SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 23. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dimnjačarskoj službi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe.

(2) Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

(3) Pravo obavljanja dimnjačarskih poslova stječe ugovorom o koncesiji, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odnosno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije Grada Vrbovskog, pravna ili fizička osoba (dalje: koncesionar).

Članak 2.

Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- kontrola i čišćenje dimovodnih objekata,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata,

- pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje,

- čišćenje ložnih uređaja.

Članak 3.

Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).

II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 4.

(1) Područje Grada Vrbovskog smatra se jednim dimnjačarskim područjem, a čišćenje dimovodnih objekata na području Grada Vrbovskog obavljat će se bez prioriteta određenih naselja, odnosno prema organizaciji poslovanja koncesionara.

(2) Koncesionar je dužan organizirati čišćenje i kontrolu svih dimovodnih objekata na području grada Vrbovskog na način i u rokovima određenim ovom Odlukom.

III. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Članak 5.

(1) Dimovodni objekti iz članka 3. ove Odluke podliježu čišćenju i kontroli.

(2) Korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija i domaćinstava, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koncesionaru omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli sukladno ovoj Odluci.

(3) Radi ispravnog i redovnog čišćenja dimovodnih objekata, pristup do vratašca dimnjaka i dimovodnih kanala mora biti uvijek slobodan.

Članak 6.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku ne nanosi šteta, a nakon obavljenog čišćenja čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta očistiti.

Članak 7.

Koncesionar je dužan napraviti plan rada, odnosno redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po ulicama, odnosno naseljima i korisnike dimovodnih objekata obavijestiti o vremenu čišćenja, te u tu svrhu izvjesiti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi, odnosno na drugom priklad

nom mjestu obavijest o tome najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Članak 8.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci (npr. napukli zidovi dimnjaka, neispravnost štednjaka i peći, istrošena ili polomljena vratašca dimnjaka i druge neispravnosti koje mogu biti uzrok požara), pismeno će o tome obavijestiti vlasnika zgrade / kuće, odnosno tijelo koje gospodari zgradom da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, te će o tome obavijestiti Odjel za komunalne poslove i protupožarnog inspektora.

Članak 9.

Prilikom izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta njegov vlasnik dužan je:

- za izvedbeno tehničku dokumentaciju ishoditi suglasnost ovlaštenog dimnjačara,

- od strane ovlaštenog dimnjačara osigurati tijekom gradnje pregled radova, posebno onih čija se izvedba nakon završetka gradnje ne može na jednostavan način utvrditi,

- prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole, te ishoditi dokumente kojima se dokazuje kvaliteta izvedbenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 10.

(1) Za obavljenu dimnjačarsku uslugu korisnik dimovodnog objekta plaća naknadu koncesionaru.

(2) Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između koncesionara i Grada Vrbovskog određuje se visina naknada za dimnjačarske usluge koje su korisnici dimovodnih objekata dužni plaćati za izvršene dimnjačarske usluge ovlaštenim dimnjačarima.

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA

Članak 11.

(1) Dimovodni objekti se čiste i kontroliraju u sljedećim rokovima:

1. dimnjaci, dimovodni kanali, kotlovi centralnog grijanja i priključne cijevi jednom mjesečno u poslovnim zgradama i prostorijama u sezoni loženja, a i izvan sezone po potrebi,

2. dimnjaci, dimovodni kanali u domaćinstvima i stambenim zgradama četiri puta godišnje u razmjernim rokovima, a kod korisnika koji lože i izvan sezone loženja obvezno se čisti i peti put, a više od toga po potrebi,

3. široki (ulazni) dimnjaci na koje su priključeni štedenjaci i druga ložišta dva puta godišnje,

4. sabirališta čađe u dimnjacima prema potrebi, a obavezno jedanput godišnje.

(2) Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se na zahtjev korisnika i izvan rokova navedenih u točkama 1. i 2. ovog članka.

(3) Sezona loženja i korištenja dimovodnih objekata traje od 1. listopada do 1. svibnja.

(4) Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice i sl.) ne podliježu odredbama ovoga članka u slučaju da vlasnik odjavi dimovodni objekt kod koncesionara, a inače postoji obveza čišćenja minimalno jedan (1) put godišnje, po pozivu i u dogovoru s koncesionarom.

Članak 12.

(1) Kod dimovodnih objekata koje nije moguće temeljito očistiti obavit će se spaljivanje čađe uz sve mjere opreza na najpovoljnijem mjestu u dimovodnom objektu.

(2) Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

(3) O spaljivanju čađe davatelj dimnjačarske usluge dužan je obavijestiti vatrogasnu službu i ostale korisnike zgrade.

Članak 13.

Koncesionar je dužan jednom godišnje do početka ogrjevne sezone (do 1. rujna) Odsjeku za komunalne poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrsti dimovodnih objekata na svom dimnjačarskom području.

Članak 14.

Obvezno se jednom u dvije godine kontroliraju, a ne čiste:

- dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koja nisu priključena ložišta, te otvori koji su za priključke propisno zatvoreni,

- prirodni ventilacijski kanali.

Članak 15.

(1) Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalno redarstvo u okviru svoje nadležnosti.

(2) Komunalni redar ovlašten je:

1. narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ih se ne obavljaju pravilno i potpuno,

2. predložiti Gradskom poglavarstvu zabranu obavljanja dimnjačarskih radova,

3. kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,

4. izdavati prekršajne naloge, odnosno izricati novčane kazne za prekršaje propisane člankom 17. ove Odluke, a sukladno Zakonu o prekršajima,

5. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

6. poduzimati druge propisane mjere.

(3) Komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaje navedene u članku 17. ove Odluke, ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do 1.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, te do 10.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, ako je prekršaj utvrdio:

a) obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti,

b) neposrednim opažanjem,

c) uporabom tehničkih uređaja,

d) pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Članak 16.

(1) U svrhu omogućavanja nadzora davatelji dimnjačarskih usluga dužni su redovito voditi kontrolne knjige koje sadrže:

1. oznaku zgrade / kuće - ulicu i kućni broj,

2. ime i prezime korisnika,

3. vrstu i broj dimovodnih objekata koji se čiste,

4. datum obavljanja dimnjačarske usluge,

5. potpis korisnika ili druge ovlaštene osobe,

6. potpis dimnjačara.

(2) Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka godine mora se čuvati još najmanje dvije godine.

(3) Koncesionar je dužan su jednom godišnje (u ljetnom periodu) podnijeti Gradskom poglavarstvu izvješće o radu.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom od 500,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 1. stavak 3. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji),

- ne postupi na način propisan člankom 5. stavak 2. te člancima 6., 7., 8. i 10. ove Odluke,

- se ne pridržava rokova čišćenja i kontrole propisanom odredbama članka 11. ove Odluke,

- postupi protivno odredbi članka 12. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan člankom 16. ove Odluke.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« broj 4/ 02).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/08-01-30

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51326&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr