SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

61.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00 i 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Fužine za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2008. godine.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada 3.800.000,00 kn

2. Grobna naknada 70.000,00 kn

UKUPNO IZVORI: 3.870.000,00 kn

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine čine ove komunalne djelatnosti:

1. Održavanje čistoće 300.000,00 kn,

2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine 230.000,00 kn,

3. Održavanje javnih zelenih površina 342.000,00 kn,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 400.000,00 kn,

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kn,

6. Održavanje javne rasvjete 354.000,00 kn,

7. Održavanje javnih objekata 543.880,000 kn,

8. Održavanje groblja 200.000,00 kn,

9. Zaštita okoliša 195.120,00 kn,

10. Izrada planova i projekata 550.000,00 kn,

11. Ostale komunalne usluge 455.000,00 kn

UKUPNO PROGRAM: 3.870.000,00 kn

1. Održavanje čistoće obuhvaća:

- održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta (centar naselja Fužine, Vrata i Lič, Park Dr. Franje Račkog, park željezničke postaje Fužine, igralište Lič, igralište kod Vatrogasnog doma Vrata, igralište pod branom, košarkaško igralište Fužine),

- održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta,

- održavanje otvorenih kanala uz prometnice,

- održavanje čistoće kontejnera za smeće,

- održavanje kluba i betonskih vaza,

- redovito čišćenje travnjaka.

2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine obuhvaća:

- održavanje trgova i parking prostora,

- održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje,

- održavanje okomite signalizacije u naseljima,

- održavanje vodoravne signalizacije na nerazvrstanim cestama i ulicama,

- održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova,

- održavanje pješačkih staza i zona,

- sanacija odvodnih cjevovoda.

3. Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

- održavanje javnih zelenih površina - košenje trave,

- uređenje hortikulturnog raslinja u parkovima,

- dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica (proljeće, ljetno).

4. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- redovno održavanje,

- sanacija udarnih rupa,

- uređenje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (trava, raslinje),

- održavanje cijevnih propusta na nerazvrstanim cestama,

- ugradnja rubnjaka,

- sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste,

- saniranje zasjeka i odrona,

- dobava i ugradnja tampona.

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega s parkirališta, šetnica i prilaznih staza, sa posipavanjem.

6. Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja),

- blagdanska rasvjeta.

7. Održavanje javnih objekata obuhvaća:

- usluge tekućeg održavanja objekata i opreme (Dom Fužine, mrtvačnica Lič, mrtvačnica Fužine, SRC Gmajna, Dom Lič),

- čišćenje objekata Dom Fužine, Vatrogasni dom Vrata, Dom Lič, mrtvačnica Fužine, mrtvačnica Lič, Turistička zajednica, SRC Gmajna, sakralni objekti

- sitni popravci na održavanju zgrada.

8. Održavanje groblja obuhvaća:

- održavanje zelenih površina na groblju Fužine i Lič,

- održavanje zgrada i pomoćnih objekata za ispraćaj pokojnika,

- održavanje staza na groblju.

9. Zaštita okoliša obuhvaća:

- provođenje deratizacije i dezinsekcije,

- odvoz krupnog komunalnog otpada,

- veterinarske usluge,

- sanacija i deponiranje komunalnog otpada,

- hitne intervencije.

10. Izrada planova i projekata obuhvaća:

- izrada idejnih i glavnih projekata, izmjena Prostornog plana.

12. Ostale komunalne usluge obuhvaćaju:

- geodetsko-katastarske usluge, radne akcije na održavanju javnih površina,

- usluga prijevoza vode,

- usluge vještačenja, te ostale komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Provedba ovog Programa vršit će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-11

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr