SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) članka 16. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 44/07) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 3. lipnja 2008. godine donijelo je

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Općinske uprave Općine Kostrena, radna mjesta, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu i Odluci o ustrojstvu i načinu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 44/07) (u nastavku: Odluka).

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Kostrena, sukladno Odluci, čine tri upravna odjela i to:

1. Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom

3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje.

II. RUKOVOĐENJE ODJELOM

Članak 3.

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika bira i imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja.

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1.) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- uvjeti: -visoka stručna sprema pravnog smjera

-5 godina radnog iskustva na poslovima u upravnim tijelima

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima,

- organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova,

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika,

- izrađuje plan i program rada odjela,

- provodi odluke Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- vrši nadzor nad provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti poslova odjela,

- prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti rada i nadležnosti odjela,

- predlaže donošenje akata iz nadležnosti Općinskog poglavarstva, a vezano uz poslove odjela,

- odgovara za pravodobnost i zakonitosti rada odjela,

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva i predsjednika Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom i aktima Općinskog vijeća.

2.) STRUČNI SURADNIK

- uvjeti: -visoka stručna sprema društvenog smjera

- 3godine radnog iskustva u struci

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema prijedloga akata iz područja rada službe,

- izrađuje pojedinačne akte iz domene socijalne i dodatne zdravstvene skrbi,

- organizira sastanke i rad radnih tijela (socijalno vijeće) Općinskog poglavarstva,

- dogovara i usklađuje rad s osobama koje pružaju usluge u domeni zdravstvene skrbi iz socijalne skrbi i organizaciju rada tih osoba,

- izdaje naloge za plaćanje a vezano uz prava na socijalnu i zdravstvenu skrb,

- sudjeluje u organizaciji sustava zaštite od požara te koordinira u poslovima izrade i ažuriranje planova zaštite od požara i planova zaštite i spašavanja,

- surađuje s dobrovoljnim vatrogasnim društvom, nadzire njihov rad i trošenje proračunskih sredstava,

- vodi brigu o zaštiti potrošača,

- prati propise iz djelokruga rada službe,

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika odjela.

3.) SAMOSTALNI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- uvjeti: -visoka stručna sprema društvenog smjera

-1 godina radnog iskustva

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- izrađuje planove iz djelokruga predškolskog odgoja, školstva, kulture,

- nadzire provođenje programa i planova te trošenja proračunskih sredstava od strane korisnika,

- prati rad ustanova iz područja javnih potreba, a kojih je općina osnivač,

- surađuje s udrugama te prati njihov rad i ostvarivanje programa javnih potreba,

- prati rad radnih tijela Općinskog poglavarstva i po potrebi izrađuje zapisnike za ova tijela,

- sudjeluje u organizaciji odvijanja kulturnih manifestacija pod pokroviteljstvom Općine,

- surađuje s Turističkom zajednicom u cilju promicanja turističkih mogućnosti Kostrene,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

4.) STRUČNI REFERENT

- uvjeti: -srednja stručna sprema

-1 godina radnog iskustva

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- prati potrebe i izrađuje planove iz djelokruga sporta i tehničke kulture,

- nadzire provođenje programa i planova te trošenje proračunskih sredstava od strane korisnika sportskih udruga,

- obavlja poslove tajnika ili administrativne poslove za potrebe sportskih udruga,

- organizira odvijanje sportskih manifestacija čiji je pokrovitelj Općina,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

5.) ADMINISTRATIVNI REFERENT

- uvjeti: -srednja stručna sprema upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

-1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog poglavarstva,

- vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica Općinskog poglavarstva,

- izrađuje pismene otpravke akata Općinskog poglavarstva,

- vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje s Državnim arhivom vezano uz arhivsku građu,

- predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta,

- vodi registar odluka Općinskog poglavarstva,

- vodi poslove pisarnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

6.) ADMINISTRATIVNI TAJNIK

- uvjeti: -srednja stručna sprema upravnog ili odgovarajućeg smjera

-1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- vrši protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika, općinskog poglavarstva,

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama,

- vodi telefonsku centralu,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe općinskog poglavarstva i Odjela,

- prima i otprema poštu,

- sudjeluje u obavljanju poslova pisarnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

7.) ADMINISTRATIVNI TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

- uvjeti: -srednja stručne spreme upravnog ili odgovarajućeg smjera

-1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- organizira sjednice Općinskog vijeća i priprema materijale za sjednice,

- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća,

- izrađuje pismene otpravke akata usvojenih na Općinskom vijeću,

- dostavlja akte na nadzor i objavu,

- vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela Općinskog vijeća,

- vodi registar odluka Općinskog vijeća,

- obavlja ostale poslove po nalogu Pročelnika odjela.

Članak 5.

U Upravnom odjelu za financije i upravljanje imovinom ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1.) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

- uvjeti: -visoka stručna sprema ekonomskog smjera

-5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima,

- organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova,

- izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna Proračuna i prateće dokumente,

- izrađuje račune prihoda i izdataka, konsolidacijsku bilancu i druge dokumente i izvještaje vezane uz proračun,

- brine o prilivu sredstava u proračun i o plaćanju dospjelih obveza,

- priprema naloge za transfer sredstava za proračunske korisnike,

- predlaže donošenje akata iz nadležnosti Općinskog poglavarstva, a vezano uz poslove odjela,

- prati propise iz oblasti financijskog poslovanja,

- provodi odluke Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- odgovara za pravodobnost i zakonitost rada Odjela,

- obavlja druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva.

2.) SAMOSTALNI REFERNT ZA FINANCIJE

- uvjeti: -visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera

-1 godina radnog iskustva u struci

-položen državi stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza,

- izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju,

- sudjeluje u izradi prijedloga dokumenata iz oblasti financija,

- objedinjuje podatke i vrši pripremu za izradu rješenja o komunalnoj naknadi, prati naplatu komunalne naknade i naplatu ostalih prihoda,

- priprema postupak prisilne naplate prihoda,

- obračunava plaće i druge naknade,

- vrši poslove kontiranja,

- izrađuje izlazne financijske dokumente,

- obračunava plaće i druge naknade,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga upravnog odjela po nalogu Pročelnika odjela.

3. ) STRUČNI REFERENT ZA FINANCIJE

- uvjeti: -srednja stručna spreme ekonomskog ili upravnog smjera

-1 godina radnog iskustva u struci

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza (knjiženje),

- vrši poslove kontiranja ulaznih dokumenata,

- vodi knjigu ulaznih računa,

- priprema naloge za plaćanje,

- prati i kontrolira izvode žiro-računa,

- vodi knjigu imovine,

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,

- vrši druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

Članak 6.

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje su ustrojena sljedeća radna mjesta:

1.) PROČELNIK ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE

- uvjeti: -visoka stručna sprema tehničkog smjera

-5 godina radog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima,

- organizira rad, daje upute službenicima i namještenicima za obavljanje poslova,

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,

- brine o pravovremenoj pripremi akata za sjednice Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća,

- prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti rada i nadležnosti Odjela,

- predlaže donošenje akata iz nadležnosti Općinskog poglavarstva,

- izrađuje plan i program rada odjela,

- provodi odluke Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- prati i koordinira rad trgovačkih i komunalnih društava kojih je Općina osnivač ili suvlasnik,

- vrši nadzor nad provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti poslova pojedine službe,

- prati gospodarska kretanja i razvoj poduzetništva na području Općine,

- odgovara za pravovremen i zakonit rada Odjela,

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva.

2.) STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I GOSPODARSTVO

- uvjeti: -visoka ili viša stručna sprema građevinskog smjera

-3 godine radnog iskustva

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- priprema prijedloge akata iz područja komunalnog gospodarstva,

- izrađuje prijedloge programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- vrši nadzor nad izvršenjem planova i programa,

- izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava ili obveza, a vezano uz komunalno gospodarstvo,

- priprema ugovore o obavljanju poslova komunalnog gospodarstva, nadzire izvršavanje ugovorenih obveza,

- prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva,

- prati stanje u prostoru Općine te usklađenost zahvata s važećom planskom i građevinskom dokumentacijom,

- organizira i vodi evidenciju postupaka javne nabave,

- predlaže informatizaciju i interni ustroj informatizacije,

- brine o arhiviranju podataka i baza, te predlaže način zaštite i arhiviranja istih,

- obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

3.) STRUČNI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE

- uvjeti: -visoka stručna sprema pravnog smjera

-3 godine radnog iskustva u struci

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- obavlja stručne poslove iz djelokruga imovinsko-pravnih poslova,

- priprema prijedloge akata iz djelokruga rada Odjela,

- predlaže mjere za unapređenje gospodarenja općinskom imovinom,

- prati propise iz djelokruga rada odjela,

- vodi evidenciju imovine - nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena,

- predlaže i provodi postupke javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena,

- sastavlja ugovore vezano uz promet nekretnina (prodaje, zamjene, zakup),

- zastupa Općinu Kostrena u postupcima koji se vode vezano uz status nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena u javnim knjigama,

- skrbi o zaštiti mora i pomorskog dobra i provodi postupke vezano uz pomorsko dobro,

- ishoduje kopije katastarskih i zemljišno-knjižnih izvadaka,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

4.) SAMOSTALNI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE I PROSTORNO UREĐENJE

- uvjeti: -visoka stručna sprema pravnog smjera

-3 godine radnog iskustva u struci

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- pribavlja katastarske i zemljišno-knjižne izvatke, karte i druge geodetske podloge,

- ishoduje lokacijske i građevne dozvole za zahvate kojih je investitor Općina,

- sastavlja ugovore imovinsko-pravne naravi,

- prati stanje u području prostornog uređenja i daje prijedloge za donošenje akata iz ovog područja,

- organizira i sudjeluje u izradi izvješća o stanju u prostoru,

- organizira i provodi javne rasprave i druge skupove vezano uz donošenje prostornih planova,

- priprema prijedloge akata iz područja rada odjela,

- predlaže i sudjeluje u izradi programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša i prati stanje u ovom području,

- prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o postojećoj dokumentaciji u prostoru,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

5.) KOMUNALNI REDAR

- uvjeti: -srednja stručna sprema građevinskog ili tehničkog smjera

-1 godina radnog iskustva u struci

-položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda,

- obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red,

- donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda,

- izriče mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

- nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine Kostrena (temeljem ugovora) obavljaju poslove komunalne djelatnosti,

- obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini Kostrena,

- sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,

- vodi zapisnike radnog tijela Općinskog vijeća iz područja zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela.

6.) DOMAR - VOZAČ

- uvjeti: -srednja stručna sprema ili KV tehničke struke

-položen vozački ispit B kategorije

-1 godine radnog iskustva

- broj izvršitelja: 1

- opis poslova:

- obavlja poslove redovnog održavanja i manjih popravaka poslovnih prostora uprave,

- dostavlja materijale za sjednice općinskog poglavarstva i vijeća,

- obavlja prijevoz za službene potrebe, skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka,

- obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika odjela i Općinskog načelnika.

Članak 7.

Osim uvjeta iz članka 4., 5. i 6. Pravilnika, za sva službenička radna mjesta potrebno je ispunjavati poseban uvjet: poznavanje rada na osobnom računalu.

Za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, ako su oni propisani, kao obvezni, posebnim zakonom.

Članak 8.

Službenicima i namještenicima za svoj rad odgovorni su pročelniku odjela.

Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 9.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 10.

Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 ni duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana koje imenuje pročelnik.

Rješenje o prijamu u službu i rješenje o rasporedu donosi pročelnik Odjela.

Članak 11.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti polože u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda u službu.

Članak 12.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane voditelja službe, a ako se radi o voditelju službe onda od strane pročelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba.

Članak 13.

Službenika se može premjestiti na drugo radno mjesto unutar Općinske uprave, a radi potreba obavljanja poslova u Općinskoj upravi, pod uvjetom da se radi o istoj skupini poslova i da su uvjeti tog radnog mjesta isti kao i uvjeti radnog mjesta na kojem je bio raspoređen u trenutku premještanja.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na radno mjesto u Općinskoj upravi za koje ispunjava uvjete, bez obzira na vrstu poslova koje je obavljao do premještaja.

VJEŽBENICI

Članak 14.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanje za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao, u službu se može primiti vježbenik.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme, ovisno o stupnju stručne spreme i to: IV. stupanj stručne spreme - 12 mjeseci, VI. stupanj stručne spreme - 14 mjeseci, VII. stupanj stručne spreme - 16 mjeseci.

Odluku o primanju vježbenika donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika, a sukladno usvojenom planu Odjela.

PLAĆA

Članak 15.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijenti složenosti poslova i osnovica za izračun plaće utvrđuju se aktom općinskog poglavarstva.

Članak 16.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% plaće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

RADNO VRIJEME

Članak 17.

Radno vrijeme Odjela određuje se aktom Općinskog poglavarstva.

U slučaju da službenik ili namještenik, zbog potreba posla, radi duže od utvrđenog radnog vremena, ostvaruje pravo na preraspodjelu radnog vremena uz suglasnost pročelnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Službenici i namještenici zaposleni u Odjelu rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Službenici koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 15/ 04 i 38/07).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-08-333

Kostrena, 3.lipnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51221&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr