SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/04), te članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 23. lipnja 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 98, 10/98 i 4/05) članak 39. mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora iz članka 38. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.«

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - prijevoznik:

1. ako ne razmotri inicijativu jedinice lokalne samouprave za otvaranje nove linije, ukidanje ili skraćenje postojeće linije i o odluci ne izvijesti podnositelja (članak 5. stavak 3. Odluke);

2. ako se ne pridržava odredbe članka 6. Odluke;

3. ako vozni red nije u skladu s odredbom članka 7. Odluke;

4. ako stajalište nije označeno stajališnom oznakom u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. Odluke;

5. ako ne postavi i ne održava stajališne oznake (članak 9. stavak 2. Odluke);

6. ako omogući ulazak i izlazak putnika izvan stajališta suprotno odredbi članka 12. stavka 1. Odluke;

7. ako prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje sva vrata na vozilu nisu zatvorena (članak 12. stavak 2. Odluke);

8. ako vozilo kojim se obavlja javni prijevoz ne ispunjava propisane uvjete, ako nije uredno obojeno prepoznatljivom bojom prijevoznika te ako prije upućivanja u dnevni promet nije očišćeno i prozračeno (članak 15. Odluke);

9. ako se reklame i drugi natpisi koji nemaju sadržaj poruke o prijevozu nalaze na mjestima kojima zaklanjaju vidik u vozilu ili prekrivaju propisane obavijesti o prijevozu (članak 16. stavak 2. Odluke);

10. ako cilj vožnje odnosno smjer kretanja vozila nije obilježen u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. Odluke;

11. ako vozilo nema oznaku cilja vožnje odnosno broja linije u skladu s odredbom članka 17. stavka 2. Odluke;

12. ako se ne pridržava odredbe članka 18. Odluke;

13. ako se ne pridržava odredbe članka 19. Odluke;

14. ako oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih simbola i tekstualnih prikaza u i na vozilu, stajalištu i terminalu nisu izvedeni na način da su vidljivi i razumljivi korisnicima usluge (članak 20. Odluke);

15. ako u vozilu ne označi mjesto za trudnice i invalidne osobe (članak 21. stavak 1. Odluke);

16. ako ne izda propisani putni radni list za svako vozilo u javnom prijevozu (članak 22. Odluke);

17. ako ne obavlja prijevoz po utvrđenom i objavljenom voznom redu (članak 23. Odluke);

18. ako ne propiše način ulaska i izlaska putnika u vozilo i iz vozila (članak 24. stavak 1. Odluke);

19. ako se ne pridržava odredbe članka 25. Odluke;

20. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 26. Odluke;

21. ako postupi suprotno odredbi članka 27. Odluke;

22. ako s nađenim predmetima u vozilu ne postupa sukladno odredbama propisa o nađenim stvarima (članak 33. Odluke);

23. ako se ne pridržava odredbe članka 34. Odluke;

24. ako postupa suprotno odredbi članka 35. Odluke;

25. ako ne utvrdi visinu i način naplate redovne i dodatne karte od putnika koji se u vozilu zatekne bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom (članak 36. stavak 4. Odluke);

26. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 37. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi - prijevozniku koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvođač radova i investitor:

1. ako se ne pridržava odredbe članka 10. Odluke;

2. ako se ne pridržava odredbe članka 11. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - putnik:

1. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 24. stavka 2. Odluke;

2. ako se ne pridržava odredbe članka 28. stavka 2. Odluke;

3. ako postupi suprotno odredbi članka 29. stavka 1. Odluke;

4. ako se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 2. Odluke;

5. ako za vrijeme vožnje nema ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz (članak 36. stavak 1. Odluke);

6. ako na zahtjev ovlaštene osobe ne pokaže putnu kartu zbog kontrole (članak 36. stavak 2. Odluke).«

Članak 5.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 40. stavka 1., članka 41. stavka 1. i članka 42. Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.«

Članak 6.

U članku 46. riječ »globom« zamjenjuje se riječima »novčanom kaznom«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/23

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 23. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=51217&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr