SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 25. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 37/05, 7/06 i 6/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javnoprometnim površinama na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu Općina), te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javnoprometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta, nogostupi i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine.

U smislu ove Odluke javnoprometnim površinama smatraju se i dijelovi županijskih i lokalnih cesta koje prolaze kroz područje Općine.

Članak 3.

Promet na javnoprometnim površinama dopušten je svakom sudioniku u prometu pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

Na javnoprometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnoprometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa vozila i kretanje pješaka.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Ovom Odlukom uređuje se promet na javnoprometnim površinama na području Općine, tako da se određuje:

- ceste s prednošću prolaza,

- dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet,

- zone zabrane prometa za sva vozila u oba smjera, odnosno pješačke zone,

- zone smirenog prometa,

- ograničenja brzine kretanja vozila,

- sustav tehničkog uređenja prometa,

- parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila.

Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa, uređuje se promet u Općini na dijelovima županijskih cesta koje prolaze Općinom.

Članak 5.

Općinsko poglavarstvo Općine, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Primorsko-goranske, propisuje:

- stalne zabrane i ograničenja prometa u pojedinim dijelovima Općine kao i posebne uvjete odvijanja prometa,

- provođenje nove organizacije prometa, kao što je promjena tokova (uvođenje jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje tokova),

- zone smirenog prometa i novih pješačkih zona.

Članak 6.

Kada je izvanrednim događajima kao što su poplave, požari, odroni zemljišta i slično neposredno ugrožena sigurnost prometa Jedinstveni upravni odjel može donijeti odobrenje o privremenoj regulaciji prometa.

O izdanom odobrenju iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 7.

Privremenu regulaciju prometa na javnoprometnim površinama odnosno javnim cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Općinsko poglavarstvo uz prethodnu suglasnost policijske uprave, odnosno Ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Općinsko poglavarstvo može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.

Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojima se izvode radovi ili je zatvorena zbog toga što je ugrožena sigurnost i nesmetanost prometa, mora se vidljivo obilježiti postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i branika.

Članak 9.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu smatra se određivanje mjesta postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta dužna je voditi evidenciju prometne signalizacije.

Članak 10.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem.

Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.

III. PROMET NA JAVNOPROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 11.

Na području Općine kolno pješačkom ulicom proglašava se:

- Turistička ulica u Fužinama,

- ulica uz desnu strane jezera Bajer.

Na području kolno pješačke ulice zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnim odobrenjem i interventnih vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP-a i sl.).

Osobama nastanjenim na području iz stavka 1. ovog članka ili koji imaju zemljište u vlasništvu ili korištenju, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine izdat će odobrenje, kojim će dopustiti promet vlastitim vozilima isključivo radi pristupa garaži, dvorištu ili zemljištu, gdje su dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila na području kolno pješačke ulice je 20 km/h, ako prometnim znakom nije drugačije određeno.

Članak 12.

Glavni tokovi prometa ovisno o značaju - važnosti ulica na području Općine utvrđuju se kako slijedi:

1. razina - županijska cesta;

2. razina - lokalna cesta,

3. nerazvrstana cesta.

Cesta razvrstana u višu razinu u smislu stavka 1. ovog članka daje joj pravo prednosti na području Općine Fužine.

Članak 13.

Promet cestama u svim ulicama na području Općine Fužine dvosmjeran je.

Članak 14.

Na svim prometnicama u naseljenim mjestima u nadležnosti Općine Fužine ograničava se brzina kretanja na 40 km/h.

Članak 15.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, označuju se na kolniku ulica ispred osnovne škole, igrališta, te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj osoba.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na županijskim cestama utvrđuje odgovarajuća uprava za ceste koja upravlja tim cestama na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Fužine.

Članak 16.

Na kolnicima ispred javnih objekata iz članka 15. stavak 1. ove Odluke, kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa, horizontalne oznake koje najavljuju djecu i slično, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Članak 17.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Troškove postave i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka snosi vlasnik ili korisnik objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame i drugi objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika u visini od najmanje 4,5 metra, da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine izdat će nalog ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika odnosno koris

nika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 19.

Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila u smislu članka 2. stavak 1. točka 62. i 63. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Javna parkiralištna površina može se organizirani i na privatnoj parceli uz suglasnost Poglavarstva.

Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija, i sl.) na temelju odobrenja Općinskog poglavarstva Općine i uz plaćanje naknade u visini određenoj odlukom o visini naknade za zauzimanje javne površine.

Članak 20.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog parkiranja utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Fužine po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog osobe koja obavlja naplatu parkiranja (koncesionara).

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Fužine.

Članak 21.

Kao javna parkirališta na području Općine Fužine utvrđuje se prostor:

1. u naselju Fužine:

- između dvorišta zgrade »Pivarne« i benzinske postaje,

- između Vatrogasnog doma i stambene zgrade (»stara placa«),

- kod košarkaškog igrališta u Ulici Donje selo,

- na prostoru preko puta Apoteke u Ulici Klađe,

- prostor ispred Ambulante Fužine;

2. u naselju Lič

- prostor u centru i ispred Doma kulture Lič;

3. u naselju Vrata

- prostor ispred Vatrogasnog doma Vrata,

- prostor ispred trgovine »Vrata«.

Parkiranje na navedenim lokacijama dozvoljeno je u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 22.

Parkirališta iz članka 21. ove Odluke moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Parkirališta iz članka 21. ove Odluke na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljanje cjenika, vrijeme naplate,trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalne signalizacije) obveza je KTD »Fužine«.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištu s čvrstom podlogom gdje se obavlja naplata, parkirna mjesta označuju se plavom bojom što je obveza KTD »Fužine« koje obavlja naplatu parkiranja.

Članak 23.

Autobusima, teretnim automobilima, priključnim vozilima (kamp kućice i dr.) i radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na javnim parkiralištima koje određuje Poglavarstvo.

Članak 24.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavljat će Komunalno trgovačko društvo »Fužine« iz Fužina.

V. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKIH OZNAKA

Članak 25.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i vozila bez registarske oznake te dijelove vozila ostavljati na javnoprometnim površinama.

Vlasnik vozila dužan je po nalogu ovlaštene službene osobe Policijske uprave ili komunalnog redara u određenom roku ukloniti vozilo na dopušteno i pogodno mjesto.

Ukoliko vlasnik ne postupi u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka uklanjanje vozila obavit će trgovačko društvo koju ovlasti Općinsko poglavarstvo, a na trošak vlasnika.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila bez registarskih oznaka utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

VI. BLOKIRANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 26.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu ovlaštene osobe.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog stavka, određuje se djelatnošću od lokalnog značaja, u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03, 82/04, 178/04), te se povjerava KTD »Fužine« kojem su povjereni poslovi naplate parkirališta.

Članak 27.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Visinu naknade troškova blokiranja - deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi s time, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Naknada iz prethodnog stavka ovog članka prihod je osobe/tvrtke kojoj su povjereni poslovi iz članka 26. ove Odluke.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

VII. PREMJEŠTANJE VOZILA

Članak 28.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uklonit će se temeljem naloga službene osobe MUP-a i premjestiti prisilno specijalnim vozilom na lokaciju koju za tu odredi Poglavarstvo Općine Fužine.

Članak 29.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Vlasnik vozila dužan je podmiriti i troškove pokušaja uklanjanja i premještanja vozila.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi i sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo označeno ili na bilo koji način objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

VIII. JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Članak 30.

Trgovačko društvo nadležno za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te pravna osoba zadužena za održavanje javne rasvjete, dužne su se brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

IX. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja policijski službenik.

Komunalni redar obavlja nadzor temeljem ove odluke sukladno Zakonu.

Članak 32.

U obavljanju nadzora iz članka 31. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- izdati prekršajni nalog i

- naplatiti globu od počinitelja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 33.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 200,00 kn fizička osoba ako:

- ne ishodi odobrenje za privremenu regulaciju prometa kod izvođenja građevinskih radova iz članka 7. stavka 1,

- ne postupi sukladno čl. 8. st. 2.,

- ne ishodi odobrenje za promet kolono-pješačkim ulicama iz čl. 11. st. 1.,

- postavi zaštitne ograde, stupiće i druge prepreke bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 17.,

- ne uređuje krošnje stabala i drugo raslinje u skladu s člankom 18.,

- koristi zemljište kao javno parkiralište bez suglasnosti Poglavarstva iz članka 19. stavka 2.,

- koristi javna parkirališta za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti iz članka 19. st. 3. bez suglasnosti Općinskog poglavarstva,

- ne postavi oznake na parkiralištu utvrđene člankom 21.,

- parkira autobuse, teretna vozila, priključna vozila, kamp kućice i radne strojeve izvan lokacija određenih člankom 23.,

- ne postupi po članku 25. st. 2.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 34.

Za prekršaje propisane odredbom 1. ovog članka, komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah bez prekršajnog naloga, na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-08-12

Fužine, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=563&mjesto=10009&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr