SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 36. Petak, 3. listopada 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 7. stavak 1. točka 2. i članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/ 93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9. stavak 1. i članka 53. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/ 98 i 104/00) članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove
»Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica

Članak 1.

U članku 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica (»Službne novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99), stavak 2. mijenja se i glasi:

»Naziv Knjižnice je »Gradska knjižnica Crikvenica«.

Članak 2.

U članku 3., stavak 1., iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi:

»- čitaonička djelatnost.«

Članak 3.

U cijeloj Odluci o osnivanju Javne ustanove »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica riječi »Javna ustanova »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica« zamjenjuju se riječima »Gradska knjižnica Crikvenica«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-04/08-01/02

Ur. broj: 2107/01-01-08-9

Crikvenica, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=574&mjesto=10003&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr