SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

61.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06), članka 10. stavak 1. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za plažu ispred hotela Vali u Dramlju (»Službene novine« broj 11/08), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju od 29. svibnja 2008. i članka 43. Poslovnika, Županijsko poglavarstvo je na 103. sjednici od 12. lipnja 2008. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o davanju koncesije za plažu ispred
hotela Vali u Dramlju

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki Adrijaprostor d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Vali u Dramlju. Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti i to:

- iznajmljivanje sredstava - ukupno 5 sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji - ukupno 40 komada

- ugostiteljstvo i trgovina - 1 lako uklonjiv objekt na plaži.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice, dio k.č. 732/16, 732/ 40 i 3975, sve zk.ul. 2296, k.o. Sv. Jelena. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 4.346 m2, a sastoji se od 1.624 m2 kopnenog i 2.623 m2 morskog dijela plaže, te ugostiteljska terasa od 99 m2, površine su iskazane u Gauss- Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5 474 394.32

5 005 152.93

2

5 474 409.95

5 005 166.72

3

5 474 389.81

5 005 186.56

4

5 474 350.75

5 005 219.57

5

5 474 339.15

5 005 229.63

6

5 474 334.69

5 005 225.17

7

5 474 324.32

5 005 231.94

8

5 474 316.25

5 005 226.74

9

5 474 300.46

5 005 207.35

10

5 474 380.50

5 005 142.65

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 61.000,00 kuna (slovima: šezdeset i jedna tisuća kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za dodjelu koncesije na pomorskom dobru na plaži i terasi ispred hotela Vali izrađenoj od tvrtke Adrijaprostor d.o.o. u travnju 2008. godine, te sukladno planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Crikvenice.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije na sanaciju plaže u postojećem obuhvatu. Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije na ispunjavanje standarda koje propisuje Plava zastava, odnosno pribavljanje licence kojom se potvrđuju standardi uređenja plaže na mikrolokaciji za koju se daje koncesija.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/18

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-4

Rijeka, 12. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o davanju koncesije za plažu ispr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr