SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 - ispravak i 50/06-ispravak) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), a u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Razlozi za izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Izmjenama i dopunama Plana pristupa se radi stvaranja preduvjeta za pripremu izgradnje cestovne infrastrukture (autocesta i brzih cesta) na području cestovnog čvora Rijeka i provjere koridora određenih Prostornim planom područja posebnih obilježja Vinodolske doline (»Službene novine« broj 30/04).

Obuhvat izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko-goranske županije u dijelu koji obuhvaća općine: Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Omišalj i Općina Vinodolska, te gradove: Opatija, Bakar, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski u njihovim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu Prostornog plana

Članak 5.

Riječki cestovni prometni čvor je jedno od najznačajnijih prometnih čvorišta Republike Hrvatske koje prihvaća i distribuira promet iz Istre, sjeverozapadne i zapadne Europe, Zagreba i Splita.

Danas glavne daljinske tranzitne i izvorišno-ciljne tokove na području Primorsko-goranske županije preuzima tzv. riječka zaobilaznica koja je položena kroz kontaktno područje šireg gradskog središta. Zaobilaznica nije izgrađena u punoj duljini i širini, a na njoj se miješaju unutargradski prometni tokovi i daljinski prometni tokovi.

Tri osnovna autocestovna koridora na području Županije čine pravci Zagreb-Rijeka-luka Rijeka, Jadranski pravac Rupa-Rijeka-Senj-Otočac-Žuta Lokva i tunel Učka- Matulji.

Postojeća »zaobilaznica« poveznica je autocestovnih koridora i u I. etapi korištenja čini dionicu Jadranske autoceste Rupa-Rijeka-Senj-Otočac. II. etapu Jadranske autoceste čini vanjska dionica Rupa-Soboli-Križišće. Budući da vanjska dionica Rupa-Soboli-Križišće nije bila opravdana za plansko razdoblje do 2015. godine, nije prostorno definirana Prostornim planom Primorsko-goranske županije već je prostorno provjerena na potezu od Permana do Sobola.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana obuhvatit će samo cestovnu prometnu infrastrukturu od državnog interesa.

Za potrebe definiranje konačne mreže autocesta na području Primorsko-goranske županije međusobno će se povezati tri autocestovna pravca: autocestu A6 Bosiljevo-Rijeka, A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva i A8 Kanfanar-Matulji na način da se odrede trase autocesta i brzih cesta s pripadajućim čvorištima, građevinama i priključcima na županijske ceste na širem području cestovnog prometnog čvora.

Stručna podloga za Izmjene i dopune Plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga, nego će se koristiti elaborat »Prostorno-prometne analize autocestovnih koridora u području riječkog cestovnog prometnog čvora« (»Rijekaprojekt« Rijeka, el. br. 04/-017/2, lipanj 2007 g.).

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na topografskoj karti mjerila 1:100 000, a koju podlogu posjeduje izrađivač plana Javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«:

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje (budući Hrvatski zavod za prostorno uređenje), Zagreb,

- Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

- Autocesta Rijeka - Zagreb d.d, Zagreb, Ulica grada Vukovara 54

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka, N. Tesle 9

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje primorsko- istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana do 15. travnja 2008.

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena

i dopuna Plana do 15. svibnja 2008.

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i

dopuna Plana do 30. svibnja 2008.

- javni uvid u trajanju od 15 dana do 20. lipnja 2008.

- izrada Nacrta konačnog

prijedloga do 10. srpnja 2008.

- dostava mišljenja tijela i osoba

određenih posebnim propisima do 10. rujna 2008.

- dostava mišljenja predstavničkih

tijela općina i gradova do 30. rujna 2008.

- utvrđivanje konačnog prijedloga do 10. listopada 2008.

- ishođenje suglasnosti

Ministarstva do 10. studenoga 2008.

- donošenje Izmjena i dopuna

Plana 15. prosinca 2008.

Izvor financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana

Članak 12.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008. godinu.

Završna odredba

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 21. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr