SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak dostavljanja relevantnih podataka za financiranje rashoda osnovnih škola na području Grada Crikvenice (Osnovna škola »Vladimira Nazora« i Osnovna škola »Zvonka Cara«) te način njihovog plaćanja.

Ovaj odluka provodi se sukladno Proračunu Grada Crikvenice za 2008. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode:

- materijalne i finacijske rashode,

- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kriteriji i mjerila financiranja materijalnih i financijskih rashoda

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Članak 4.

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola iz članka 5. i 6. ove Odluke su:

a) stvarni rashodi iz članka 5. ove Odluke,

b) broj osnovnih škola, broj školskih zgrada, broj učenika i broj razrednih odjela za rahode iz članka 11. ove Odluke.

Članak 5.

Prema kriteriju stvarnog rashoda iz članka 4 a) ove Odluke financiraju se sljedeće vrste rashoda, i to:

- energenti za grijanje, pogon i rasvjetu,

- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,

- pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine,

- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika škole.

Mjerila za financiranje tekućih izdataka iz stavka 1.ovog članka su ispostavljeni računi dobavljača za isporučenu robu i usluge koji moraju biti likvidirani od ovlaštenih zaposlenika škole i Upravnog odjela za javne potrebe Grada Crikvenice.

Postupak dostavljanja relevantnih podataka od značenja za financiranje rashoda i način njihovog plaćanja

Članak 6.

Podatke o rashodima iz članka 5. ove Odluke škole dostavljaju Gradu Crikvenici, Upravnom odjelu za javne potrebe, na utvrđenim tablicama (s preslikama računa) koje su sastavni dio ove Odluke.

Energenti

Članak 7.

Izdaci za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola iskazuje na tablici ENERGENTI, koju s preslikama likvidiranih računa dostavlja Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice u roku od dva dana od dana zaprimanja računa dobavljača za isporučene energente.

Škola je dužna planirati i voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna unaprijed zatražiti suglasnost Grada Crikvenice za daljnju nabavu energenata.

Prijevoz učenika

Članak 8.

Izdaci za prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu iskazuju se u tablici PRIJEVOZ UČENIKA. Škola preslike likvidiranih računa dostavlja Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice u roku od dva dana od dana zaprimanja računa dobavljača za izvršeni prijevoz.

Upravni odjel za javne potrebe vrši računsku kontrolu ispostavljenog računa prijevoznika na temelju cijene iz zaključenog ugovora i radnih dana za koje je prijevoz izvršen te likvidira račun na temelju mjesečnog izvješća osnovne škole o izvršenoj usluzi prijevoza učenika.

Na početku školske godine škola je dužna dostaviti popis s imenima i adresama prebivališta učenika koji imaju pravo korištenja prijevoza.

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine

Članak 9.

Izdatke za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine, škola iskazuje u tablici: PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA, koju dostavlja Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice, s preslikama računa.

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema posebnom popisu potrebne pedagoške dokumentacije koji utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa - Uprava za školstvo.

Otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja

Članak 10.

Rashode za otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja iskazuju se na tablici INSPEKCIJSKI NALAZI I KONTROLA INSTALA

CIJA, POSTROJENJA I OPREME. Škola je dužna sama organizirati radove i redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu, čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, i to za:

- ispitivanje hidrantske mreže,

- periodični pregled i kontrolno ispitvanje te servisiranje vatrogasnih aparata,

- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,

- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,

- ispitivanje električnih instalacija,

- ispitivanje gromobranskih instalacija,

- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara.

Ukoliko se u postupku redovitih kontrola instalacija i postrojenja od strane ovlaštenih pravnih osoba utvrde nedostaci čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, škola je dužna otkloniti nedostatke uz prethodnu suglasnost Grada Crikvenice, kao i za otklanjanje nedostataka utvrđenih po rješenjima upravnih tijela. Uz zahtjev za suglasnost škola je dužna dostaviti presliku odabrane ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

O izvršenom škola je dužna izvjestiti Grad Crikvenicu, te dostaviti presliku računa. Sredstva za plaćanje iskazanih rashoda Grad Crikvenica doznačava na račun osnovne škole, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

Članak 11.

Prema kriteriju iz članka 4 b) ove Odluke financiraju se slijedeće vrste rashoda:

- uredski materijal,

- komunalne usluge i naknade,

- usluge HT- a (telefonski, telefaks troškovi i poštarina),

- izdaci za nabavu pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabavu sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,

- materijal za čišćenje,

- odvoz smeća,

- potrošak vode i propisane vodne naknade,

- materijal za tekuće održavanje zgrada, sredstva rada i i opreme,

- sredstva za zaštitu na radu,

- bankarske usluge i zatezne kamate te usluge ZAP-a,

- seminari, stručna literatura i časopisi,

- intelektualne usluge, usluge stručnih servisa,

- reprezentacija,

- dnevnice i troškovi putovanja na službeni put, korištenje vlastitog prijevoznog sredstva,

- nužne staklarske usluge,

- osiguranje imovine,

- ostali tekući izdaci koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa rada škole.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1.ovog članka su:

- cijena po učeniku u iznosu od 400,00 kn godišnje,

- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 7.000,00 kn godišnje,

- cijena po školskoj zgradi u iznosu od 8.500,00 kn godišnje,

- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 50.000,00 kn godišnje.

Podaci iz prethodnog stavka utvrđuju se na dan 30. rujna tekuće školske godine. Školama se mjesečno dostavljaju sredstva prema zahtjevima koja se dostavljaju Gradu Crikvenici, Upravnom odjelu za javne potrebe, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Likvidiranje i razgraničavanje tekućih izdataka

Članak 12.

Likvidatori svih tekućih izdataka su škole i Upravni odjel za javne potrebe Grada Crikvenice.

Ravnatelj škole, likvidator tekućih izdataka škole i pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe odgovorni su za točnost, pravodobnost i istinitost iskazanih podataka o tekućim izdacima na utvrđenim tablicama na temelju kojih Upravni odjel za financije Grada Crikvenice vrši plaćanja, kao i za namjensko trošenje tih sredstava.

Škole i Upravni odjel za javne potrebe Grada Crikvenice dužni su provoditi kontrolu plaćenih tekućih izdataka prema iskazanim zahtjevima i dostavljenim izvješćima.

Članak 13.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste dvije osnovne škole obvezatne su razgraničiti tekuće izdatke na način kako slijedi:

1) izdatke koje Grad Crikvenica financira prema kriteriju stvarnog troška tekućeg izdatka koji je utvrđen u članku 5. ove Odluke, škole razgraničavaju na način da sporazumno utvrde jednog nositelja tih izdataka koji te izdatke iskazuje u utvrđenim tablicama. Ako škole ne postignu sporazum o nositelju tih izdataka primjenjuje se postupak utvrđen u stavku 2. ovog članka.

2) tekuće izdatke koje škola financira iz ukupnih sredstava doznačenih na njihove žiroračune prema kriterijima koji su utvrđeni u članku 5. ove Odluke razgraničavaju se na osnovi posebnog sporazuma koji te škole zaključuju.

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka škole utvrđuju nositelja tekućih izdataka, kriterije za razgraničavanje te rokove obračuna i plaćanja, i o tome podnose izvješće Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice. Ukoliko škole ne postignu sporazum, Upravni odjel za javne Grada Crikvenice potrebe je dužan posredovati u zaključivanju tog sporazuma ili za određivanje nositelja, kriterija za razgraničavanje, rokove obračuna i plaćanja tekućih izdataka.

Članak 14.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste škola i druga ustanova, obvezatni su razgraničiti tekuće izdatke na način kako slijedi:

Izdatke koje Grad Crikvenica financira školi prema kriteriju stvarnog troška, utvrđenog u članku 5. ove Odluke razgraničavaju se na način da se podijele potrebne količine energenata i ostalih tekućih izdataka razmjerno udjelu u korištenju prostora i sredstava rada, o čemu zaključuju sporazum. Škola naručuje samo količinu energenata utvrđenu navedenim sporazumom koja joj je potrebna za njezin redovit rad. Ako nije moguće podijeliti količinu energenata, potrebno je utvrditi financijsku obvezu škole u odgovarajućem postotku od ukupnog tekućeg izdatka. Škola iskazuje ove izdatke u odgovarajućoj tablici, a izdatke za energente na tablici ENERGENTI na način da u stupcu 14 upiše iznos koji tereti tekuće izdatke škole, a u stupcu 15 upisuje odgovarajući postotak. Škola je dužna u tablici: ENERGENTI naznačiti način na koji je izračunala iznos iskazan u stupcu 14 te u privitku dostaviti presliku računa. Ako se ne postigne sporazum, zadužuje se Upravni odjel za javne potrebe Grada Crikvenice za posredovanje u zaključivanju tog sporazuma ili za određivanje nositelja, kriterija, rokove obračuna i plaćanja tih tekućih izdataka.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 600-01/08-01/30

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10003&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr