SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 3., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05 i 107/07) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 24. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to:

- mjere sprečavanja erozije tla vodom;

- mjere za sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem;

- mjere održavanja kanalskih mreža;

- mjere održavanja poljskih puteva.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine:

- oranice;

- vrtovi;

- livade;

- pašnjaci;

- voćnjaci;

- maslinici;

- vinogradi;

- ribnjaci;

- trstici i

- močvare

kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 3.

Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

Članak 4.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:

- vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta (dalje: vlasnici);

- vlasnici šuma i šumskog zemljišta.

II. MJERE ZAŠTITE TLA OD EROZIJE VODOM

Članak 5.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite tla od erozije vodom.

Zbog zaštite tla od erozije vodom zabranjuje se:

- sjeći dugogodišnje nasade podignute radi zaštite tla od erozije vodom, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

- preoravati livade i pašnjake na zemljištu čiji je nagib veći od 15% i preoravati ih u oranice s jednogodišnjom kulturom;

- skidanje humusnog oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu.

III. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM

Članak 6.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju te sprečavati obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem poduzimaujući slijedeće mjere:

- redovito preoravati, okopavati i kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje;

- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke;

- primjenom herbicida uništavati korov i višegodišnje raslinje.

Vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

IV. MJERE ZA ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE

Članak 7.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava drenaže dužni su poduzimati slijedeće mjere:

- obrađivati poljoprivredno zemljište da se ne remeti funkcija kanala za odvodnju suvišne vode;

- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav u funkciji poboljšanja vodo-zračnih svojstava tla.

V. MJERE ZA ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA

Članak 8.

Poljskim odnosno šumskim putem smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika.

Vlasnici poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta dužni su zajednički se brinuti o održavanju poljskog odnosno šumskog puta ukoliko to nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske putove ili međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta ili međe,a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjenja susjednih parcela živica se mora obrezati na visinu koja ne prelazi 1 m.

VI. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Članak 9.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni poduzimati slijedeće mjere:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine;

- ukloniti suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. najkasnije 30 dana po završetku žetve, berbe i sl.;

- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište.

Članak 10.

Kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodiča dalekovoda;

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala;

- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda sa vodom i sl.);

- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i zagasiti, to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto.

Članak 11.

Osobe koje gospodare šumom i šumskim zemljištem, odnosno fizičke osobe koje su vlasnici šuma i šumskog zemljišta dužne su provoditi preventivne i druge mjere zaštite od požara sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06).

Članak 12.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine.

VII. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju poljoprivredni i šumarski inspektori Ureda za gospodarstvo Primorsko-goranske županije te inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 14.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

- izricati usmene i pismene opomene;

- rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;

- rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak poduzeti određenu radnju ili postupak;

- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-08-7

Bakar, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr