SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola Grada Crikvenice za 2008. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2008. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2008. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/08-01/29

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

TABLICA

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2008. godinu (u kunama)

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10003&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr