SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 10. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za »Vrh plaže Omorike« u Dramlju (»Službene novine PGŽ« broj 5/08), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela od 8. travnja 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 97. sjednici 5. svibnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
»Vrh plaže Omorike« u Dramlju

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje obrtu Kafe bar »Nautik« - Ski centar, Gajevo šetalište bb iz Crikvenice (suvlasnicima Darku Perhatu, Ružici Srebrnjak, Kristini Jurić i Kristijanu Jelovcu - u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Vrh plaže Omorike u Dramlju. Koncesija se daje u svrhu obavljanja ugostiteljskih i rekreacijskih djelatnosti i to:

- iznajmljivanje sredstava - ukupno 6 sredstava (pedaline i brodice);

- komercijalno-rekreacijski sadržaji - ukupno 20 komada (ležaljke, suncobrani, zabavne igre);

. ugostiteljstvo i trgovina - ukupno 5 objekata, i to:

. ugostiteljski objekt sa terasom - 3 komada;

. ambulantna prodaja - 1 komad;

. trgovačka djelatnost - 1 komad.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Grada Crikvenice, k.č. 3977 i dio k.č. 3882/1 i 3777/10 upisane u zk.ul. 2296 k.o Dramalj, te dijela k.č. 8564, 9201/1 i 1/70 k.o. upisane u zk.ul. 5913 k.o. Crikvenica.

Područje koje se daje u koncesiju ukupne je površine 3.255 m2, od čega se 1.005 m2 odnosi na obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti, a 2.250 za plažu (987 m2 kopno i 1.263 m2 more), te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5 474 715.28

5 004 875.01

2

5 474 714.62

5 004 915.61

3

5 474 744.76

5 004 872.64

4

5 474 710.25

5 004 870.80

5

5 474 691.83

5 004 860.25

6

5 474 689.18

5 004 842.53

7

5 474 691.64

5 004 822.68

8

5 474 636.97

5 004 850.77

9

5 474 660.21

5 004 871.93

10

5 474 662.71

5 004 875.34

11

5 474 663.58

5 004 874.28

12

5 474 694.45

5 004 872.36

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Gea d.o.o., Crikvenica. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 8 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 65.000,00 kuna (slovima: šezdeset i pet tisuća kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 4% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od obrta Kafe bar »Nautik« - Ski

centar u ožujku 2008. godine, te sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Crikvenice.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije na ispunjavanje standarda koje propisuje Plava zastava, odnosno pribavljanje licence kojom se potvrđuju standardi uređenja plaže na mikrolokaciji za koju se daje koncesija.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Investicijskoj studiji.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/12

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-08

Rijeka, 5. svibnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=00001&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr