SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2008. godine, donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture

Članak 1.

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2008. godini.

U smislu ovog Programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade 2.600.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 7.858.610,00 kn

c/ potpore države i PGŽ 64.000,00 kn


UKUPNO: 10.522.610 kn

Članak 2.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A. 1.ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA230.000,00 kn

Potrebno je izvesti radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Jušići, Matulji, Pasjak, Rukavac, Rupa, Vlahov breg, te Lipa. Uz navedeno predviđena su i sredstva za održavanje postojećeg sistema odvodnje.

A. 2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 620.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada, za što postoji poseban plan održavanja.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, te ulice do željezničke stanice »Matulji«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima. U 2008. godini planira se sanacija divljeg deponija u Rupi.

Organiziran odvoz krupnog otpada kroz čitavu godinu planira se povećati za centar Matulja, budući da je detektirana veća potreba od planirane u 2007. godini.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A. 3.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA2.395.000,00 kn

A.3.1.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA250.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2007. godini, te njihovo pojačano ozelenjivanje i održavanje. Prema zahtjevima mjesnih odbora planira se ozelenjivanje površina u Permanima i Jurdanima.

A.3.2.SJEČA SUHIH STABALA
I OBREZIVANJE STABALA 55.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.755.000,00 kn

U 2008. godini predviđena su uređenja stepeništa i puteva Stari grad-Matulji, te u Rukavcu kraj osnovne škole, kraj crkve (Put Lusino, Rošići, Palihi), Štranjga- Mohorići-Biškupi, premještanje puta Štranjgica-Sušnji, te uređenje javne površine Kalić i vidikovac kraj crkve.

U Bregima se planira uređenje puta za Poščići i puta Opatija-Bregi, a od uređenja površina planirano je uređenje okretišta u Mamićima, mjesta Križina u Šapjanama, okoliša na Sv. Mihovilu, površine (dolca) u naselju Milana Frlana, te površine pješačkog nathodnika Vlahov Breg.

A.3.4. DEKORACIJA 80.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 55.000,00 kn

Sredstva su predviđena za kupnju dotrajalog mehanizma sata na zgradi Općine.

A.3.6.ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI 110.000,00 kn

Predviđeni su građevinski radovi na javnoj cisterni u Lipi.

A.3.7.NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK
KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH
TABLI I NAPRAVA 40.000,00 kn

Planira se nabavka novih parkovnih klupa i oglasnih tabli, te popravak i održavanje starih.

A.3.8 HITNE INTERVENCIJE 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 6.307.610,00 kn

A.4.1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA 4.362.610,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2008. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

U 2008. godini planira se pojačano održavanje, ceste za groblje Zvoneća i ceste za Zaluki, te ceste kraj radne zone RZ-6.

Planira se i pojačano održavanje potpornih zidova koji su derutnom stanju kao posljedica sve češćeg pojačanog opterećenja. Planira se i pojačano postavljenje zaštitnih odbojnika na kritičnim mjestima.

Dio pometanja rizle, košnja trave i štrpanje planira se ugovoriti s udrugama s našeg područja, potaknuto njihovom inicijativom.

A.4.2.ODRŽAVANJE BUS STANICA
I UGIBALIŠTA 40.000,00 kn

U 2008. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica, te temeljitije uređenje dotrajalih autobusnih čekaonica.

A.4.3.HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG
REŽIMA PROMETA 45.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

Predviđeno je postavljanje stalnog električnog priključaka za potrebe održavanja manifestacija Kuzmova u naselju Veli Brgud.

A.4.4.ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.860.000,00 kn

U 2008. god. planira se asfaltiranje većeg dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji i to sljedećih: Rukavac (Mirina-Ivuli), Frančići - Rukavac, Palihi, Mamići, dionice Škrapna-Lisina, Permani (kraj tvrtke Afro d.o.o.), Ružići, Veli Brgud, Pasjak, Kućeli, Lipa, Mučići - Puži, Osojnica - Zdemer.

A.5.ODRŽAVANJE GROBLJA
I SPOMEN OBILJEŽJA 100.000,00 kn

A.5.1.UREĐENJE GROBLJA
I SPOMENIKA 100.000,00 kn

Tijekom 2008. god. planira se sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih.

A. 6.JAVNA RASVJETA 900.000,00 kn

A.6.1.JAVNA RASVJETA

- za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 700.000,00 kn.

A.6.2.JAVNA RASVJETA

- za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 200.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/7

Ur. broj: 2156-04-08-19

Matulji, 30. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Mario Ćiković, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr