SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 32. Četvrtak, 14. kolovoza 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07), te odredbe članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - R12 sa postojećom lukom lokalnog značaja Dunat - IS4 i uređenom morskom plažom - R314) u daljnjem tekstu: Odluka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja UPU 26 - Dunat, u daljnjem tekstu: Plan, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07).

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07). Na području obuhvata Plana omogućene su do donošenja UPU-a samo rekonstrukcije postojećih objekata, pod određenim uvjetima, a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka. Postoji potreba za urbanističkom regulacijom područja. Urbanističkim planom uređenja odredit će se detaljni prostorni razvoj zone s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina kako bi se prostor priveo planiranoj namjeni.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07) te obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - R12 sa postojećom lukom lokalnog značaja Dunat - IS4 i uređenom morskom plažom - R314.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Do 23. svibnja 2000. godine na snazi je bio Regulacijski plan plažnog kompleksa Dunat-Prvo more (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 11/98). Na području obuhvata Plana omogućene su do donošenja UPU-a samo rekonstrukcije postojećih objekata, pod određenim uvjetima, a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07).

Obuhvat Plana je 6,01 ha. Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Grada Krka, površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - R12 je 4,34 ha. Izgrađeni dio zauzima površinu od 2,2 ha. Infrastrukturna površina IS4 - postojeća luka lokalnog značaja Dunat 1,67 ha.

Približno 85% izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - R12, nalazi se u pojasu 100 m od obalne crte.

U zoni egzistira jedan ugostiteljski objekt sa turističkom agencijom te nekoliko privremenih građevina. Na području obuhvata Plana nema smještajnih objekata.

Promet u samoj zoni karakterizira nedostatak parkirališnih mjesta, pogotovo za vrijeme turističke sezone. Zonom prolazi državna cesta D102, dok je na rubnom dijelu zone raskršće s lokalnom cestom za naselja Kornić, što su ograničavajući faktori razvoja zone.

U luci nautičkog i sportskog turizma »Dunat« smješteni su vezovi sela Kornić te vezovi namijenjeni prihvatu brodica u nuždi (jednodnevni privez), sidrište-ljetni vezovi (10 vezova) za plovila malog gaza (do 0,5 m - gumenjaci), sidrište-ljetni vezovi (20 vezova) za plovila većeg gaza. Ukupni broj vezova: oko 100 obuhvaća: operativni stari kameni gat koji je dijelom pretvoren u privezište sportskih brodica, betonska obala za privez manjih brodica kapaciteta 30 plovila, kosina za spuštanje i istezanje brodica, plato- obalna površina.

Sjeveroistočni dio Plana u neposrednom je kontaktu sa zaštićenom sakralnom građevinom, Crkva Sv. Dunata. Područje Sv. Dunata kao i područje Prvo more koje je jugozapadno od obuhvata Plana spada među arheološke lokalitete.

Obuhvat Plana nalazi se na području osobito vrijednog kultiviranog krajobraza-poluotok Prniba i zaljev Puntarske Drage.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Grada Krka, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene je izdvojena površine za gradnju prvenstveno sportsko- rekreacijskih terena otvorenog tipa, te pripadajućih sadržaja uslužne namjene (ugostiteljstvo, trgovina i druge uslužne djelatnosti spojive s namjenom te potrebni prateći administrativni sadržaji, uprava, recepcija, ronilački klub, sanitarni, garderobni i sl. sadržaji ...),

- pored izgradnje sportskih terena dozvoljava se izgradnja rekreativnih terena, te uređenje kupališnih površina,

- utvrditi prostorni raspored i način uređenja postojeće luke sa pratećim sadržajima odnosno morski dio obuhvata plana,

- utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštititu u svim elementima korištenja,

- očuvati dobra graditeljske baštine u neokrnjenom i izvornom stanju (sanirati neprimjerenu izgradnju),

- utvrditi mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući sve aspekte,

- osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,

- osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00 i 12/05);

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07).

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog

djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izrada Plana predviđena je na posebnoj geodetskoj podlozi u mj. 1:1000.

Za potrebe izrade Plana izrađivaču plana bit će dostavljene orto - foto snimke mjerila 1:2000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o. - RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Nova Ves 50, 10000 Zagreb

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51 000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

12. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

17. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

25. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Grada Vukovara 87, 10000 Zagreb

26. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

27. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

28. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

29. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

30. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

31. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

32. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

33. Sanitarna inspekcija Krk, Lukobran 5, Krk

34. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

35. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

36. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 5

37. Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

38. Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

U vrijeme izrade Izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se iz Gradskog proračuna te iz sredstava vlasnika zemljIšta ili drugih zainteresiranih pojedinaca na način da isti sa Gradom Krkom sklope ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta. Vlasnici zemljišta ili drugi zainteresirani pojedinci (investitori)

nemaju pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obaveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Grad Krk provodi postupak javne nabave i ugovaranja izrade Urbanističkog plana kao i postupak javne rasprave i usvajanja Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-02/14

Ur. broj: 2142/01-01-08-3

Krk, 30. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=570&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr