SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 5. 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« RH broj 36/01), Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Novi Vinodolski za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2003. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću iznosi 50.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 4.132,23 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, na dan 01. 01. 2003., a kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske      7          28.925,61 kn

- Hrvatska demokratska zajednica            2           8.264,46 kn

- Primorsko-goranski savez                      1           4.132,23 kn

- Hrvatska seljačka stranka                      1           4.132,23 kn

- Demokratski centar                               1           4.132,23 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 0znosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 413,22 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 413,22 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav članova Gradskog vijeća (promjena članstva u političkim strankama), sredstva utvrđena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti, već će se isto preraspodijeliti u Odluci za slijedeću proračunsku godinu.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/03-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-03-2

Novi Vinodolski, 14. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr