavka 1. Ovog članka definirane su ucrtom na katastarskoj podlozi i sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.

Za obavljanje djelatnosti trgovine iz članka 2. Ove Odluke potrebno je ishoditi odobrenje Grada Kraljevice. Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Zahtjev za odobrenjem djelatnosti prodaje na malo izvan prodavaonica mora sadržavati skicu mjesta, uređenje okoliša i izgled privremenog objekta u grafičkom dijelu, a opis namjene objekta i potrebu za infrastrukturnim priključcima u tekstualnom dijelu.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke i postavljenog zahtjeva Jedinstveni upravni odjel izdaje odobrenje o djelatnosti trgovine izvan prodavaonice najdulje na rok od 5 godina.

Jedinstveni upravni odjel može, ukoliko procijeni da bi vanjski izgled objekta narušio urbanističke, prometne, ambijentalne, povijesne, prirodne i sl. karakteristike lokacije odbiti izdavanje rješenja.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel neće izdati rješenje za prodaju iz članka 2. Ove Odluke ukoliko se lokacije za prodaju nalazi:

- na površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

- na površinama na kojima bi postavljeni objekti ometali nesmetano odvijanje pješačkog prometa,

- na površinama gdje bi postavljeni objekti ugrožavali nesmetano održavanje komunalnih objekata i uređaja,

- na zelenim površinama i parkovima,

- na građevnim česticama osnovnih građevina određenih Prostornim planom uređenja Grada Kraljevice,

- na površinama koje su pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog zavoda.

Prodaja robe na malo izvan prodavaonica može se obavljati samo na lokacijama koje imaju pristup s javne pješačke površine i udaljene su od pješačkog toka za minimalno 1,5 metara, a od ostalih čestica minimalno 1,0 metara.

Članak 6.

Prodajni objekti u kojima se odvija prodaja naznačena u članku 2. ove Odluke moraju biti standardne izvedbe.

Na prodajne objekte ne smiju se dograđivati krovišta, fiksne nadstrešnice i slično.

Upotreba preuređenih auto i kamp prikolica nije dozvoljena. Prodajni objekti ne smiju biti stariji od 10 godina.

Iznimno, može se odobriti postav starijeg objekta uz obvezatan detaljan pregled od strane stručnih službi Grada.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 330-01/08-01/8

Ur. broj: 2170/08-08-08-01

Kraljevica, 30. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=575&mjesto=10001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr