SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja N-9 i građevinskog područja sportsko rekreativne namjene R-3

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja N-9 i građevinskog područja sportsko rekreativne namjene R-3 (dalje u tekstu: Plan) temelji se na stavku 4. članka 103. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01, 22/01, 20/07 i 23/07).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja N-9 Urinj i građevinsko područje sportsko rekreativne namjene R-3 Podurinj.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu br. 4b »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana iznosi 9,21 Ha, od čega na dio građevinskog područja N-9 otpada 4,02 Ha, na građevinsko područje R-3 otpada 2,78 Ha, dok na morski dio lučice otpada 2,40 Ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Naselje Urinj je Prostornim planom uređenja Općine Kostrena označeno kao povijesna graditeljska cjelina, što podrazumijeva zaštitu strukture naselja i gradnju sukladno

lokanim uvjetima. Prilikom gradnje, uvjetuje se upotreba tradicionalnih materijala i načina izgradnje, mjerilo građevina i otvora na pročeljima, nagib krovnih ploha i vrsta pokrova, obrada površina i sl., a prema uvjetima nadležnog tijela iz domene zaštite spomenika kulture.

Komunalna je infrastruktura, osim odvodnje izgrađena, ali su nužni zahvati na modernizaciji, sanaciji i obnovi vodovodne i telekomunikacijske mreže, kao i javne rasvjete i niskonaponske mreže.

Radi konfiguracije terena, bez većih građevinskih zahvata nije moguće formiranje građevinskih parcela.

Prostor lučice je djelomično devastiran bespravnom gradnjom, gdje su i česte uzurpacije javnih i ostalih površina.

Građevinsko područje R3 i dio građevinskog područja naselja N9 predstavljaju izolirano područje u odnosu na cjelinu Općine Kostrena. Naime, područje je gotovo u čitavom opsegu kopnenog dijela okruženo industrijskim postrojenjima, s jedne strane INA Rafinerijom nafte u Urinju, a s druge Termoelektranom Rijeka. Ova izoliranost očituje se ograničenjima, kako u prostornom, tako i u razvojnom smislu.

Drugi važan čimbenik ograničenja razvoja ovog područja je zagađenje zraka, tla i mora, te konstantna buka uzrokovana industrijskim gigantima koji ga okružuju.

Predmetno područje u cjelini nije podesno za rekreaciju, osim uskog obalnog pojasa, i to u smislu šetnje uz more, a ne u smislu sunčanja i kupanja. Područje je također neprimjereno namjeni stanovanja ili povremenog stanovanja (kuće za odmor). Poželjniji su razni poslovni sadržaji, te lučke djelatnosti.

Dakle, razvojne mogućnosti ovog prostora isključivo se odnose na razvoj postojeće lučice, te pratećih sadržaja u vidu: poslovnih građevina (servisa, usluga i sl.) i građevina ugostiteljskih djelatnosti.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta ovih izmjena i dopuna Plana su usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Kostrena, te usklađenje s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, obzirom da je obuhvat plana unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže

- podlogama HEP Distribucija d.o.o. sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže

- podlogama HT d.o.o. Zagreb sa stanjem telekomunikacijskih mreža

- podloge infrastrukture INA Rafinerije nafte d.o.o. Zagreb

- podloge infrastrukture HEP Termoelektrane Rijeka

- digitalnom ortofoto snimku

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno planiranje, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana: lipanj 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana: rujan 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana: prosinac 2008. godine

Zabrane

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana ne predviđaju se dodatna ograničenja izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će se financirati iz Proračuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-2

Kostrena, 27. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51221&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr