SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

67.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Fužine

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) djelokrug rada, broj članova, način izbora članova Savjeta mladih, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa za rad Savjeta mladih te ostala pitanja od neposrednog značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Fužine u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Fužine.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Fužine za koju se osniva Savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Fužine za koju se osniva Savjet mladih, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Općinsko vijeće Općine Fužine, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Fužine

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika.

Članove Savjeta mladih bira i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih.

Članak 6.

Na sjednici Općinskog vijeća na kojoj se odlučuje o izboru članova Savjeta mladih ujedno se utvrđuje i lista zamjenika članova Savjeta mladih.

Zamjenici članova Savjeta mladih su osobe čija je kandidatura u postupku izbora utvrđena pravovaljanom od strane Odbora za izbor i imenovanje, ali nisu izabrani za članove Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Fužine će razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

- ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih,

- ako navrši trideset godina života,

- na osobni zahtjev,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Fužine.

Članak 8.

U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na istoj se sjednici obavlja izbor novog člana iz reda zamjenika članova Savjeta mladih.

Odbor za izbor i imenovanje će za zamjenika predložiti osobu koja dolazi iz reda ovlaštenog predlagatelja iz članka 21. stavak 3. ove Odluke kojima je pripadao i član čije se razrješenje predlaže.

Novom članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 9.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za njihov rad,

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Fužine,

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Fužine te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Fužine,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela općine na sjednice Savjeta mladih,

- podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Fužine jednom godišnje o svom radu,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Većinom glasova svih članova Savjet mladih donosi:

- Poslovnik o radu Savjeta mladih

- Program rada Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 12.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada, način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i dužnosti članova te predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih priprema se u suradnji s tijelima u čijem djelokrugu se obavljaju poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Programom rada sadrži sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim Savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima,

- te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi i podnosi na odobrenje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Iznimno Program rada za 2008. godinu podnosi se Općinskom vijeću na odobrenje najkasnije u roku od mjesec dana od dana konstituiranja.

Članak 16.

Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, tada Program rada mora sadržavati financijski plan, koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u Proračunu Općine Fužine.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Savjet mladih Općine Fužine te savjeti mladih ostalih općina, gradova i županija mogu surađivati međusobno i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 18.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine na temelju odobrenog Programa rada Savjeta mladih.

Općina Fužine osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Članak 19.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju.

Članak 20.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Odbor za izbor i imenovanje će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti postupak izbora članova Savjeta mladih objavom javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu, web stranici i oglasnim pločama Općine Fužine, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave poziva.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studenski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Prijava kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanje dužan je prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih dostaviti Općinskom vijeću u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti ovlaštenih predlagatelja.

Članak 22.

Općinsko vijeće će Odluku o izboru članova Savjeta mladih donijeti u roku od 30 dana od dostave prijedloga iz članka 21. stavak 5. ove Odluke.

Vijećnici Općine Fužine biraju članove Savjeta mladih glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Fužine.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5 na rang listi dobivenih glasova. U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od stupanja na snagu Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

POSTUPAK IZBORA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Članak 23.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz redova članova Savjeta mladih javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od 1/3 članova Savjeta mladih.

Svaki član Savjeta mladih može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.

Članak 24.

Ako je predloženo više kandidata o kandidatima se glasuje prema abecednom redu njihovih prezimena s tim što član Savjeta mladih svoj glas može dati samo jednom od kandidata.

Ako ni jedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti s tim da u drugom krugu glasovanja sudjeluju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili veći broj glasova, a ako ni tada ni jedan od kandidata ne bude izabran, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana. U ponovljenom izboru mogu kao kandidati sudjelovati članovi koji u prethodnom postupku nisu izabrani.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Predsjednik Savjeta mladih pokrenut će kod Odbora za izbor i imenovanje postupak izbora članova novog saziva Savjeta mladih najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog saziva.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-18

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr