SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, 110/04. i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine« broj 08/ 08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 23. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
koje se obavljaju na temelju koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Grada Vrbovskog obavljaju na temelju koncesije, te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele koncesije.

Članak 2.

(1) Komunalna djelatnost koja se može obavljati na temelju koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova, a obavlja je odabrani koncesionar.

(2) Način obavljanja dimnjačarskih poslova uređuje se posebnom Odlukom o dimnjačarskoj službi.

(3) Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok do pet (5) godina.

Članak 3.

(1) Postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila i na Web stranici Grada Vrbovskog.

(2) Odluku o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja iz prethodnog stavka donosi Gradsko Poglavarstvo Grada Vrbovskog (dalje: Poglavarstvo).

Članak 4.

(1) Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 5 (pet) ponuditelja.

(2) Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 5. ove Odluke.

(3) U pozivu za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju navest će se da li se ponude otvaraju bez prisustva ili u prisustvu ponuditelja. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

(4) Povjerenstvo za prikupljanje ponuda pristupit će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

(5) Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.

(6) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama.

(7) Odluku o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog (dalje: Gradsko vijeće) na prijedlog Poglavarstva.

(8) Gradsko Vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

(9) Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Članak 5.

Odluka iz članka 3. stavak 2 ove Odluke, te poziv za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 6.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu na adresu Grada Vrbovskog neposredno u pisarnicu ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ - DIMNJAČARSKA SLUŽBA« u roku od 15 dana od dana objave natječaja ili dostave poziva.

Članak 7.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

- puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled - navodeći dokaze kojima to mogu dokazati,

- dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnim obavezama prema Gradu Vrbovskom - potvrda nadležnog gradskog tijela,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga.

Članak 8.

(1) Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vijeće, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(2) Odmah će se isključiti iz odabira za davanje koncesije, odnosno neće se odabrati ponuda ponuditelja koji se ocijene kao nesposobni, tj. u slučaju da:

- nisu registrirani za obavljanje djelatnosti koje je predmet natječaja (dimnjačarskih poslova),

- koji zadnje dvije godine posluju s većim gubitkom,

- koji su u blokadi računa neprekidno duže od 3 mjeseca,

- koji ne izvršavaju redovito obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se utvrđuje prema potvrdi Porezne uprave,

- kojima su odgovorne osobe, odnosno u slučaju obrtnika fizičke osobe - vlasnici, kažnjavani za kaznena djela,

- koji nisu dokazali sposobnost sukladno članku 7. stavak 6. ove Odluke,

- koji imaju dugovanja prema Gradu Vrbovskom sukladno članku 7. stavak 7. ove Odluke.

Članak 9.

(1) Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

5. obvezu koncesionara.

(2) Protiv odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o koncesiji.

(2) Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 11.

Koncesija prestaje:

1) istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

2) prestankom pravne i smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3) otkazom ugovora o koncesiji.

4) sporazumom stranaka.

Članak 12.

Ugovor o koncesiji Grad Vrbovsko može otkazati i prije isteka vremena na koje je koncesija dana ako:

- koncesionar dimnjačarske poslove ne obavlja na način i u rokovima propisanom ovom Odlukom, odnosno Odlukom o dimnjačarskoj službi,

- za obavljanu uslugu koncesionar naplaćuje veću cijenu od ugovorene,

- o uočenim nedostacima na dimovodnim objektima i drugim mogućim opasnostima za izbijanje požara koncesionar odmah ne obavijesti nadležnu inspekciju zaštite od požara,

- koncesionar ne izdaje račun za obavljenu uslugu.

Članak 13.

Koncesionar može Ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija dana pod uvjetom da o tome davatelja koncesije, odnosno Grad Vrbovsko obavijesti najmanje tri mjeseca ranije.

Članak 14.

(1) Za dodijeljenu koncesiju koncesionar plaća naknadu čiju visinu svojom odlukom utvrđuje Poglavarstvo.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je proračuna Grada Vrbovskog i koristi se za građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova vršiti će se na dosadašnji način do odabira novog koncesionara.

Članak 16.

(1) Koncesionar iz članka 2. ove Odluke, dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Poglavarstva, najkasnije 30 dana prije njene primjene.

(2) Poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost, odnosno istu odbiti, u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave cjenika, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana.

(3) Ukoliko Poglavarstvo da negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, on se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- postotak promjene u odnosu na postojeću cijenu,

- razlog promjene cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

(4) Grad Vrbovsko je dužan u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti Ministarstvo financija i Ured za gospodarstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 17.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Poglavarstvo uz suradnju s komunalnim redarstvom Grada Vrbovskog.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01-9

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51326&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr