SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) i članka 19. i 86.Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Plan) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski dana 28. prosinca 2006. godine i Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 55/06.

Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07) koji sukladno odredbi članka 346.stavak 5. Zakona ostaje na snazi do isteka razdoblja za koji je donijet, u točki 4.2. podtočka 4.2.1. utvrđena je obveza donošenja Izmjena i dopuna Plana kojom se utvrđuje izmjena trase auto-ceste na dijelu koja prolazi područjem Grada i po potrebi ostale izmjene i dopune koje će se odrediti po zahtjevima Grada i opravdanim zahtjevima zainteresiranih investitora. Ovakvo određivanje predmeta Izmjena i dopuna Plana nije dovoljno jasno određeno, a također su nakon donošenja Programa mjera stupili na snagu zakoni čijim stupanjem na snagu se ukazuje neophodno usklađenje Plana sa njihovim odredbama, te se radi detaljnijeg određivanja predmeta Izmjena i dopuna Plana ukazuje potreba donošenje ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Izmjenama i dopunama Plana izvršit će se pomicanje trase auto-ceste na području Grada sjevernije od određene trase, a sve u skladu sa I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije koje će se donijeti temeljem Odluke o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/08).

Pojedine odredbe iz Plana nisu u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i sa odredbama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« RH broj 88/07) kojim je ukinut tip objekta iz skupine hoteli vrste quest house, te je neophodno provođenje usklađivanja Plana sa Zakonom i Pravilnikom.

Pored izgradnje auto-ceste ukazuje se neophodnim i planiranje trase za izgradnju zaobilaznice, a također je potrebno izvršiti korekcije za izgradnju objekata svih namjena (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, dopuštenom broju etaža i dr.), korekcije u planiranju izgradnje agro-turističkih građevina, korekcije u planiranju izgradnje golf terena zbog korekcija trase auto-ceste, korekcije u planiranju vjetro elektrana, određivanje lokacija za poslovnu namjenu izvan granica zaštićenog obalnog područja, te odrediti uvjete za ishođenje dozvola za objekte izgrađene bez građevne dozvole u vrijeme primjene Prostornog plana bivše Općine Crikvenica.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je određen administrativnim granicama područja Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Koridor auto-ceste koji je određen Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Planom koji je planiran u blizini naselja Novi Vinodolski negativno bi utjecao na razvoj naselja, te je potrebno izvršiti sjevernije pomicanje trase.

Osim planiranja izgradnje auto-ceste, a sukladno Studiji prometnog rješenja Grada Novi Vinodolski, ukazuje se neophodnim planiranje trase zaobilaznice.

Sama izgradnja unutar područja Grada može se ocijeniti zadovoljavajućom i to naročito iz razloga što se je odredbama o maksimalnom broju stambenih jedinica unutar objekta (maksimalno 4) onemogućila izgradnja višestambenih objekata na području Grada . Zaštitom pojedinih područja prirodnih plaža onemogućilo se je stvaranje umjetnih plaža nasipavanjem u more.

Na području sjedišta jedinice lokalne samouprave Grada Novi Vinodolski odnosno naselja Novi Vinodolski je, radi mogućnosti izgradnje na ovom području, neophodno donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, jer do njegova donošenja nije moguća izgradnja na ovom području, a za ostala naselja smještena u zaštićenom obalnom području mora biti će neophodno donošenje urbanističkih planova uređenja radi mogućnosti gradnje u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja. Za njihove izrade biti će potrebno izraditi i odgovarajuće katastarske podloge.

Za područja ugostiteljsko-turističke namjene izrađeni su urbanistički planovi uređenja koji su u postupku ishođenja suglasnosti ( Urbanistički plan uređenja Turističkog naselja PANOS, Urbanistički plan uređenja kampa KOZICA), donijet je Detaljni plan uređenja Turističkog naselja ZAGORI. Na području obuhvata ugostiteljsko-turističke namjene područja »Glavica«, koji je od velike važnosti za turističku ponudu unutar naselja , neophodno je donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

Za područja obuhvata poslovnih zona donijet je Urbanistički plan uređenja Poslovne zone ZAPAD i Urbanistički plan uređenja Poslovne zone KARGAČ.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjenama i dopunama Plana uskladit će se Plan sa I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko- goranske županije kojim su zadani razlozi i ciljevi i programska polazišta koja obuhvaćaju izmjenu cestovne prometne infrastrukture od državnog interesa, a time i pomak dionice auto-ceste koja prolazi područjem Grada Novi Vinodolski.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli izmijenjene su ili ukinute pojedine odredbe koje se koriste u Planu te je neophodno izvršiti usklađivanje Plana sa Zakonom i Pravilnikom.

Pomak dionice auto-ceste utjecat će na planirano područje golf terena, te je neophodno utvrditi mogućnost zadržavanja ovog lokaliteta ili njegovo pomicanje, jer je izgradnja golf terena od važnosti za turističku ponudu Grada.

U vezi planirane izgradnje vjetro elektrana potrebno je jasnije odrediti planiranje ove izgradnje, budući je u pojedinim odredbama Plana određeno samo postavljanje uređaja za ispitivanje jačine vjetrova, a u pojedinim odredbama lokacije za postavljanje vjetroelektarana te je potrebno provesti usklađivanje ovih odredbi.

Pojedine građevine na području Grada izgrađene su za vrijeme primjene Prostornog plana bivše općine Crikvenica i za iste nije moguće ishoditi građevnu dozvolu iz razloga što odstupaju od uvjeta propisanih sada važećim Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski, te je potrebno utvrditi uvjete za mogućnost ishođenja građevnih dozvola za ove objekte.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima mjerila 1 : 5000 i 1 : 25 000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka,

- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 45 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva-u roku od najviše 60 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana računajući od dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2008.godinu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/8

Ur. broj: 2107/02-07-08-3

Novi Vinodolski, 5. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr