SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04) i temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 8. travnja 2008. godine, Županijsko poglavarstvo je na 97. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma
A/C »Poljana«

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnje djelatnosti mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C »Poljana« (»Službene novine PGŽ« broj 8/ 00).

Članak 2.

U članku 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija se produžuje u svrhu razvitka dosadašnje djelatnosti i korištenja postojeće luke posebne namjene - luke nautičkog turizma A/C »Poljana«, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za produženje roka korištenja koncesije na pomorskom dobru za A/C Poljana, Mali Lošinj (izrađivač: Jozo Crnogorac, dipl. oec., veljača 2008.).

Članak 3.

U članku 4. broj »8« zamjenjuje se brojem »20«.

Članak 4.

U članku 5., stavku 2., podstavci a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) stalni dio naknade u iznosu od 5,00 kn/m2 zauzete površine godišnje,

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.«

Iza članka 5. dodaju se novi članci od 5.a do 5.e koji glase:

»Članak 5.a

Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade za koncesiju uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Članak 5.b

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da sukladno Pravilniku o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.c

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.d

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Ovlaštenik koncesije je dužan, duž granice luke na kopnenom području, ostaviti slobodan prolaz za opću upotrebu, odnosno za šetnicu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje na izgradnju sanitarnog čvora, parkirnog prostora, područja na obali predviđenog za pranje plovila, te nabavu zaštitnih brana u moru za sprječavanje širenja zagađenja, odnosno istjecanja nafte i njenih derivata u more, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.e

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/ 04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 6.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku nautičkog turizma A/C »Poljana«, zaključen 20. travnja 2000. godine.

Članak 7.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/12

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-06

Rijeka, 5. svibnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr