SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

71.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom
prostoru u vlasništvu Općine Fužine

Članak 1.

Naziv Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/97 i 18/98) mijenja se i glasi »Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Općinsko poglavarstvo.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je sklopljen.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodređeno vrijeme ne može na osnovi otkaza prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja, ako ugovorom nije drukčije određeno.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo otvara ponude najkasnije u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje istih.

Prije otvaranja ponuda, utvrđuje se da li je natječaj propisno objavljen, broj prispjelih ponuda te da li su ponude predane u roku.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Nakon utvrđivanja pravovaljanosti natječaja iz čl. 10. st.2 ove Odluke, Općinsko poglavarstvo utvrđuje osnovne podatke o svim pristiglim ponudama.

Na temelju pristiglih ponuda, utvrđuje se lista natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.«

Članak 6.

Članak 12. briše se.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 11. st. 3. ove Odluke, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati

javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Članak 8.

Članak 19. briše se.

Članak 9.

Članak 20. mijenja se i glasi

»Ugovor o zakupu poslovnog prostora, temeljem Odluke Općinskog poglavarstva, potpisuje načelnik ili osoba koju isti ovlasti.«

Članak 10.

U članku 21. st. 1. točka 1. briše se, a točke od 2. do 19. postaju točke 1. do 18.

Članak 11.

U članku 23. stavak 1. riječi »na prijedlog Komisije,« brišu se.

Članak 12.

Članak 25. briše se.

Članak 13.

U članku 29. st. 1 riječi »Pirovište, Banovina« brišu se.

U istome stavku istoga članka riječ »Potkobiljak« briše se.

Članak 14.

U članku 29.a u stavku 1. tabele stupac »Šifra djelatnosti« od I. do XII. točke brišu se.

U istome stavku u točki XI. pod vrsta djelatnosti iza riječi »socijalna zaštita« dodaje se sljedeći tekst: »sportske djelatnosti.«

Članak 15.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Ugovorena zakupnina usklađuje se sa promjenama tečaja EUR, bez izmjene ugovora o zakupu, kada se poveća tečaj EUR za više od 5% u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.

Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje činjenice iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-28

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr