SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu, članka 22., 33. i 85. Statuta Općine

Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine, donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 4.525.000,00 kn


UKUPNO 1+2 4.925.000,00 kn«


Članak 2.

Čl. 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci: uređenje prostora.

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

- uređenje spomenika 30.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 80.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 800.000,00 kn

- uređenje prostora - »LUMIN« 300.000,00 kn

- vodna naknada 25.000,00 kn


Ukupno 1.305.000,00 kn


B. Odvoz smeća

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

- pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog

otpada 110.000,00 kn


Ukupno A + B 1.415.000,00 kn


2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom »EL- AN« vl. Anđelka Gržetića iz Šila.

- utrošak ulične rasvjete 350.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održ.

opreme 200.000,00 kn


Ukupno 550.000,00 kn


3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova dodjeljeno je obrtu »Komunalac« vl. Turčić Marije za groblja u Polju, Dobrinju i Sužanu i »Usluge Cvelić« vl. Cvelić Josipa za groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno.

- čišćenje groblja, saniranje deponija 85.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE CESTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 85.000,00 kn

5. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- materijal za građevinske objekte 85.000,00 kn

- beton 85.000,00 kn

- građevne konstrukcije 85.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog odr.

građ. objekata 85.000,00 kn

- popravak doma Čižići 230.000,00 kn

- ambulanta Šilo i prostorije MO 150.000,00 kn

- popravak doma Gostinjac 50.000,00 kn

- dom Klimno 240.000,00 kn

- društvene prostorije Županje 150.000,00 kn

- stolarija stara škola Sužan 130.000,00 kn

- čekaona Šilo 30.000,00 kn

- stolarija ambulanta Šilo 120.000,00 kn

- terasa dom Polje 130.000,00 kn

- dom Dobrinj 90.000,00 kn

- usluge tekućeg i inv. odr. sakral. objekata 85.000,00 kn

- crkva Rasopasno 150.000,00 kn

- okoliš crkve Kras 85.000,00 kn

- okoliš crkve Sv. Ivan 85.000,00 kn

- gromobran na zvoniku Polje 30.000,00 kn

- popravak krova crkva Sv. Vid 70.000,00 kn

- restauracija drvenih kipova Dobrinj 80.000,00 kn

- fasada crkve Dobrinj 235.000,00 kn


Ukupno 2.480.000,00 kn


6. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

morskih pristaništa 85.000,00 kn

- nasipavanje plaža 85.000,00 kn


UKUPNO 170.000,00 kn


7. OPSKRBA VODOM

- potrošnja vode tuševa na plažama 140.000,00 kn


UKUPNO 1-7 4.925.000,00 kn


Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-07

Dobrinj, 8. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51514&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr