SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 23. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Grada Vrbovskog obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora, te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele istih.

Članak 2.

(1) Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama obavljaju se slijedeći poslovi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta:

- ljetno (košnja trave i sječa raslinja uz cestu) i

- zimsko (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje) - zimska služba

2. javna rasvjeta

(2) Rok na koji se povjeravaju pojedini komunalni poslovi navedeni u ovome članku određuje Poglavarstvo Odlukom iz članka 4. stavak 4. ove Odluke, a maksimalno na rok od 4 godine.

Članak 3.

(1) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenjem zemljištem uz nerazvrstane ceste.

(2) Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

(3) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.

(1) Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se zaključiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz članka 2.

ove Odluke provodi se javnim prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila, te na Web stranici Grada Vrbovskog.

(2) Odluku o početku postupka i odabiru načina postupka (između prikupljanja ponuda i javnog natječaja) donosi Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog (dalje: Poglavarstvo).

Članak 5.

(1) Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 5 (pet) ponuditelja.

(2) Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 6. ove Odluke.

(3) U pozivu za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju navest će se da li se ponude otvaraju bez prisustva ili u prisustvu ponuditelja. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

(4) Povjerenstvo za prikupljanje ponuda pristupit će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

(5) Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.

(6) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama.

(7) Poglavarstvo će razmotriti prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Gradskom vijeću Grada Vrbovskog (dalje: Gradsko vijeće) na donošenje Odluke.

(8) Odluku o izboru osobe s kojom će se sklopiti ugovor donosi Gradsko vijeće.

(9) Gradsko vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

(10) Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Članak 6.

(1) Odluka iz članka 4. stavak 4. ove Odluke, te poziva za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u jednom od dnevnih glasila, te na Web stranici Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu na adresu Grada Vrbovskog neposredno u pisarnicu ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA ili JAVNA RASVJETA« u roku od 15 dana od dana objave natječaja ili dostave poziva.

Članak 8.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

- puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled - navodeći dokaze kojima to mogu dokazati,

- dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnim obavezama prema Gradu Vrbovskom - potvrda nadležnog gradskog tijela,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga.

Članak 9.

(1) Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i,

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(2) Odmah će se isključiti iz odabira za povjeravanje komunalnih poslova, odnosno neće se odabrati ponuda ponuditelja koji se ocijene kao nesposobni, tj. u slučaju da:

- nisu registrirani za obavljanje djelatnosti koje je predmet natječaja,

- koji zadnje dvije godine posluju s većim gubitkom,

- koji su u blokadi računa neprekidno duže od 3 mjeseca,

- koji ne izvršavaju redovito obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se utvrđuje prema potvrdi Porezne uprave,

- kojima su odgovorne osobe, odnosno u slučaju obrtnika fizičke osobe - vlasnici, kažnjavani za kaznena djela,

- koji nisu dokazali sposobnost sukladno članku 8. stavak 6. ove Odluke,

- koji imaju dugovanja prema Gradu Vrbovskom sukladno članku 8. stavak 7. ove Odluke.

Članak 10.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o povjeravanju poslova iz članka.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se ugovor sklapa,

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,

3. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

4. jamstva izvršitelja o ispunjenju ugovora,

5. uvjete otkaza ugovora,

6. ugovorne kazne,

7. prava i obveze ugovornih strana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugovori o povjeravanju komunalnih poslova za obavljanje djelatnosti iz ove Odluke koje je Poglavarstvo ugovorilo do donošenja ove Odluke, prestaju vrijediti istekom ugovorenog roka.

Članak 12.

(1) Pravne ili fizičke osobe-isporučitelji komunalnih usluga, koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2.

stavak 1. ove Odluke, dužne su pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Poglavarstva, najkasnije 30 dana prije njene primjene.

(2) Poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave cjenika, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana.

(3) Ukoliko Poglavarstvo da negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, on se ne može primjenjivati.

(4) Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- postotak promjene u odnosu na postojeću cijenu,

- razlog promjene cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

(5) Grad Vrbovsko je dužan u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti Ministarstvo financija i Ured za gospodarstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Poglavarstvo.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 28/00).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 362-02/08-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=51326&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr