SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD KRK
29

29.

Na temelju Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 45/s-1/03 od 12.11.2003. godine, skupština društva utvrdila je na 45. sjednici od 12. studenoga 2003. godine pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijena kolumanlnih usluga.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br.12/2-s/97) te izmjene Odluke, kako sljedi:

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga br. 12/2-s/97 od 12.02.1997.

- stupila na snagu 21.02.1997. - primjena od 21.12.1997.

Odluka o izmjenama Odluke br. 13/3-s/97 od 22.04.1997.

- stupila na snagu 22.04.1997.- primjena od 01.04.1997.

Odluka o izmjeni Odluke br. 14/5-s/97 od 11.08.1997.

- stupila na snagu 11.08.1997. - primjena od 01.04.1997.

Odluka o izmjenama Odluke br. 19/s-1/98 od 18.05.1998.

- stupila na snagu 18.05.1998. - primjena od 01.05.1998.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 21/s-1/98 od 09.12.1998.

- stupila na snagu 20.12.1998. - primjena od 01.01.1999.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 22/s-3/99 od 30.03.1999.

- stupila na snagu 30.03.1999. - primjena 01.04.1999.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 27/s-2/00 od 09.03.2000.

- stupila na snagu 09.03.2000.- primjena od 01.05.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 28/s-2/00 od 27.04.2000.

- stupila na snagu 27.04.2000. - primjena 01.5.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 29/s-5/00 od 17.07.2000.

- stupila na snagu 17.07.2000. - primjena 17.07.2000.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 33-s/01-1 od 19.06.2001.

- stupila na snagu 19. lipnja 2001. - primjena 01.06.2001.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-5 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05.ožujka 2002. - primjena 01.04.2002.i 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-6 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05. ožujka 2002. - primjena 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 36-s/02-7 od 05.03.2002.

- stupila na snagu 05. ožujka 2002. - primjena 01.04.2002.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 38-s/1-02 od 15.07.2002.

- stupila na snagu 15. srpnja 2002. - primjena 01.01.2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 39-s/6-02 od 20.12.2002.

- stupila na snagu 20. prosinca 2002. - primjena 20.12.2002.

Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke br. 41-s/ 03 od 18. ožujka 2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 42-s/1-03 od 28. travnja 2003.

- stupa na snagu nakon ishođenja prethodne suglasnosti jls - primjena od 01. siječnja 2004.

Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke br. 42-s/ 4-03 od 28. travnja 2003.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke br. 45-s/1-03 od 12. studenoga 2003.

- stupa na snagu nakon ishođenja prethodnih suglasnosti jls - primjena od 01.01.2004. godine

Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke - 2004 br. 45-s/1-03 od 12. studenoga 2003.

Predsjednik skupštine

Tomislav Sparožić, v. r.

Na Odluku o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - pročišćeni tekst 2004. godine (br. 45-s/1-03) suglasnost su dale jedinice loklane samouprave:

1. GRAD KRK - Klasa: 307-01/03-01/4 od 09.12.2003.

2. OPĆINA BAŠKA - Klasa: 363-02/03-01/17 od 09. 12. 2003.

3. OPĆINA DOBRINJ - Klasa: 021-05/02-29/20 od 12.12.2003.

4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA - Klasa: 363-05/ 03-01/15 od 02.12.2003.

5. OPĆINA OMIŠALJ - Klasa: 325-03/03-01/1 od 04. 12. 2003.

6. OPĆINA VRBNIK - Klasa: 022-09/01-03/45 od 09. 12. 2003.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 45/s- 1/03) te članka 13. točke 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, skupština društva utvrdila je na svojoj redovnoj 45. sjednici od 12. studenoga 2003. godine pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga.

ODLUKA
o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga
- pročišćeni tekst - 2004. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalnih usluga:

- opskrbe vodom

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- odvoz i odlaganje otpada i fekalija

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu je 15 dana od ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Članak 5.a.

Potrošač ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 8 dana od dostave računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun opskrbe vodom

Članak 6.

Obračun opskrbe (potrošnje) vodom vrše se prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode potrošaču što se utvrđuje očitanjem brojila na vodomjeru i važeće cijene m3 za odgovarajuću kategoriju potrošača u domaćinstvu.

Obračun opskrbe vodom (potrošnje) vode za privredu vrši se prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode potrošaču i važeće cijene m3.

Kategorija potrošača vode u domaćinstvu u tekućoj godini utvrđuje se prema ukupnoj potrošnji m3 vode na temelju podataka iz poslovne evidencije iz prethodne godine.

Na kraju tekuće godine vrši se konačan obračun potrošnje vode u domaćinstvu i ispostavlja potrošaču s utvrđenjem konačne kategorije potrošača za tu godinu i važećom cijenom m3 u konačno utvrđenoj kategoriji.

Za nove potrošače, koji su to svojstvo stekli tokom godine, kategorija potrošača utvrđuje se dogovorno između novog potrošača i isporučitelja usluge, a važi do stjecanja uvjeta za utvrđivanje odgovarajuće kategorije potrošača sukladno stavku 3. ovog članka.

Utvrđuju se ukupno 32 kategorije potrošača vode u domaćinstvu.

Nadležno tijelo isporučitelja (skupština) može iznimno, na zahtjev potrošača u domaćinstvu, koji permanentno, svaki mjesec, najmanje godinu dana ima potrošak isporučene vode od 1 do 7 m3, pojedinačnom odlukom odlučiti da se potrošaču obračun opskrbe vodom izvrši prema broju kubičnih metara isporučene vode i najniže cijene m3 vode.

Članak 6.a.

Isporučitelj komunalne usluge račun o obračunu opskrbe (potrošnje) vodom u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i ugrađenim jednim (zajedničkim) vodomjerom za cijeli stambeni objekt, može vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru dostavlja se na jednom računu za cijeli stambeni objekt prema kategoriji potrošača i važećoj cijeni m3 za odgovarajuću kategoriju potrošača (vlasnici stambenih jedinica solidarni su dužnici ukupne potrošnje vode na zajedničkom brojilu) utvrđenu na temelju ukupne potrošnje na zajedničkom vodomjeru

2. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru razmjerno se raspoređuje prema broju osoba koje žive u stambenoj jedinici i dostavlja mjesečno na računu za svaku stambenu jedinicu posebno prema potrošnji te stambene jedinice i važećoj cijeni m3 za odgovarajuću kategoriju potrošača, utvrđenu na temelju ukupne potrošnje na zajedničkom vodomjeru .

Ako se obračun potrošnje vode vrši prema točki 2. stavka 1. ovog članka, vlasnici stambenih jedinica dužni su broj osoba koje žive u njihovoj stambenoj jedinici dostaviti jednom mjesečno isporučitelju komunalne usluge najkasnije do 22. tekućeg mjeseca.

Članak 7.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbu vodom vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog sustava.

Potrošač komunalne usluge opskrbe vodom iz autocisterne, utrošak vode do 20 m3 vode mjesečno, a najviše do 150 m3 vode godišnje plaća sukladno glavi V Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Članak 8.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun opskrbe vodom ispostavlja se potrošaču na osnovu utroška vode dvije prethodne godine.

Članak 9.

Potrošač ima pravo prigovora na obračun komunalne usluge opskrbe vodom u pismenom obliku u roku od 8 dana od dostave računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 10.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom može na pismeni zahtjev osloboditi potrošača plaćanja dijela usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta potrošača da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi potrošača obveze plaćanja usluge opskrbe vodom.

Ako je potrošač vodu iz individualne instalacije koristio za gašenje požara, isporučitelj neće naplatiti taj utrošak ako potrošač pismeno prijavi požar u roku od 8 dana od njegovog nastanka.

Članak 11.

Stanje na vodomjeru očitavaju zaposlenici isporučitelja komunalne usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj.

Očitavatelj je dužan, nakon očitavanja vodomjera spremište vratiti u prvobitno stanje.

Članak 12.

Potrošač je dužan očitavatelju komunalne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

Članak 13.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) u domaćinstvu utvrđuje se različito za 32 kategorije potrošača, kako slijedi:

DOMAĆINSTVA

 

Red. br.

GODIŠNJA POTROŠNJA
količina u m3

KATEGORIJA
potrošača

CIJENA/m3

1.

1-10

I

70,00

2.

11-15

II

60,00

3.

16-20

III

45,00

4.

21- 25

IV

36,00

5.

26-30

V

30,00

6.

31-35

VI

25,00

7.

36-40

VII

22,00

8.

41-45

VIII

20,00

9.

46-50

IX

19,00

10.

51-55

X

17,00

11.

56-60

XI

16,00

12.

61-65

XII

15,00

13.

66-70

XIII

14,00

14.

71-75

XIV

13,00

15.

76-80

XV

12,50

16.

81-85

XVI

12,00

17.

86-90

XVII

11,50

18.

91-95

XVIII

11,00

19.

96-100

XIX

10,50

20.

101-105

XX

10,00

21.

106-110

XXI

9,50

22.

111- 115

XXII

9,00

23.

116-120

XXIII

8,50

24.

121-125

XXIV

8,00

25.

126-130

XXV

7,50

26.

131-135

XXVI

7,00

27.

136-140

XXVII

6,50

28.

141-145

XXVIII

6,00

29.

146-150

XXIX

5,50

30.

151-200

XXX

5,00

31.

201-500

XXXI

5,50

32.

preko 500

XXXII

6,00

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) za privredu utvrđuje se u iznosu od 9,00 kn/m3.

Cijena m3 vode utvrđena u stavku 1. i 2. ovog članka uvećava se za:

1. iznos koncesijske naknade za korištenje izvorišta

2. iznose naknada za zaštitu i korištenje voda

3. iznos poreza na dodanu vrijednost

4. iznos namjenskog (razvojnog) dijela od 1,50 kn/m3 u četiri ljetna mjeseca tj. od 01. lipnja do 30. rujna.

Stavke navedene u st. 3. toč. 1., 2., 3. i 4 ovog članka iskazuju se na računu komunalne usluge posebno.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 potrošnje vode doznačuje se u proračun općina i grada, a koristi se isključivo za financiranje izgradnje vodoopskrbnih objekata programa »KONCEPCIJA RAZVOJA VODOOPSKRBE NA OTOKU KRKU 2001.-2008.« sukladno Sporazumu o sudjelovanju u sufinanciranju programa.

Članak 13. a.

Cijena m3 opskrbe vodom autocisternama utvrđuje se u iznosu od 5,50 kn/m3.

Cijena iz stavka 1. ovog članka uvećava se za troškove prijevoza o kojima posebnom odlukom odlučuje skupština društva isporučitelja, a potvrđuju je nadležna tijela općina i grada na čijem području se potrošači opskrbljuju vodom autocisternama.

Potrošači plaćaju m3 isporučene vode autocisternom po prosječnoj cijeni vode u Primorsko-goranskoj županiji, uvećanoj za porez na dodanu vrijednost, sukladno odredbi glave V Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Na cijenu iz stavka 3. ovog članka obračunava se i namjenski dio cijene vode u iznosu od 1,50 kn/m3 isporučene vode u četiri ljetna mjeseca tj. od 01.06. do 30.09.

2. Obračun potrošnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 14.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema količini potrošene vode i važeće cijene m3 za odgovarajuću kategoriju potrošača u domaćinstvu.

Kategorija potrošača komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka u tekućoj godini utvrđuje se prema ukupnoj potrošnji m3 vode na temelju podataka iz poslovne evidencije iz prethodne godine.

Na kraju tekuće godine vrši se konačan obračun potrošnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i ispostavlja potrošaču s konačnom kategorijom potrošača za tu godinu i važećom cijenom m3 u konačno utvrđenoj kategoriji.

Utvrđuju se 32 kategorije potrošača komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u domaćinstvu.

Članak 15.

Cijena metra kubičnog odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u domaćinstvu utvrđuje se različito za 32 kategorije potrošača, kako slijedi:

DOMAĆINSTVA

 

Red. br.

GODIŠNJA POTROŠNJA
količina u m3

KATEGORIJA
potrošača

CIJENA/m3

1.

1-10

I

23,00

2.

11-15

II

20,00

3.

16-20

III

15,00

4.

21- 25

IV

12,50

5.

26-30

V

10,00

6.

31-35

VI

8,50

7.

36-40

VII

7,50

8.

41-45

VIII

6,50

9.

46-50

IX

6,00

10.

51-55

X

5,50

11.

56-60

XI

5,30

12.

61-65

XII

5,00

13.

66-70

XIII

4,80

14.

71-75

XIV

4,50

15.

76-80

XV

4,20

16.

81-85

XVI

4,00

17.

86-90

XVII

3,80

18.

91-95

XVIII

3,50

19.

96-100

XIX

3,30

20.

101-105

XX

3,10

21.

106-110

XXI

2,90

22.

111- 115

XXII

2,70

23.

116-120

XXIII

2,60

24.

121-125

XXIV

2,40

25.

126-130

XXV

2,30

26.

131-135

XXVI

2,20

27.

136-140

XXVII

2,10

28.

141-145

XXVIII

2,00

29.

146-150

XXIX

1,95

30.

151-200

XXX

1,90

31.

201-500

XXXI

1,95

32.

preko 500

XXXII

2,00

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) za privredu utvrđuje se u iznosu od 4,30 kn/m3.

Na cijenu iz stavka 1. i 2. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

3. Obračun usluge odvoza i deponiranja otpada i fekalija

Članak 16.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene i poslovne objekte vrši se prema jedinici korisnog prostora (m2) i važećoj cijeni za stambene objekte i kategoriji poslovnog objekta prema namjeni.

Za izmjeru korisnog prostora isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

. jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade

. građevinskih dozvola za gradnju građevina

. iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora

Članak 17.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u stambenim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog stambenog prostora (m2) i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog za razdoblje od 01.10. do 31.03. i razdoblje od 01.04. do 30.09.

Članak 18.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene objekte utvrđuje se različito za III kategorije usluge (prema komunalnom standardu), kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA u kn

NASELJE

 

 

01.10.-31.03.

01.04.-30.09.

 

I

0,25

0,44

Krk, Omišalj, Njivice Kijac, Baška, Punat, Vrbnik,

II

0,21

0,36

Kornić, Jurandvor, D. Baška, Batomalj, Stara Baška, Pinezići

III

0,10

0,10

Sva ostala naselja koja nisu navedena u I i II kategoriji

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m2 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELTNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 19.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog određene kategorije prema namjeni objekta u razdoblju od 01.10. do 31.03. i 01.04. do 30.09.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci proljeće-ljeto (travanj-rujan). Korisnici usluga dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada - restoranima, kojima se usluga vrši tijekom cijele godine, obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada umanjuje se za 20%.

Članak 20.

Utvrđuju se kategorije poslovnih objekata prema namjeni:

 

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORIJA

1.

Trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.)

I

2.

Ostale trgovine na malo i veliko, kafići, diskoteke, noćni klubovi, odmarališta, proizvodno-industrijski objekti, proizvodne obrtničke radnje koje ne koriste u radu prehrambene artikle

II

3.

Ostale obrtničke proizvodno-uslužne radnje (servisi, suveniri, saloni, kemijske čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banaka, osigur. organizacija, sudova, odvjetničkih ureda, agencija, prometnih ureda, pošte, javnih dr. poduzeća, fondova, društvenih organizacija i udruženja građana i sl.)

III

4.

Fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnosšću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (npr. vulkanizeri, strojobravari, kamenoresci, autolimari, automehaničari, kovinotokari i sl.) uz dostavu računa o uplati troškova zbrinjavanja tehnološkog otpada odnosno ugovora s ovlaštenom organizacijom

IV

5.

Objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (domovi zdravlja, ambulante i sl.) domovi za smještaj umirovljenika

V

Članak 21.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada prema namjeni poslovnog objekta, razvrstanih u kategorije, u utvrđenom razdoblju utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA u kn

 

 

01.10. - 31.03.

01.04.- 30.09

I

5,45 kn

6,21 kn

II

3,63 kn

4,14 kn

III

2,76 kn

3,15 kn

IV

1,35 kn

1,54 kn

V

0,33 kn

0,38 kn

Na cijenu iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m2 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 22.

Koeficijent za izmjeru korisne površine prostora (stambenog i poslovnog) je:

-za zatvorene prostorije u objektu 1.00

-za otvorene i natkrivene prostorije
(balkoni, terase) 0.75

Članak 23.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada hotelima i odmaralištima vrši se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog objekta.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada autokampovima vrše se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog autokampa te kategorije u koju je autokamp razvrstan.

Članak 24.

Godišnja cijena smještajne jedinice (ležaja) utvrđuje se različito za hotele, autokampove i odmarališta, kako sljedi:

VRSTA OBJEKTA

GODIŠNJA
CIJENA / ležaj

Hoteli/depadanse

125,40 kn

Odmarališta

102,60 kn

Autokampovi I katagorije

114,00 kn

Autokampovi II kategorije

85,50 kn

Autokampovi III kategorije

62,70 kn

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10 0odišnje obveze, a u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 300d utvrđene godišnje obveze.

Na cijene iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Godišnja cijena smještajne jedinice (ležaja) odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvoji dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene smještajne jedinice (ležaja) odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 24. a.

Autokampovi se razvrstavaju u III kategorije, kako sljedi:

KATEGORIJA

AUTOKAMP

I

Ježevac, FFK Politin, Zablaće, FKK Bunculuka, Njivice

II

Bor-Krk, Glavotok, Pušća-Omišalj

III

autokamp Skrpčići, Amar-Pinezići, ostali kampovi koji nisu na moru

Članak 25.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada prema posebnoj narudžbi potrošača vrši se prema m3 usluge i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st.1. ovog članka utvrđuje se:

m3

140,00 kn

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m3 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u stavku 1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 26.

Obračun komunalne usluge čišćenja i deponiranja fekalija vrši se prema m3 ispumpanih i deponiranih fekalija i važeće cijene m3.

Članak 27.

Cijena m3 komunalne usluge odvoza i deponiranja fekalija utvrđuje se:

m3

75,47 kn

Na cijenu iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m3 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u stavku 1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 28.

Obračun komunalne usluge deponiranja fekalija za ovlaštene koncesionare vrši se prema m3 deponiranih fekalija i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

m3

20,00 kn

Na cijenu iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m3 odvoza i deponiranja komunalnog (otpada) fekalija utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 odvoza i deponiranja (otpada) fekalija iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«.

Članak 29.

Obračun komunalne usluge korištenja deponije, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz otpada na deponiju po odobrenju isporučitelja, vrši se prema m3 odloženog otpada i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st.1. ovog članka utvrđuje se:

m3

70,00 kn

Na cijenu iz st.1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m3 odvoza i deponiranja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 19,52%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m3 odvoza i deponiranja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje »PROGRAMA RAZVOJA DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA OTOKU KRKU - I FAZA«

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 30.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dostave opomene

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena

3. ako korisnik (potrošač) onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vode, stanja vodomjera ili spremišta vodomjera

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom primjerenom roku

5. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav

Članak 31.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje komunalne usluge opskrbe vodom i u slijedećim slučajevima:

- kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vode i kvalitetu vode u javnoj mreži

Članak 32.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

Za ponovno priključivanje u javni vodovodni ili kanalizacijski sustav, korisnik (potrošač) dužan je podmiriti troškove priključivanja.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav ili na internu mrežu postojećeg korisnika (potrošača), isporučitelj komunalne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključivanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka može biti privremena ili trajna, ovisno o zahtjevu potrošača.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o priključivanju zaključen između vlasnika - potrošača i isporučitelja komunalne usluge.

Članak 34.

Vlasnik - potrošač može podnijeti pismeni zahtjev za ponovno priključivanje nekretnine na javnu vodovodnu mrežu, a u tom slučaju je dužan podmiriti troškove ponovnog priključivanja na javni sustav.

U slučaju ponovnog priključivanja nakon trajne odjave priključka vlasnik - potrošač i isporučitelj komunalne usluge sklapaju ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 35.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 45-s/1-03 koji uključuje Pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 42-s/4-03 od 28.04.2003. godine (sa svim izmjenama i dopunama odluka te naznakama vremena stupanja na snagu, uključujući i odluku o izmjenama i dopunama br. 45-s/1-03 od 12.11.2003.).

Članak 36.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 45-s/1-03) primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Članak 37.

Ova Odluka - pročišćeni tekst 2004 (br.45-s/1-03) objavljuje se »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na oglasnim pločama društva.

Broj: 45/s-1/03

Krk, 12. studenoga 2003.

Predsjednik
skupštine društva
Tomislav Sparožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr