SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
područja uvale Žurkovo kao dijela građevinskog
područja naselja N-1 i građevinskog područja
turističko ugostiteljske namjene T-1

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo (dio građevinskog područja N-1 i građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T- 1), (dalje u tekstu: Plan) temelji se na stavku 4. članka 103. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01, 22/ 01, 20/07 i 23/07).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja N-1 označen na Prostornom planu uređenja kao područje N- 1b i građevinsko područje turističko ugostiteljske namjene T-1.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu br. 4b »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana iznosi 16,45 Ha, od čega na dio građevinskog područja N-1 otpada 12,49 Ha, dok na građevinsko područje T-1 otpada 3,96 Ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Urbana struktura uvale Žurkovo je fragmentirana - gusto ozelenjena padina koja se na istočnoj strani uvale od Hotela Lucija strmo spušta prema moru, padina s gustom strukturom obiteljskih kuća do samog mora koja završava bez rive, lijevak starog škvera s radionicama, kava napuštenog kamenoloma koja služi kao parkiralište i usred svega zaljev s usidrenim brodicama bez prave mogućnosti veza.

Obzirom na rezerve prostora, kvalitetno zelenilo, te uvažavajući potrebu za boljom revitalizacijom kontaktne zone s morem, područje zahvata posjeduje visoki prostorni potencijal uz nužnost rješavanja prostornih, prometnih i drugih problema. Ograničavajući element predstavlja neposredna blizina brodogradilišta »Viktor Lenac« na sjeverozapadnoj granici područja obuhvata plana, pa je potrebno formirati tampon zonu zaštitnog zelenila kao vizualnu barijeru i zaštitu od buke.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta ovih izmjena i dopuna Plana su usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Kostrena, te usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, obzirom da je obuhvat plana unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže

- podlogama HEP Distribucija d.o.o. sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže

- podlogama HT d.o.o. Zagreb sa stanjem telekomunikacijskih mreža

- digitalnom ortofoto snimku

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno planiranje, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana: lipanj 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana: rujan 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana: prosinac 2008. godine

Zabrane

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana ne predviđaju se dodatna ograničenja izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će se financirati iz Proračuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-3

Kostrena, 27. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51221&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr