SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
37

42.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Viškovo na sjednici održanoj 24. studenoga 2003. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o groblju.

Pročišćeni tekst Odluke o groblju obuhvaća Odluku o groblju (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/99), te njene Izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 5/02) u kojima je naznačeno vrijeme njenog stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/03-01/7

Ur.broj: 2170-09-03-01-13

Viškovo, 24. studenoga 2003.

Predsjednik

Odbora za statutarno-pravna pitanja

Branko Volarić, v. r.

ODLUKA O GROBLJU
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje:

- uvjeti upravljanja grobljem,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenski razmaci ukopa u popunjenja grobna mjesta,

- način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanje groblja i uklanjanje otpada,

- način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih,

- uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- i druga pitanja u svezi s ukopom umrlih.

Članak 2.

Groblje u Viškovu je komunalni objekt u vlasništvu Općine Viškovo.

Članak 3.

Groblje je ograđen prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Pratećim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlog, prostorija za smještaj alata i sl.

Članak 4.

Na groblju Viškovo ukapaju se u pravilu pokojnici koji su imali prebivalište na području Općine Viškovo.

Na groblju Viškovo mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali mjesto prebivališta na području Općine Viškovo ukoliko posjeduju grobno mjesto.

Ukoliko pokojnici ne posjeduju grobno mjesto na groblju Viškovo, mogu se ukapati ako udovoljavaju uvjetima iz članka 17., 18. i 19. ove Odluke.

Članak 5.

Umrlog se ukapa isključivo na groblju.

Ukop se vrši prema odredbama Zakona, ove Odluke i u skladu s običajima.

Članak 6.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima (komemoracija, vjerski obredi i sl.).

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Viškovo donosi odluke:

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvijeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 8.

Godišnji program održavanja groblja donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog Uprave groblja.

II. UVIJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 9.

Grobljem iz članka 2. Ove Odluke upravlja Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti Općine Viškovo.

Članak 10.

Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,

- uređuje i održava groblje, te uklanja otpad s groblja,

- vrši izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastruktura,

- vodi grobnu evidenciju,

- vrši kalkulaciju i predlaže visinu naknade za dodijeljivanje korištenja grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 11.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju pravovremeno obavijestiti Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 12.

Svako groblje mora imati Plan rasporeda grobova.

Plan rasporeda grobova donosi Uprava groblja.

Površina groblja dijeli se na grobna polja i redne brojeve.

Uprava groblja dužna je na podesan i trajan način označiti grobno polje i redne brojeve.

Članak 13.

Putevi između grobnih polja moraju biti široki 1 - 2 m, razmak između grobnih redova 0,06 - 0,80 m, a razmak između grobnih mjesta 0,20 - 0,30 m.

Članak 14.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove, grobnice, niše i pretince za urne.

Članak 15.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda grobova kojeg donosi Uprava groblja.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu u roku od 8 dana Općinskom poglavarstvu Općine Viškovo.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

Visinu naknade iz stavka 2. i stavka 4. ovog članka utvrđuje Uprava groblja.

Članak 16.

Korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba za koju je Uprava groblja donijela rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.

Pravo ukopa korisnika grobnog mjesta imaju članovi njegove obitelji.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici po provedenoj ostavinskoj raspravi.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Zbog privremenog ukopa pokojnika ukoliko se to ne odnosi na pokojnike iz članka 16.a ove Odluke, korisnik grobnog mjesta ne može steći pravo na zakup drugog grobnog mjesta, kada se za to ukaže potreba.

Članak 17.

Grobno mjesto na korištenje dodjeljuje se kada nastane potreba za ukopom pokojnika, i to u pravilu za pokojnike koji su rođeni ili živjeli na području Općine Viškovo.

Članak 18.

Iznimno grobno mjesto na korištenje dodjeljuje se kada nastanu potrebe za ukopom pokojnika koji je bio stanovnik naselja Grada Rijeke koja gravitiraju groblju Viškovo, Pehlin, Škurinje i Tibljaši, a rođeni su ili živjeli na tom području prije osnivanja Općine Viškovo.

U slučaju da prvi nasljedni red pokojnika živi na području Općine Viškovo, može im se iznimno dodijeliti grobno mjesto na korištenje kada nastanu potrebe za ukopom pokojnika koji nisu živjeli na području Općine Viškovo.

Članak 19.

Grobno mjesto za potrebe ukopa pokojnika iz članka 17. i članka 18. dodjeljuje se na korištenje prvom nasljednom redu pokojnika, a pod tim se smatraju:

- supružnik, vanbračni supružnik, djeca, usvojenici, roditelji, skrbnici, braća, sestre te njihovi supružnici i djeca, te osobe koje su sa pokojnicima imali sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članak 20.

Uprava groblja može namijeniti posebni dio groblja za privremene ukope.

Dio groblja iz stavka 1. ovog članka sastoji se od grobnih mjesta rezerviranih za grobove umrlih kojima grobna mjesta nisu dodijeljena na korištenje ne neodređeno vrijeme.

U takvim privremenim grobovima posmrtni ostaci se ekshumiraju osam do deset godina nakon ukopa i premještaju u zajedničku ili obiteljsku kosturnicu.

Na zahtjev članova obitelji umrlog posmrtni ostaci mogu se prenijeti i ranije u kosturnicu ili drugo grobno mjesto.

Obitelj privremenog ukopanog na dijelu groblja iz stavka 1. ovog članka ne plaća naknadu kod dodjele grobnog mjesta, već samo godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta.

Troškove prijenosa posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto odnosno konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop.

Članak 21.

Grobno mjesto na korištenje, korisnik može ustupiti trećim osobama isključivo uz suglasnost Uprave groblja i to za potrebe ukopa pokojnika iz članka 17., 18., 19.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je s ustupanjem grobnog mjesta novom korisniku prodana oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti dokaz o uplaćenim poreznim obvezama.

Članak 22.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Namjeru prekapanja napuštenih grobova i grobnica Uprava groblja je dužna objaviti preko sredstava javnog informiranja ili na drugi pogodan način, najmanje 6 mjeseci prije prekapanja.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu (kosturnica).

Članak 23.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već je o njima dužno brinuti Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, a održava ih Uprava groblja o trošku Općine Viškovo.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 24.

Popunjena grobna mjesta su dodijeljena grobna mjesta u koja su izvršeni ukopi.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa.

Iznimno, ukop članova obitelji u popunjena grobna mjesta može se obaviti po proteku najmanje dvije godine od zadnjeg ukopa.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 25.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja.

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Viškovo.

VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, UKLANJANJE OTPADA

Članak 26.

Uprava groblja brine se o uređenju i održavanju groblja te uklanjanju otpada s groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja.

Pod uređenjem i održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i puteva na groblju, održavanje pratećih građevina, te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod uklanjanjem otpada razumijeva se uklanjanje svih materijala koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospjeli na groblje, a svojim izgledom nagrđuju groblje ili po svojoj prirodi ne pripadaju groblju.

Otpadom se smatraju i ostaci vijenaca, cvijeća, svijeća i sl. pokraj grobova koje su korisnici grobnih mjesta propustili ukloniti.

Članak 27.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 26. Ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.

Na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, Uprava groblja je dužna osigurati prikladan prostor za odlaganje otpada.

Članak 28.

O uređenju i održavanju grobova i grobnica brinu se korisnici grobnog mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su dobili na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Uprava groblja.

Članak 29.

Vijence i cvijeće položene na grobove ili grobnice, Uprava groblja uklonit će u ljetnim mjesecima 15 dana nakon ukopa, a u svim ostalim mjesecima 30 dana nakon ukopa.

Članak 30.

Groblje je građanima otvoreno za posjet:

- u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 7,30 do 17,00 sati

- u ožujku, travnju, rujnu i listopadu u vremenu od 6,00 do 19,00 sati

- u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu u vremenu od 6,00 do 20,00 sati

Posjetitelji groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Članak 31.

Na groblju je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, putove, staze i uređaje,

- obavljati bilo kakvu trgovinu,

- bez odobranja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno,

- bukom narušavati mir na groblju,

- dovoditi pse i druge životinje,

- loviti,

- napasati stoku,

- neovlašteno kositi travu,

- gaziti po grobovima i nasadama i oštećivati grobove, spomenite i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

- trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete i reklame,

- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

- sađenje po vlastitom nahođenju korisnika,

- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,

- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.).

Članak 32.

Svu evindetiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj štete na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara.

Članak 33.

Uprava groblja dužna je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti ga na vidljivom mjestu, a osobito na ulazu u groblje.

VII. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 34.

Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Uprava groblja daje odobrenje za podizanje nadgrobnog spomenika na pismeni zahtjev korisnika.

Članak 35.

Na odobrenje za izgradnju ili adaptaciju nadgrobnog spomenika plaća se naknada u visini 150 kn po grobnom mjestu.

Članak 36.

Grobnice se mogu graditi samo u skladu s Planom rasporeda grobova Uprave groblja i na mjestima koja su za grobnice unaprijed predviđena.

Članak 37.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koje se u smislu građevinskih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za izgradnju nije potrebno, uvjete izgradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s Planom.

Članak 38.

Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjesta mora izgraditi u roku od 5 (pet) godina po dodjeli na korištenje.

Članak 39.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

- idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika,

- tekst natpisa na spomeniku,

- dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,

- dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,

- rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,

- ime, prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova.

Članak 40.

U roku od 3 dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti komunalnog redara Općine Viškovo.

Komunalni redar izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno završeni:

- nadgrobni spomenik je izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis i dimenzije),

- okoliš u zoni gradnje očišćen je od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama su sanirana,

- u slučaju oštećenja drugih grobova način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom stranaka u sporu na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

Članak 41.

Bez dozvole Uprave groblja, na groblju i grobovima ne mogu se obavljati građevinski, obrtnički niti bilo koji drugi radovi.

U slučaju kada je zbog propusta korisnika ili izvođača radova Uprava groblja sama poduzela određene radnje uslijed čega su nastali troškovi te je troškove Upravi groblja dužan nadoknaditi korisnik.

Članak 42.

Radovi iz članka 41. mogu se obavljati samo radnim danom u vrijeme koje odredi Uprava groblja.

Iznimno, Uprava groblja može dozvoliti obavljanje radova i neradnim danima, ako se moraju obaviti zbog hitnoće ukopa.

VIII. MRTVAČNICE I KOSTURNICE

Članak 43.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Članak 44.

Uprava groblja brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Prostorije mrtvačnice moraju se redovito dezinficirati i očistiti nakon svakog pogreba.

Članak 45.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za kosturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snašaju sve troškove pokopa.

IX. NAČIN PRIJENOSA, PRIJEVOZA, IZLAGANJA I UKOPA UMRLIH

Članak 46.

Tijelo umrlog koji se pokapa na groblju mora se čim prije, ali najkasnije 12 sati iza smrti prenijeti u mrtvačnicu radi izlaganja prije ukopa.

Članak 47.

Prijenos odnosno prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na groblje radi ukupa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu.

Lijes mora biti odgovarajuće veličine napravljen od drveta, metala ili drugoga otpornog materijala.

Lijes u kojem se umrlog ukapa u grobnicu mora biti izrađen od dvostrukog materijala.

Članak 48.

Prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na mjesto ukopa vrši se posebnim pogrebnim vozilom.

U slučaju kada prijevoz iz prethodnog stavka nije nužan ili moguć, prijevoz odnosno prijenos vrši se pogrebnim kolicima ili nošenjem lijesa.

Članak 49.

Mrtvo tijelo može biti izloženo u mrtvačnici najduže 8 sati.

Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja umrlog izdaje sanitarna inspekcija.

Mrtvo tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

Članak 50.

Pogreb umrlog položenog na odar u mrtvačnicu obavlja se od mrtvačnice do groba.

Izuzetno na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove pogreb se može obaviti i s drugog mjesta.

Članak 51.

Ukopu umrlog mora prisustvovati predstavnik Uprave groblja radi utvrđivanja činjenice obavljenog ukopa i nadzora pripreme tehničkih i drugih uvjeta ukopa.

Nakon izvršenog ukopa utvrđene okolnosti unose se u grobnu evidenciju.

Članak 52.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno.

Iznimno, Uprava groblja može dozvoliti ukop i izvan vremena kad je groblje otvoreno.

Članak 53.

Uprava groblja, osim na dijelu groblja iz članka 20. stavka 1. ove Odluke, može izvršiti privremeni ukop umrlog u grob ili grobnicu drugog korisnika ako se zbog spora o pravu korištenja određenog grobnog mjesta ne može odmah postići nagodba, odnosno utvrditi pravo na korištenje ili ako trenutno nema drugog predviđenog mjesta za ukop.

Privremeni ukop vrši se u načelu u slobodna grobna mjesta koje su u nadležnosti Uprave groblja.

Izuzetno privremeni ukop vrši se u obiteljske grobove i grobnice, ali samo uz pismenu suglasnost njihova korisnika.

Prijenos privremenog ukopanog u grob predviđen za konačni ukop vrši se uz odobrenje sanitarne inspekcije.

Svaki privremeni ukop mora se evidentirati.

Takav privremeni ukop može trajati najduže godinu dana od dana ukopa.

Sve troškove privremenog i konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop umrlog.

Članak 54.

Urne s pepelom umrlog pohranjuje se u pravilu u obiteljske grobove ili grobnice.

Uprava groblja može odrediti posebno mjesto na groblju za smještaj urni, pretinci za urne ili niše.

X. PREKAPANJE GROBOVA ILI EKSHUMACIJA

Članak 55.

Iskopavanje (ekshumacija) i prijenos posmrtnih ostataka može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrlog (supružnik i djeca), po službenoj dužnosti ili po odredbi suda.

Iskopavanje može vršiti samo Uprava groblja uz suglasnost nadležnih službi.

Članak 56.

Ekshumacije se mogu vršiti:

- radi ukopa novog umrlog u isti grob,

- radi sudskog uviđaja,

- uslijed premiještanja groblja,

- radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo mjesto ili njihovog kremiranja.

Članak 57.

Nakon prekapanja ili ekshumacije, posmrtni ostaci umrlog prenose se u zajedničku ili obiteljsku kosturnicu ili se vraćaju u grob.

XI. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 58.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu za korištenje grobnog mjesta.

Visinu naknade za dodijelu na korištenje grobnog mjesta predlaže Uprava groblja, s time da se u naknadu obračunava:

- pripadajuća površina koju obuhvaća grobno mjesto

- troškovi opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sardžajima, umanjenih za iznos sudjelovanja Općine Viškovo u građenju.

Troškovi opramanja groblja iz stavka 2. Ovog članka odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom utvrđuju se na bazi stvarnih troškova uređenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta.

Članak 59.

Korisnik grobnog mjesta dužan je naknadu iz članka 58. ove Odluke platiti u roku od 30 dana od donošenja rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje.

Članak 60.

Naknadu za korištenje grobnog mjesta plaćaju korisnici grobnog mjesta odnosno njihovi nasljednici godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na temelju procjene stvarnih troškova održavanja groblja, umanjenih za iznos sudjelovanja Općine Viškovo u troškovima održavanja groblja, a koji iznos se dijeli na korisnike grobnih mjesta srazmjerno ukupnoj pripadajućoj površini grobnog mjesta.

Članak 61.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Općinsko poglavarstvo na prijedlog Uprave groblja.

XII. IZVORI I KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA GROBLJA

Članak 62.

Sredstva groblja su:

1. redovna godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta (grobarina),

2. komunalna naknada,

3. naknada za dodjelu grobnog mjesta,

4. komunalni doprinos,

5. ostala sredstva.

Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti za održavanje, izgradnju, proširenje i rekonstrukciju groblja, pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.

Članak 63.

Ostala sredstva groblja iz članka 62. stavka 1. točke 5. mogu biti sredstva donacija ili namjenska sredstva koja se osiguraju iz Proračuna Općine Viškovo.

XIII. GROBNA EVIDENCIJA

Članak 64.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Viškovo.

Grobni očevidnik sadrži podatke o:

- grobovima,

- grobnicama,

- nišama,

- pretincima za urne,

- korisnicima grobova, grobnica, niša i pretinca za urne,

- svim promjenama i

- uzroku smrti.

Sastavni dio iz grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Uprava groblja dužna je voditi registar umrlih po prezimenu, imenu i imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju građana umrlog s naznakom gdje je ukopan.

Grobni se očevidnik pohranjuje i trajno čuva.

Uprava groblja podnosi Izvješće o svom radu dva puta godišnje Općinskom poglavarstvu.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim podacima,

- se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja groblja.

Članak 66.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta,

- fizička osoba koja postupa protivno članku 31. Ove Odluke.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Viškovo u okviru svoje nadležnosti.

Članak 68.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištju grobnog mjesta, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

Članak 69.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/94).

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51216&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr