SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

Općina Omišalj

1.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 27. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu Vijeće) i to:

- konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Vijeća,

- prava i dužnosti člana Vijeća,

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti,

- izbor Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika,

- izbor članova Općinskog poglavarstva Općine Omišalj,

- način rada radnih tijela Vijeća,

- odnos Vijeća, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- postupak predlaganja i donošenja akata,

- poslovni red sjednice Vijeća,

- javnost u radu vijeća

- obavljanje, stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća.

Članak 2.

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Vijeće posebnim aktom.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA, MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA

Članak 3.

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač iz stavka 2. ovog članka odmah će sazvati novu, odnosno ponovno sazvati konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća mora biti nazočna većina članova.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili najmanje trećine članova Vijeća.

Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno predsjeda najstariji član Vijeća.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedavanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.

Članak 4.

Na početku prve konstituirajuće sjednice, Vijeće na prijedlog predsjedatelja ili najmanje trećine članova Vijeća, bira iz reda svojih članova Mandatnu komisiju.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija:

1.) podnosi Izvješće Vijeću o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća kao i o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, te o zamjenicima članova Vijeća koji umjesto njih počinju obnašati dužnost članova Vijeća.

2.) izvješćuje Vijeće o prestanku mandata članova Vijeća, kad se ispune zakonom propisani uvjeti, te izvješćuje da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku člana Vijeća.

Vijeće prima k znanju Izvješće iz stavka 3. točke 1. ovog članka.

Članak 5.

Nakon što Vijeće primi k znanju Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima iz članka 4. stavka 3. točke 1. ovoga Poslovnika, članovi Vijeća daju prisegu:

Tekst prisege glasi:

»Prisežem da ću dužnost člana Vijeća obnašati savjesno i odgovorno i pridržati se Ustava, zakona, Statuta, Poslovnika Općinskog vijeća i odluka Vijeća, te da ću štititi pravni poredak Republike Hrvatske i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Omišalj.«

Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća daje prisegu tako što ustaje i izgovara; »Prisežem!«.

Nakon davanja prisege svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem.

Članak 6.

Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici odnosno zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj je nazočan.

Članak 7.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog predsjedatelja ili najmanje trećine članova Vijeća.

Osim predsjednika Vijeća na idućoj sjednici, Vijeće može birati i članove stalnih radnih tijela, Općinskog načelnika i zamjenike Općinskog načelnika.

Članak 8.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Članak 9.

Danom konstituiranja Vijeća, članovima Vijeća započinju prava i dužnosti određeni zakonom, Statutom Općine Omišalj, ovim Poslovnikom i aktima što ih donosi Vijeće do prestanka mandata.

Članak 10.

Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima određenim zakonom.

Mirovanje mandata člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata člana Vijeća nastupa u slučajevima određenim zakonom.

O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata člana Vijeća te početku mandata njegovom zamjeniku Vijeća ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja.

III. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 11.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda članova Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.

Član Vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i potpredsjednika kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje.

Ako su za izbor predsjednika i potpredsjednika bila predložena više od dva kandidata u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova.

U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća, izborni se postupak ponavlja.

Članak 12.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa i predstavlja Vijeće,

- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja općeg akta,

- koordinira rad radnih tijela Vijeća,

- brine o suradnji Vijeća s Općinskim poglavarstvom Općine Omišalj,

- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Vijeća,

- održava red na sjednici,

- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici,

- određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama,

- surađuje s predstavnicama predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- izvješćuje Vijeće o nastupu mirovanja madata i prestanku mirovanja mandata člana Vijeća, prestanku mandata člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o početku mandata zamjenika člana Vijeća,

- brine o javnosti rada Vijeća,

- brine o poštivanju ovoga Poslovnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Općine Omišalj, ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 13.

Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih ovlasti.

Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednici Vijeća dužni su pridržavati se naputka predsjednika Vijeća.

Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća.

Članak 14.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata.

Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje trećina članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća, a o tome prijedlogu ne može se raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Članak 15.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti:

- ako predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća ne sazove sjednicu ukoliko to zatraži Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, Općinski načelnik ili jedna trećina članova Vijeća u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva,

- ako predlagatelj smatra da predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća ili da je zloupotrebljavao položaj ili prekoračio ovlasti.

Članak 16.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća može podnijeti ostavku.

Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Vijeće će odrediti potpredsjednika Vijeća koji će od izbora predsjednika imati sva njegova prava i dužnosti, a Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća u roku od idućih 30 dana.

Članak 17.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku Vijeća prestane mandat člana Vijeća prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata, Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća u roku od 30 dana od dana saznanja o prestanku mandata.

Članak 18.

Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika odredit će potpredsjednika Vijeća koji će do izbora predsjednika Vijeća imati sva njegova prava i dužnosti.

U slučaju da ne izabere predsjednika na istoj sjednici, Vijeće je dužno izabrati predsjednika Vijeća u roku od 30 dana od dana razrješenja.

Članak 19.

Uz Predsjednika Vijeća za pripremanje i vođenje sjednice Vijeća te u obavljanju ostalih njegovih poslova sudjeluje pročelnik i odgovarajući službenik Upravnog odjela.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA

Članak 20.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Općine Omišalj, ovim Poslovnikom i aktima Vijeća, a osobito:

- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih je član te o njima odlučivati,

- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Vijeća s tim da može istovremeno biti član najviše u dva stalna radna tijela,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član,

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- tražiti i dobiti podatke od Upravnog Odjela Općine Omišalj, te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća,

- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

- prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovu radu bez prava odlučivanja,

- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i pripreme akata za Vijeće,

- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba određenih zakonom, Statutom Općine Omišalj i općim aktima Vijeća.

Članak 21.

Članu Vijeća su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju u Upravnom odjelu Općine Omišalj, a koji se odnose na pitanja o kojima se raspravlja na sjednicama Vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Omišalj.

Članak 22.

Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Vijeću u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 23.

Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca koristiti položaj člana Vijeća i naglašavati taj položaj.

Članak 24.

Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti.

Članak 25.

Vijeće može donijeti kodeks o etičkom ponašanju članova Vijeća.

Članak 26.

O nazočnosti članova Vijeća sjednicama Vijeća vodi se evidencija.

U slučaju da član Vijeća ne može biti nazočan sjednici Vijeća, dužan je o tome pravovremeno izvijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Vijećnička pitanja

Članak 27.

Član Vijeća ima pravo na sjednici Vijeća postavljati pitanja (vijećnička pitanja) koja se odnose na stanje u pojedinim oblastima rada i djelokruga rada Vijeća, radnih tijela, Općinskog načelnika, Općinskog poglavarstva i Upravnog odjela, po iscrpljenom dnevnom redu.

Član Vijeća može postaviti najviše dva pitanja.

Vijećnička pitanja se postavljaju isključivo u pisanom obliku, a iznimno usmeno na koja se ne mora na istoj sjednici Vijeća dobiti traženi odgovor.

Vijećničko pitanje mora biti precizno i jezgrovito, isključivo u obliku pitanja, a ne komentara ili rasprave.

Članak 28.

Na usmena i pisana vijećnička pitanja upućena Općinskom poglavarstvu, Upravnom odjelu i mjesnim odborima odgovaraju predsjednik Općinskog poglavarstva, članovi Općinskog poglavarstva, pročelnik Upravnog Odjela i predsjednici mjesnih odbora.

Predsjednik Općinskog poglavarstva dužan je osigurati nazočnost članova Općinskog poglavarstva na sjednici Vijeća.

Članak 29.

Odgovor na postavljeno pisano vijećničko pitanje, član Vijeća dobit će u pravilu, uz poziv za narednu sjednicu.

Ako je odgovor na postavljeno vijećničko pitanje povjerljive naravi, član Općinskog poglavarstva može predložiti da se članu Vijeća odgovori neposredno ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu to pitanje.

Član Vijeća koji je postavio vijećničko pitanje može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o dobivenom odgovoru i postaviti dopunsko pitanje koje se može odnositi isključivo na pojašnjenje dobivenog odgovora.

V. IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 30.

Općinsko Vijeće bira Općinskog načelnika iz reda svojih članova u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Vijeću, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.

Član Vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga samo za jednog kandidata za Općinskog načelnika.

Članak 31.

Izbor Općinskog načelnika obavlja se javnim glasovanjem.

Za Općinskog načelnika je izabran kandidat za kojega je glasovala većina svih članova Vijeća.

Članak 32.

Ako pri glasovanju za izbor Općinskog načelnika prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje.

Ako su za izbor Općinskog načelnika bila predložena više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju glasuje se o samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova.

U slučaju da u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća, izborni se postupak ponavlja.

Članak 33.

Općinski načelnik ima dva zamjenika koji se biraju na njegov prijedlog.

Na izbor zamjenika Općinskog načelnika primjenjuju se odredbe koje vrijede za izbor Općinskog načelnika.

VI. IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 34.

Vijeće bira članove Općinskog poglavarstva Općine Omišalj u pravilu iz reda svojih članova, na prijedlog predsjednika Općinskog poglavarstva na vrijeme od 4 godine.

Općinski načelnik podnosi Vijeću prijedlog kandidata za članove Općinskog poglavarstva u roku od 30 dana od dana svog izbora.

Ako prijedlog za članove Općinskog poglavarstva ne dobije potrebnu većinu, Općinski načelnik podnosi Vijeću novi prijedlog najkasnije u roku od idućih 15 dana.

Ako Općinski načelnik ne podnese novi prijedlog za članove Općinskog poglavarstva u roku iz stavka 3. ovog članka ili ako novi prijedlog Vijeće ne prihati, može se pokrenuti pitanje povjerenja Općinskom načelniku u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Nakon što je izabrano Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, predsjednik Općinskog poglavarstva, zamjenici predsjednika Općinskog poglavarstva i članovi Općinskog Poglavarstva na sjednici Vijeća daju prisegu:

Tekst prisege glasi:

»Prisežem da ću dužnost člana Općinskog poglavarstva obnašati savjesno i odgovorno i pridržavati se Ustava, zakona, Statuta, Poslovnika Općinskog poglavarstva i Odluka Vijeća, te da ću štititi pravni poredak Republike Hrvatske i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Omišalj.«

Članak 36.

Predsjednik Vijeća izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Općinskog poglavarstva, a član Općinskog poglavarstva daje prisegu tako što ustaje i izgovara »Prisežem!«.

Nakon davanja prisege svaki član Općinskog poglavarstva potpisuje tekst prisege pred predsjednikom Vijeća.

Član Općinskog poglavarstva koji nije bio nazočan davanju prisege, odnosno koji je naknadno izabran daje prisegu na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je nazočan.

VII. IZBOR, SASTAV I NADLEŽNOST RADNIH TIJELA VIJEĆA

Članak 37.

Vijeće ima stalna radna tijela i to:

1. Mandatnu komisiju,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju,

5. Odbor za imenovanje ulica i trgova,

6. Odbor za stipendiranje nadarenih učenika i studenata.

Posebnom odlukom Vijeće može osnovati i druga stalna, te povremena radna tijela.

Članak 38.

Radno tijelo ima predsjednika i odgovarajući broj članova koje imenuje Vijeće.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata člana Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 39.

U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću.

U radnim tijelima razmatraju se i mišljenja, primjedbe, prijedlozi i inicijative u svezi s donošenjem odluka i drugih akata, te druga odgovarajuća pitanja od značenja za Općinu i građane.

Ako predsjednik odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, odnosno ne sudjeluje u njegovom radu Vijeće ga može razriješiti.

Prijedlog za razrješenje osoba iz stavka 3. ovog članka može podnijeti: predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela.

Članak 40.

Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda sjednicama.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice samoinicijativno, a u roku od deset dana dužan ih je sazvati na temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili dva člana radnog tijela.

U slučaju da predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu radnog tijela na zahtjev iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća, po proteku roka od 10 dana od podnošenja zahtjeva.

Predsjednika radnog tijela, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje član kojeg odredi radno tijelo.

Članak 41.

Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svojeg djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Radno tijelo odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Odbora, Vijeće bira iz reda članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje trećine članova Vijeća, s time da njegov sastav bude približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća.

Odbor utvrđuje prijedloge za izbor i imenovanja iz nadležnosti Vijeća, te izvršava druge odgovarajuće zadatke koje mu povjeri Vijeće.

Članak 43.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana.

Odbor razmatra prijedloge svih općih akata o kojima odlučuje Vijeće, glede njihove zakonitosti i primjene pravila nomotehnike, te daje odgovarajuće primjedbe i prijedloge Vijeću.

Članak 44.

Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i dva člana. Odbor razmatra pitanja i poduzima odgovarajuće mjere radi unapređenja suradnje Općine Omišalj i drugih gradova i općina. Odbor poduzima posebne mjere radi suradnje Općine Omišalj s gradovima i lokalnim zajednicama s kojima Općina ima prijateljske odnose.

Članak 45.

Odbor za imenovanje ulica i trgova ima predsjednika i četiri člana.

Odbor predlaže nazive ulica i trgova, te daje mišljenja i prijedloge o nazivima odgovarajućih objekata i institucija, u okviru djelokruga Vijeća.

Članak 46.

Odbor za stipendiranje nadarenih učenika i studenata ima predsjednika i četiri člana.

Odbor predlaže dodjelu stipendija, te izvršava druge zadatke koje mu povjeri Vijeće.

Članak 47.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i odgovarajući službenik Upravnog odjela i dostavlja se svim članovima radnog tijela.

Članak 48.

Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezna su razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje im se uputi na razmatranje ili koje zatraži predsjednik Vijeća.

Članak 49.

Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Vijeće.

VIII. ODNOS VIJEĆA, OPĆINSKOG POGLAVARSTVA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 50.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj je obvezno na zahtjev Vijeća izvijestiti Vijeće o svom radu, u cijelini ili u pojedinom području, o izvršavanju odluka ili drugih akta Vijeća te o drugim pitanjima iz svoga djelokruga.

Općinsko Poglavarstvo Općine Omišalj može i na vlastiti poticaj podnijeti Vijeću izvješće o svome radu i o stanju u pojedinim područjima.

Članak 51.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj je odgovorno Vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi Općinskog poglavarstva Općine Omišalj zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Općinsko poglavarstvo, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje trećine članova Vijeća može se pokrenuti pitanje povjerenja Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Općinskom Poglavarstvu može zahtijevati i njegov predsjednik.

Općinsko poglavarstvo dužno je očitovati se o prijedlozima iz stavka 3. ovoga članka.

O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Članak 52.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Vijeća.

Kad Vijeće izglasa nepovjerenje Općinskom načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog Općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, Općinsko poglavarstvo i Općinski načelnik kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog Općinkog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku i članu Općinskog poglavarstva ne prestaje dužnost člana Vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva Vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.

Ako Vijeće ne izglasuje nepovjerenje, članovi Vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.

IX. AKTI VIJEĆA

1. Opće odredbe

Članak 53.

Vijeće na osnovi prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom Općine i ovim poslovnikom donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge opće akte, proračun Općine, obračun proračuna, zaključke te daje vjerodostojna tumačenja općih akata Vijeća.

Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte u slučajevima određenim pozitivnim propisima.

Članak 54.

Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine Omišalj koji su od općeg značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuje njihova prava i dužnosti odnosno utvrđuju pitanja od interesa za Općinu Omišalj.

Odlukom se odlučuje i o izboru odnosno imenovanju i razrješenju.

Članak 55.

Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo Vijeća i Upravnog odjela Općine Omišalj te način rada i odnosi u Vijeću donose se u obliku odluke, pravilnika i poslovnika.

Članak 56.

Zaključcima Vijeće zauzima stajalište o temama koje razmatra.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vijeća.

Članak 57.

Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.

Zaključke koje donose radna tijela Vijeća potpisuje predsjednik radnoga tijela.

2. Pokretanje postupka donošenja akta

Članak 58.

Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.

Prijedlog akta upućuje se predsjedniku Vijeća u pisanoj formi.

Pravo podnošenja prijedloga akta ima član Vijeća, radno tijelo Vijeća, Općinski načelnik, Općinsko poglavarstvo ili drugi predlagatelj ako je to određeno zakonom ili ovim Poslovnikom.

Član Vijeća ima pravo podnošenja prijedloga akta, ako ga je svojim potpisom podržala jedna trećina članova Vijeća (uključujući i člana Vijeća koji podnosi prijedlog).

Ostali subjekti koji nisu navedeni u stavku 3. ovog članka, mogu podnijeti inicijativu za donošenje akta putem Upravnog odjela Općine Omišalj.

O podnesenoj inicijativi, Upravni odjel u roku od 30 dana izvijestit će Općinsko poglavarstvo, a ako Općinsko poglavarstvo podrži inicijativu poduzet će odgovarajuće mjere radi pripreme podnošenja prijedloga akta u smislu dane inicijative.

Ako Općinsko poglavarstvo nije predlagatelj akta na podneseni prijedlog daje svoje mišljenje.

Ako radno tijelo nije predlagatelj akta može po potrebi na podneseni prijedlog dati mišljenje.

Članak 59.

Prijedlog akta mora biti odgovarajuće obrazložen, posebno glede zakonskog, odnosno drugog pravnog temelja i svrhe donošenja akta, te mora sadržavati tekst prijedloga općeg akta s obrazloženjem.

Članak 60.

Predstavnik predlagatelj ima pravo, sve do donošenja akta u ime predlagatelja davati odgovarajuća objašnjenja, izjašnjavati se o amandmanima, te privremeno ili trajno povući prijedlog akta iz daljnje procedure.

Članak 61.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga općeg akta podnosi se u pisanom obliku uz obrazloženje (u daljnjem tekstu: amandman).

Pravo podnošenja amandmana ima predsjednik i član Vijeća, radno tijelo Vijeća i Općinsko poglavarstvo.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Vijeća.

Predsjednik Vijeća podneseni amandman upućuje predlagatelju akta i Općinskom poglavarstvu ako nije predlagatelj.

Članak 62.

Iznimno od odredbe iz članka 61. ovog Poslovnika, amandman se može podnijeti usmeno, sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta, o čemu će se predlagatelj očitovati na samoj sjednici.

Članak 63.

O svakom amandmanu na prijedlog akta Vijeće se izjašnjava posebno.

U slučaju više amandmana na prijedlog istog akta, o amandmanima se Vijeće izjašnjava prema redoslijedu odredaba akta na koje se amandmani odnose, a u okviru toga, redoslijedom podnošenja amandmana.

Nakon izjašnjavanja o amandmanima, pri čemu prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga akta, Vijeće se izjašnjava o prijedlogu akta u cjelini.

Amandman koji predlagatelj prihvati postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se Vijeće posebno ne izjašanjava.

3. Odlučivanje i glasovanje

Članak 64.

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Statut Općine Omišalj, Poslovnik Općinskog vijeća Općine Omišalj, proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o izboru i razrješenju načelnika, njegovih zamjenika i članova Općinskog poglavarstva Općine Omišalj, odluku o iskazivanju nepovjerenja tim tijelima, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća Općine Omišalj, odluke o izborima radnih tijela Vijeća, te akte koje Vijeće donosi po hitnom postupku Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 65.

Kada se bira odnosno imenuje samo jedan kandidat, a predloženo je više kandidata a niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio najmanji broj glasova.

Ako niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.

Članak 66.

Prilikom izjašnjavanja o aktima i drugim pitanjima članovi Vijeća se izjašnjavaju na pitanja predsjednika Vijeća, prema sljedećem redoslijedu tko je »za«, tko je »protiv«, tko je »uzdržan«.

Predsjednik Vijeća utvrđuje koliko se članova Vijeća izjasnilo »za«, koliko »protiv« i koliko je »uzdržanih«.

Članak 67.

Po završetku rasprave i odlučivanja o svakoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća utvrđuje koji akt u odnosu na podneseni prijedlog je Vijeće donijelo.

Predsjednik Vijeća nakon rasprave utvrđuje koje je zaključke Vijeće usvojilo nakon odlučivanja o odnosnoj točki dnevnog reda.

Članak 68.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom redu nakon rasprave, ukoliko ovim poslovnikom nije određeno da se odluke donose bez rasprave.

Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva donošenje akta ili ako Vijeće ne želi o tom pitanju odlučivati, završava raspravu i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Vijeće može odlučiti da pojedini prijedlog vrati predlagatelju radi dopune sukladno raspravi.

Članak 69.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće ne odluči većinom glasova nazočnih članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se izjasne tko je »za« prijedlog, tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se tko »uzdržao« od glasovanja za prijedlog.

Ako se dizanjem ruku ne može utvrditi točno rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.

Poimenično se glasuje i ako to odluči Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća.

Članak 70.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanima o njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice nazočnih članova Vijeća, predsjednik Vijeća može odmah utvrditi da amandman nije prihvaćen.

Poimenično glasovanje provodi se tako da predsjednik Vijeća proziva člana Vijeća koji se izjašanjava »za«, »protiv« ili »uzdržan« od glasovanja.

Kada je prozivanje završeno, ponovno se prozivaju članovi Vijeća za koje u popisu članova Vijeća nije zabilježeno da su glasovali.

Glasove prebrojava predsjednik Vijeća.

Članak 71.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja, koji se upisuju u zapisnik.

Na zahtjev člana Vijeća koji zatraži provjeru glasovanja predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja.

Članak 72.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a ispisuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog kandidata.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se »za«, »protiv« i »uzdražan« odnosno prema uputi na listiću.

Glasačke listiće priprema Upravni odjel Općine Omišalj.

Predsjednik Vijeća može odrediti dva člana Vijeća koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

Broj glasačkih kutija i mjesta gdje će se kutije postaviti određuje predsjednik Vijeća.

Članak 73.

Član Vijeća može glasovati samo osobno, jednim glasačkim listićem.

Nedopunjeni listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je ili zašto član Vijeća glasovao, nevažeći je.

Članak 74.

Nakon što svi nazočni članovi Vijeća predaju glasačke listiće i nakon što predsjednik Vijeća objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u nazočnosti članova Vijeća koji su mu pomagali kod glasovanja.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je tajno glasovanje provedeno.

Članak 75.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku.

4. Donošenje akata po hitnom postupku

Članak 76.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Predlagatelj akta dužan je obrazložiti hitnost postupka.

Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim potpisom podržati još najmanje trećina članova Vijeća.

Ako predlagatelj donošenja akta po hitnom postupku nije Općinsko poglavarstvo, tada se prijedlog akta dostavlja Općinskom poglavarstvu radi davanja mišljenja.

Članak 77.

Kada se Vijeću podnosi prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku, najprije se glasuje o opravdanosti prijedloga za hitnim postupkom, a potom se raspravlja i odlučuje o samom aktu.

Članak 78.

Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se i prijedlog akta.

Predsjednik Vijeća bez odlaganja prijedlog iz stavka 1. ovog članka upućuje članovima Vijeća i Općinskom poglavarstvu ako ono nije predlagatelj.

Članak 79.

O prijedlogu iz članka 78. ovog Poslovnika odlučuje se na početku sjednice Vijeća prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Članak 80.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku amandmani se mogu podnositi do zaključenja rasprave.

5. Vjerodostojno tumačenje akta

Članak 81.

Prijedlog za vjerodostojno tumačenje akta mogu tražiti ovlašteni predlagatelji iz članka 58. stavka 3. ovog Poslovnika.

Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja podnosi se predsjedniku Vijeća, a mora sadržavati naziv odluke, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to.

Predsjednik Vijeća upućuje prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta Odboru za statutarno-pravna pitanja i Općinskom poglavarstu ako ono nije podnositelj prijedloga radi ocjene njegove osnovanosti.

Odbor za statutarno-pravna pitanja nakon što primi mišljenje Općinskog poglavarstva, utvrdit će ima li osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja.

Ako Odbor za statutarno-pravna pitanja ocijeni da ima osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja, utvrdit će prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja akta i sa svojim izvješćem podnijeti ga Vijeću.

Ako Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdi da nema osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja akta, podnosi o tome izvješće Vijeću.

X. SAZIVANJE SJEDNICA I POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA VIJEĆA

Članak 82.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća po potrebi, a najamnje jednom u tri mjeseca.

Kada Vijeće redovito zasjeda, sjednice se održavaju u pravilu četvrtog četvrtka u mjesecu.

Vijeće može i izvanredno zasjedati na zahtjev predsjednika Vijeća ili Općinskog poglavarstva ili Općinskog načelnika ili trećine članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Članak 83.

Ako Vijeće ne odluči drugačije, sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju u redovitom i izvanrednom zasjedanju, tijekom jednog saziva Vijeća.

Članak 84.

Predsjednik Vijeća može odgoditi sazvanu sjednicu Vijeća, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Sjednica će se odgoditi pisanom obavijesti ili na drugi odgovarajući način, u pravilu jedan dan prije zakazane sjednice, a iznimno i u vrijeme kada je sjednica sazvana.

Ako predsjednik Vijeća ne odgodi sjednicu, ali je odbije voditi ili ne dođe na sjednicu, niti ovlasti potpredsjednika Vijeća da predsjedava sjednici, sjednica Vijeća ne može se održati. U tom slučaju predsjednik Vijeća ju je dužan zakazati u drugom roku.

Članak 85.

Za redovite se sjednice članovima Vijeća osam dana prije održavanja sjednice dostavlja poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici, te odgovori na vijećnička pitanja.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a može se uručiti i na samoj sjednici.

U pozivu za sjednicu Vijeća mora biti navedeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, te potpis sazivača sjednice.

1. Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Članak 86.

Kada predsjednik Vijeća utvrdi da je nazočna većina članova Vijeća, otvara sjednicu.

Ako predsjednik Vijeća utvrdi na početku sjednice da nije nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu za drugi određeni dan i sat.

Sjednicu će predsjednik Vijeća prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Vijeća i zakazani nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za određni drugi dan i sat.

O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za drugi dan i sat pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

U slučaju odgode sjednice na početku sjednice, odnosno prekida sjednice za njezina trajanja zbog utvrđivanja nedostatka potrebnog broja članova Vijeća, predsjednik će zakazati sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od 8 dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.

Predsjednik Vijeća može odgoditi sazvanu sjednicu aka za to postoje opravdani razlozi. Sjednica se u tom slučaju može odgoditi najviše za 8 dana.

2. Dnevni red

Članak 87.

Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom točkom ili da se pojedina točka ne uvrsti u dnevni red.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Vijeća se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

Članak 88.

Prelazeći na postupak utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća, uz eventualno iznošenje prispjelih primjedbi i prijedloga na predloženi dnevni red, otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.

Članovi Vijeća, predstavnici Općinskog poglavarstva i odgovarajućih radnih tijela imaju pravo dati primjedbe na predloženi dnevni red, tj. predložiti da se pojedine točke uvrste u dnevni red, vodeći računa o odredbama ovog Poslovnika.

Prijedlozi u smislu stavka 2. ovog članka moraju biti jasni i kratko obrazloženi i ne smiju imati karakter rasprave o temi na koju se odnose.

Članak 89.

O prijedlogu dnevnog reda Vijeće se izjašnjava kao o jednom prijedlogu, ako posebno ne odluči da se o uvrštenju u dnevni red svake pojedine točke izjašnjava posebno.

Po završetku rasprave o dnevnom redu predsjednik Vijeća utvrđuje kako je usvojen dnevni red većinom glasova budući je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Članak 90.

Nakon što je utvrđen dnevni red sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red, s time da tijekom sjednice može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenoga dnevnog reda.

3. Presjedavanje i sudjelovanje

Članak 91.

Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sjednici predsjeda jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik Vijeća.

Članak 92.

Predsjednik Vijeća vodi sjednicu, vodeći stalno računa o pravima i dužnostima članova Vijeća i drugih sudionika sjednice, te proceduri utvrđenoj ovim Poslovnikom.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, daje riječ, upozorava sudionike u raspravi i ostale sudionike sjednice za slučaj da izlaze iz okvira utvrđenog dnevnog reda, odnosno ometaju tijek sjednice.

4. Red na sjednici i stegovne mjere

Članak 93.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

Članak 94.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može članu Vijeća izreći stegovne mjere:

1. opomenu

2. opomenu oduzimanjem riječi

3. udaljavanje sa sjednice

Stegovne mjere iz stavka 1. ovog članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 95.

Članu Vijeća se izriče opomena ako svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

- ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

- govori, a nije dobio riječ,

- svojim upadicima ili na drugi način ometa govornika,

- se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ,

- svojim govorom omalovažava ili vrijeđa članove Vijeća,

- na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 96.

Članu Vijeća se izriče opomena oduzimanjem riječi:

- koji i nakon izicanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena,

- kada svojim govorom na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Vijeća, člana Vijeća, Općinskog načelnika ili člana Općinskog poglavarstva,

- narušava ugled Vijeća.

Članak 97.

Članu Vijeća izriče se stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga Poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Stegovna mjera udaljavanja izriče se na sjednici Vijeća.

Članak 98.

Kada je članu Vijeća izrečena stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća, član Vijeća je dužan odmah napustiti sjednicu.

Članak 99.

Ako druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik Vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Vijeća može narediti da se iz dvorane udalje osobe iz stavka 1. ovog članka koje i nakon opomene narušavaju red na sjednci.

Članak 100.

Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici mjerama nevedenim u ovom Poslovniku odredit će prekid sjednice.

5. Tijek sjednice

Članak 101.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici i objašanjenja o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 102.

Nakon što je usvojen dnevni red prelazi se na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda i redom koji je utvrđen u dnevnom redu.

Članak 103.

Prije prelaska na raspravu o prijedlogu akta, predstavnik predlagatelja može dati dodatno usmeno obrazloženje.

Članak 104.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Članak 105.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenom ovim Poslovnikom.

Članak 106.

Članovi Općinskog poglavarstva imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu sjednice Vijeća, radi davanja odgovarajućih odgovora i objašnjenja.

Članak 107.

Rasprava i odlučivanje o svim točkama dnevnog reda vodi se na jednoj sjednici.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, na prijedlog predsjednika Vijeća, Vijeće može odlučiti da se rasprava o nekoj točki dnevnog reda vodi na dvije sjednice.

XI. ZAPISNIK

Članak 108.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik i to u skraćenom obliku.

Zapisnik sjednice Vijeća sadrži podatke o danu i mjestu održavanja sjednice, početku i završetku sjednice, predsjedatelju sjednice, nazočnim članovima Vijeća i ostalim nazočnima, utvrđenom dnevnom redu, imenima sudionika u raspravi, usvojenim odlukama, zaključcima i drugim pitanjima, te druge podatke značajne za rad odnosne sjednice.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 109.

Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesnene primjedbe odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik Upravnog odjela.

Članak 110.

Sadržaj rasprave sa sjednice Vijeća neće se evidentirati u zapisniku.

Ukoliko član Vijeća želi da njegov stav iznesen tijekom rasprave bude pismeno zabilježen, taj član Vijeća ima pravo tijekom sjednice ili naknadno dostaviti svoj stav u pisanoj formi koji će se priložiti uz zapisnik.

Sjednice Vijeća mogu se tonski snimati.

Vijećnička pitanja evidentirat će se u odgovarajućem dijelu zapisnika.

XII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA VIJEĆA

Članak 111.

Vijeće osigurava javnost svojega rada.

Radi osiguranja javnosti rada Vijeća, predsjednik Vijeća brine se da se sredstvima javnog priopćavanja dostave pozivi i odgovarajući materijali u svezi s održavanjem sjednice Vijeća, te poduzimaju i druge mjere radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća.

Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, Vijeće može većinom glasova ukupnog broja svojih članova odlučiti da se sa sjednice ili dijela sjednice isključi javnost, ako ocijeni da za to postoje posebni sigurnosni razlozi.

Članak 112.

Građani i najviše dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Vijeća.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji žele biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

XIII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 113.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/94).

Članak 114.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/3

Ur. broj: 2142-06-03-01/1

Omišalj, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr