SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02 i 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 22. redovitoj sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinodolskee

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog Vijeća Općine Vinodolske i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Vinodolske.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Vinodolske, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih su osobe, hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Vinodolske, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolske, u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Vinodolske.

Članak 5.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih uređuje se:

- način izbora članova Savjeta mladih,

- broj članova,

- način utjecaja na rad Općinskog vijeća Općine Vinodolske u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,

- oblici suradnje s udrugama i drugim ustanovama koje okupljaju mlade,

- način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih te

- ostala pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 6.

Savjet mladih ima sedam članova uključujući predsjednika i zamjenika.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Na temelju pisanih prijedloga predlagatelja i obrazloženja prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka članove Savjeta mladih bira i razrješava Općinsko Vijeće Općine Vinodolske na način i po postupku utvrđenom Zakonom, Statutom Općine Vinodolske i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta mladih, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Vinodolske.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE VINODOLSKE

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine. Općinsko vijeće Općine Vinodolske razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE VINODOLSKE

Članak 9.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih;

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Vinodolske koji su od interesa za mlade;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Vinodolske donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Vinodolske;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Vinodolske raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Vinodolske, te način rješavanja navedenih pitanja;

- daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Vinodolske prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Vinodolske;

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade;

- izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, (lokalni program djelovanja za mlade);

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade):

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih;

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Vinodolske financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih te

- po potrebi poziva predstavnike Općinskog vijeća na sjednice Savjeta mladih;

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 12.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. U radu Savjeta mladih Općine Vinodolske mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu.Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih. Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih te način i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih u skladu s Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih Općine Vinodolske za svaku kalendarsku godinu.Programom rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima općine u politici prema mladima.

Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važnih za rad Savjeta mladih i poboljšanja položaja mladih. Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.Program rada Savjeta mladih donosi i podnosi na odobrenje Općinskom Vijeću Savjet mladih najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 16.

Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine.

Program rada Savjeta mladih Općine Vinodolske iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko Vijeće Općine Vinodolske.

Članak 17.

Savjet mladih Općine Vinodolske podnosi redovita polugodišnja izviješća o svom radu Općinskom vijeću Općine Vinodolske.

SURADNJA SAVJETA MLADIH OPĆINE VINODOLSKE

Članak 18.

Savjet mladih te Savjeti mladih ostalih općina, gradova i županija mogu surađivati međusobno te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH OPĆINE VINODOLSKE

Članak 19.

Općina Vinodolska osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih iz članka 17. stv. 1. ove Odluke i iz stv. 3. ovog članka kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih Općine Vinodolske. Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad. Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 20.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju upravna tijela Općine Vinodolske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-03/08-01-22-04

Bribir, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr