SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Temeljem odredbi članka 128. i članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 22. (dvadesetdrugoj) sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi po Bilanci 31.12.2007. godine 15.231.128,26 kn

Neutrošena sredstva iz 2006. godine 3.849.533,91 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primitci 19.080.662,17 kn

Ostvareni rashodi i izdaci sa stanjem

31.12.2007. godine 15.635.105,04 kn

Podmirenje obaveza za rashode/ izdatke 1,30 kn

Ukupno neutrošena sredstva 3.445.555,83 kn

Stanje žiro-računa 31.12.2007. g. 3.441.579,24 kn

Stanje blagajne 31.12.2007. g. 3.976,59 kn

Članak 2.

Planirana sredstva od 100.000,00 kuna namijenjena za tekuću pričuvu ostvarena su u iznosu od 90.441,62 kune.

Ostvareni iznos odnosi se na troškove parlamentarnih izbora.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 3.445.555,83 kn prenose se kao financijska imovina u 2008. godini s danom 1. 1. 2008. godine.

Dio iznosa neutrošenih sredstava od 232.301,70 kuna se privremeno koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju od 1. 1. 2008. do 22. 1. 2008.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u visini od 3.445.555,83 kune iz 2007. godine bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu Proračuna Općine Vinodolske za 2008. godinu putem I. Izmjena i dopuna proračuna za 2008. godinu.

Neutrošena sredstva na rashodovnoj strani od 3.445.555,83 kune raspoređuje se na sljedeći način:

iznos od 3.445.555,83 kn


pozicija 28.3. održavanje spomenika
kulture 2.874.165,67 kn

pozicija 82. građevinsko zemljište 200.000,00 kn

pozicija 1. plaće za zaposlene 193.822,95 kn

pozicija 38. održavanje parkova i nasada 173.590,62 kn

pozicija 19. mot. benzin,
dizel gorivio i lož ulje 3.976,59 kn

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio »troškovi« Godišnjeg obračuna za 2007. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja bilančnog dijela po skupinama i podskupinama računa rashoda i izdataka.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2107-03/08-01-22-03

Bribir, 30. travnja 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2007. GODINU
za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2007.

I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodo  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr