SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 129. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 23. redovitoj sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine donijelo je

PLAN
malih nabava ukupne procijenjene vrijednosti
do 70.000,00 kn za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bn Općine Vinodolske za 2008. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija procjenjena vrijednost nabave čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U planirana sredstva za nabavu uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu za nabave ukupne vrijednosti već od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna, dok će se za nabave vrijednosti do 20.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetna u posebnim slučajevima kod nabave roba do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Izravno ugovaranje primjenit će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku ograničenog prikupljanja ponuda po pozivu ne dobije ni jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2008. godine Općina Vinodolska će pristupiti maloj nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave procjenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe male nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn i manje od 70.000,00 kn, donosi općinsko Poglavarstvo na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava - BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2008. godinu, objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 10/08.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2107-03/08-01-23-7-05-1

Bribir, 24. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik vijeća

Željko Citković, v. r.

 

Plan malih nabava ukupne procijenjene vr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr