SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi UPU građevinskog područja
sportsko rekreativne namjene R-2

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreativne namjene R-2 (dalje u tekstu: Plan) temelji se na odredbama članka 104. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01, 22/ 01, 20/07 i 23/07).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća građevinsko područje sportsko rekreativne namjene R-2.

Građevinsko područje iz stavka 1. ovog članka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4b »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana iznosi 27,84 Ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Područje sportsko-rekreativne namjene R2 određeno je Prostornim planom uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« broj 07/01, 22/01, 20/07 i 23/07) u kopnenim granicama između uvale Žurkovo i područja lučice Stara voda, te omeđeno lokalnom cestom Žurkovo-Termoelektrana i obalnim pojasom mora. Pored kopnenog dijela sportsko- rekreativne zone R2 određuje se namjena i pripadajućeg rekreativnog pojasa mora u širini od 300 m od obalne linije. Sportsko-rekreativna zona R2 namijenjena je sadržajima vezanim uz sportsko-rekreativne aktivnosti na moru, te svim ostalim rekreativnim sadržajima na kopnu.

Vrijednost ovog područja je u minimalnoj izgrađenosti i u očuvanosti prirodnih ljepota (prirodni morfološki oblik obalne linije, očuvano postojeće zelenilo, sačuvanost elemenata kulturne baštine - gromače), te minimalnoj narušenosti prostora uslijed gradnje bilo koje namjene. Kao takvo, ovaj dio kostrenske obale je privlačno područje ne samo domicilnog stanovništva već stanovništva šireg područja, prvenstveno u ljetnim mjesecima. Prostor se danas uglavnom koristi za rekreativne aktivnosti - kupanje, sunčanje, šetnju, u dijelovima i kao biciklistička staza i staza za koturaljke.

Blizina industrijskih kapaciteta kao potencijalnih zagađivača prostora još više ovom prostoru daje značaj i vrijednost njegovoj očuvanosti obzirom da je to jedini dio kostrenskog područja koji je donekle zadržao autentičnost povijesnog prostora kojim se odlikovao.

Područje je potrebno urediti na način da se zadrži prirodno ozračje, ne narušavajući vegetaciju i obalnu liniju, a omogućavajući da se prostor koristi tijekom cijele godine prvenstveno u rekreativne svrhe kao kupalište, izletište, prostor za odmor i zabavu.

Pored navedenog jedan od osnovnih preduvjeta planiranja razvojne održivosti sportsko-rekreacijske zone R2 je sanitarno ispravno i kvalitetno priobalno more, te kvaliteta zraka.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

Prema postavljenim ciljevima općinskog značaja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, kao ciljeva razvoja općine, možemo izdvojiti sljedeće:

1. planom predvidjeti poboljšanje i dogradnju postojeće prometne i komunalne infrastrukture, a u razvoj energetskih sustava uvoditi nove, u ekološkom smislu čišće energente te korištenje prirodnih izvora,

2. litoralni prostor kostrenske obale zaštititi od stambene izgradnje i namijeniti spektru sportsko-rekreacijskih, kulturno-zabavnih i turističko-ugostiteljskih sadržaja vezanih uz more i kupanje u ljetnim mjesecima, ali predviđenih za korištenje tijekom cijele godine,

3. planom zaštititi prirodne vrijednosti kopnene i morske flore i faune, vrijednu vegetaciju i očuvane dijelove prirodnog pejzaža, očuvati i revitalizirati kulturno-povijesno naslijeđe, graditeljsku i etnološku baštinu te ih učiniti dostupnim i uključiti u svakodnevni život građana.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže

- podlogama HEP Distribucija d.o.o. sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže

- podlogama HT d.o.o. Zagreb sa stanjem telekomunikacijskih mreža

- digitalnom ortofoto snimku

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno planiranje, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana: lipanj 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana rujan 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana: prosinac 2008. godine

Zabrane

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana ne predviđaju se dodatna ograničenja izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno Odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će se financirati iz Proračuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-4

Kostrena, 27. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51221&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr