SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), a u svezi točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (»Narodne novine« broj 27/08) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 23. lipnja 2008. godine donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina za koje postoji povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Planom motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenim prostorima na području Općine Klana za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2008. godine (po potrebi i nakon 31. listopada a vezano za vremenske prilike).

Članak 2.

Posebne mjere zaštite iz članka 1. ovog Plana provodit će Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica« (u daljnjem tekstu: DVD) na način organiziranja aktivnog dežurstva u svojim sjedištima.

Dežurstva iz stavka 1. ovog članka obavljat će se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 do 22,00 sata.

Članak 3.

Pod aktivnim dežurstvom iz članka 2. ovog Plana podrazumijeva se:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara,

- provedba ophodnji na rubnim (šumskim) površinama Općine Klana, pogotovo na objektima uz cestovne prometnice, a prema planu i programu koji su sačinili DVD Klana i DVD Škalnica i koji su sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

O provedbi posebnih mjera utvrđenih ovim Planom dobrovoljna vatrogasna društva iz članka 2. ovoga Plana vodit će posebne očevidnike.

Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 1. ovog Plana uspostavit će se stalna veza s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke

Članak 5.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Klana za 2008. godinu.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ovog Plana provodi Policijska uprava Primorsko-goranske županije Rijeka - Sektor zaštite od požara i uprava za zaštitu i spašavanje.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/24

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 23. lipnja 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=51217&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr