SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA MATULJI
30

24.

Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na 25. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću i izabranih nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Općine Matulji raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. Ove Odluke obavlja na temelju izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, Odsjek za proračun i financije u čijoj nadležnosti je obračun i isplata naknade vijećnicima.

Osnovica za obračun financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću i izabrani nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Matulji, utvrđuje se na način da osnovica za jednog izabranog vijećnika Općinskog vijeća iznosi 40% osnovice plaća djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 5.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiroračun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pisano obavještava upravno tijelo iz članka 4. Ove Odluke.

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih organizacija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/93).

Klasa: 011-01/07-01/6

Ur. broj: 2156-04-07-01

Matulji, 22. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr