SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj renti Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Vrbovskog, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- kulturni spomenici u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente,

- opći uvjeti, razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja spomeničke rente,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobađanja od plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u kulturnom spomeniku iz članka 4. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske i poslovne djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u kulturnom spomeniku, obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku nadležnom za komunalnu djelatnost Grada Vrbovskog prijaviti početak obavljanja gospodarske djelatnosti u objektima navedenim u članku 4. ove Odluke u roku od 30 dana od početka, a do 31. ožujka svake godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koja se nalazi u kulturnom spomeniku iz članka 4. ove Odluke, a isti je koriste.

U slučaju da obveznik spomeničke rente propusti rok iz stavka 1., smatrat će se da nije došlo do promjene u odnosu na podatke dostavljene za prethodno razdoblje, odnosno ako se potrebni podaci ne dostave nadležnom tijelu Grada Vrbovskog kao mjerodavni podaci za utvrđenje godišnje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.

III. KULTURNO-POVIJESNI OBJEKTI

Članak 4.

Na području Grada Vrbovskog plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno-povijesnog spomenika.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Visina spomeničke rente obračunava se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u kulturnom spomeniku pobliže određene u članku 4. ove Odluke.

Spomenička renta iz stavka 1. ovog članka plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno 5,00 kuna za sve vrste djelatnosti.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Rješenje o spomeničkoj renti donosi se na način i po postupku koji je propisan za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi na rješenje iz stavka 1. ovog članka u drugom stupnju odlučuje ovlašteni upravni odjel Primorsko-goranske županije.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 7.

Izuzetno od odredbi iz članka 5. obveznici plaćanja spomeničke rente koji obavljaju djelatnost koja posebno doprinosi kvaliteti prezentacije kulture za Grad Vrbovsko, a koje utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog, ne plaćaju spomeničku rentu.

Članak 8.

U slučaju oslobađanja od plaćanja spomeničke rente iz članka 7. ove Odluke sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osiguravat će se u Proračunu Grada Vrbovskog iz sredstava poreznih prihoda.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-23/08-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51326&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr