SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01 i 11/06) te članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 24. sjednici održanoj dana 28. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju ustanove u kulturi »Kruna« Kraljevica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova u kulturi pod nazivom Ustanova u kulturi »Kruna« Kraljevica.

Sjedište Ustanove u kulturi »Kruna« je Kraljevica, Rovina 6.

Članak 2.

Osnivač Ustanove u kulturi »Kruna« Kraljevica (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Grad Kraljevica.

Članak 3.

Ciljevi i djelatnosti Ustanove jesu:

- njegovanje, unapređenje i promicanje kulturnih, povijesnih i prirodnih vrijednosti Kraljevice i okruženja,

- njegovanje, poticanje i razvijanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zadovoljavanje svih oblika kulturnih i umjetničkih potreba građana,

- iskazivanje i promicanje kulturnih i umjetničkih dostignuća Grada Kraljevice, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,

- poticanje i razvijanje međugradske i međunarodne suradnje i razmjene na polju kulture i umjetnosti, a u sklopu kulturne i turističke ponude Grada Kraljevice,

- specifične djelatnosti kojima će se Ustanova baviti bit će: muzejska djelatnost, galerijska djelatnost, organizacija kulturnih manifestacija i događaja, izdavačka djelatnost, gospodarenje spomenicima kulture.

Ustanova pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

Članak 4.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Kraljevice.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javno provedenog natječaja. Javni natječaj raspisuje i provodi osnivač.

Uvjeti koje mora ispunjavati osoba za imenovanje na dužnost ravnatelja Ustanove utvrđuju se Statutom Ustanove. Osoba imenovana za ravnatelja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, treba zadovoljiti posebne uvjete propisane Statutom.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na vrijeme od četiri godine s time da može biti ponovno imenovan.

Članak 5.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj donosi:

- Statut Ustanove uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Kraljevice,

- opće akte određene Statutom Ustanove,

- godišnji plan rada Ustanove i mjere za njegovo sprovođenje,

- godišnji financijski plan,

- godišnji obračun.

Ravnatelj Ustanove izvršava godišnji program rada te podnosi izvješća osnivaču o poslovanju Ustanove i realizaciji programa.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove i za financijsko poslovanje Ustanove.

Članak 6.

Za privremenu ravnateljicu Ustanove imenuje se Radmila Toić, profesorica književnosti i organizatorica kulturnih djelatnosti iz Šmrike, Čabrijani 3.

Privremena ravnateljica ovlaštena je obavljati pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 7.

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

Članak 8.

Sredstva za obavljanje djelatnosti naznačene u članku 3. Odluke, osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- dobit od vlastite djelatnosti,

- proračun Grada Kraljevice, proračun Primorsko-goranske županije, proračun Ministarstva kulture RH te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama,

- zaklade, sponzorstva, donacije i drugi vidovi pomoći.

Članak 9.

Ostvarenu dobit Ustanova će koristiti isključivo za obavljanje vlastite djelatnosti, u skladu s odlukama osnivača.

Članak 10.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Kraljevica solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 11.

Ustanova će započeti s obavljanjem djelatnosti po upisu u Sudski registar ustanova.

Članak 12.

Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj uz Suglasnost Gradskog vijeća Grada Kraljevice u roku od 60 dana od registracije Ustanove u Sudski registar.

Drugi opći akti Ustanove donijet će se na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 13.

Odluka o osnivanu Ustanove u kulturi »Kruna« Kraljevica objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 610-01/08-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-08-03

Kraljevica, 28. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr