SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na temelju odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 30. sjednici održanoj 2. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 5/02, 40/04 - u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 9.

- u stavku 1. riječi »prikupljanja ponuda ili« brišu se,

- u stavku 2. riječi »provodi javno prikupljanje ponuda ili« brišu se,

- stavak 4. mijenja se i glasi: »Koncesija se dodjeljuje na 5 godina«,

- stavak 5. mijenja se i glasi: »Naknada za koncesiju u visini 10 % naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu uplaćuje se u korist Proračuna Općine Viškovo do 20. u mjesecu za protekli mjesec, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«

Članak 2.

Iza članka 9. Odluke dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Postupak javnog natječaja mora sadržavati sljedeće uvjete i mjerila:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje

3. vrstu i opseg poslova

4. cijenu za pruženu uslugu

5. način i rok za podnošenje ponuda

6. rok važenja ponude

7. isprave koju su potrebne kao prilog ponudi

8. mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za otvaranje ponuda

9. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude

10. jamstvo ponuditelja za ispunjenje koncesije

Članak 3.

Iza novog članka 9a. Odluke dodaje se novi članak 9b. koji glasi:

»Uz ponudu ponuditelji su dužni ponuditi sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra Trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- dokumente o financijskoj stabilnosti BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe i potvrdu banke za prosjek po žiro-računu ili potvrdu o solventnosti za fizičke osobe, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

- potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,

- izjava o nekažnjavanju u vezi sa sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca izjavljena od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt sa ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ne stariji od 30 dana,

- dokaz tehničke i stručne sposobnosti ovisno o vrsti, količini ili opsegu i namjeni obavljanja poslova,

- popis predmetnih radova izvedenih u posljednje 3 godine,

- preslika dokumenata-uvjerenja kojim se dokazuje osposobljenost za samostalno obavljanje poslova,

- sredstva osiguranja pravovremenog izvršenja radova u zadanoj kvaliteti prema projektnom zadatku, kao i sredstva osiguranja ozbiljnosti ponude,

- u slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te uvjete nekažnjavanja, kao i uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost.

Članak 4.

Iza novog članka 9b. Odluke dodaje se novi članak 9c. koji glasi:

»Postupak javnog natječaja provodi Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo na temelju Odluke Općinskog poglavarstva.

Javni natječaj mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude.

Postupak provođenja javnog natječaja iz članka 9. ove Odluke provodi Povjerenstvo u sastavu od 3 člana koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka provodi otvaranje pristiglih ponuda.

Prilikom otvaranja mogu biti nazočni ponuditelji.

Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Prijedlog Odluke za odabir najpovoljnije ponude, a po utvrđenom prijedlogu Odluke Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće donosi odluku.

Članak 5.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno članku 9a. i 9b. ove Odluke,

2. najniža ponuđena cijena.

Članak 6.

Iza članka 12. Odluke dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

»Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

Članak 7.

Članak 14. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo«.

Članak 8.

U članku 15. riječ »zaključak« zamjenjuje se riječju »Odluka«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 2. se briše.

Članak 10.

U članku 17. stavak 3. riječ »konačnu« se briše.

Članak 11.

U članku 18. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Postupak javnog natječaja mora sadržavati slijedeće uvjete i mjerila:«.

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Uz ponudu ponuditelji su dužni ponuditi slijedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra Trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- dokumente o financijskoj stabilnosti BON 1 i BON 2 za pravne osobe, a BON 2 za fizičke osobe i potvrdu banke za prosjek po žiro računu ili potvrdu o solventnosti za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

- potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

- izjava o nekažnjavanju u vezi sa sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca izjavljena od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt sa ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ne stariji od 30 dana,

- dokaz tehničke i stručne sposobnosti ovisno o vrsti, količini ili opsegu i namjeni obavljanja poslova,

- preslika dokumenata-uvjerenja kojim se dokazuje osposobljenost za samostalno obavljanje poslova,

- sredstva osiguranja pravovremenog izvršenja radova u zadanoj kvaliteti prema projektnom zadatku, kao i sredstva osiguranja ozbiljnosti ponude,

- potvrdu naručitelja o uredno ispunjenim ugovorima i izvedenim istim ili sličnim predmetnim radovima u pet prethodnih godina za naručitelje: državna tijela RH, JLS područne i (regionalne) te naručitelja iz djelatnosti vodoopskrbe, prometa, energetike i poštanskih usluga,

- u slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te uvjete nekažnjavanja, kao i uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost.

Članak 13.

U članku 20. stavak 1. točka 2. riječi »uz iste ponudbene uvjete« se briše.

Članak 14.

U tekstu ove Odluke dosadašnji naziv »Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti zamjenjuje se nazivom Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/11

Ur. broj: 2170-09-08-1-14

Viškovo, 2. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51216&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr