SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
37

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/ 00), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/02, 2/03, 16/03, 21/03), Odluke o prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) članak 62. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 95) te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 28. sjednici održanoj 26. studenoga 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja stambeno-poslovne
zone Adria metal

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Detaljni plan uređenja stambeno-poslovne zone Adria metal (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

(1) Granice obuhvata Plana prikazane su na grafičkim prilozima od broja 1 do 3.

(2) Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 0,68 ha.

Članak 3.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u Elaboratu: Detaljni plan uređenja stambeno-poslovne zone Adria metal, koji se sastoji od tekstualnog i kartografskog dijela i sastavni je dio ove Odluke.

Tekstualni dio sadrži:

I. OBRAZLOŽENJE:

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalne vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti utvrđivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevne čestice

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

4. Uvjeti i način gradnje

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

III. KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. Šire područje zahvata, mj. 1:5000

2. Granica zahvata, mj. 1:1000

3. Detaljna namjena površina, mj. 1:1000

4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

4.1. Situacija, mj. 1:1000

4.2. Uzdužni presjek prometnice, mj. 1: 1000/100

4.3. Karakteristični poprečni presjek, mj. 1:50

5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,

mj. 1:1000

6. Uvjeti gradnje, mj. 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti utvrđivanja namjene površina

Članak 4.

(1) Namjena površine se određuje temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom br. 3.

(2) Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako sljedi:

Građevne čestice:

poslovna namjena (K)

mješovita namjena (M)

stambena namjena (S)

Ostale površine:

kolne i pješačke površine odnosno površine za razvoj

infrastrukturnih sustava (IS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevne čestice

Članak 5.

(1) Veličina i oblik građevne čestice određen je kartografskim prikazom br. 6. i kvantificiranim pokazateljima Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 6.

(1) Za realizaciju građevina propisuju se sljedeći uvjeti:

1. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) - Kig

2. koeficijent iskorištenosti (odnos ukupne bruto površine građevine i površine građevne čestice) - Kis

Kig Kis br. etaža visina (m)


A stambeno-poslovna 0,2 0,6 3 11

B poslovna 0,5 1,0 3 13


(2) Visina građevine se određuje od najniže kote uređenog terena uz građevinu do krovnog vijenca odnosno vrha atike (kod građevina sa ravnim krovom).

(3) Kod građevne čestice A u površinu izgrađenosti ne ulaze parkirališta i prometnice na terenu, cisterne i septičke taložnice kao i nadstrešnice ulaza ili parkirališta.

(4) Kod građevne čestice B u površinu izgrađenosti ulaze površine parkirališta a ne ulaze prometnice na terenu, cisterne i sepričke taložnice kao ni nadstrešnice ulaza.

2.3. Namjena građevina

Članak 7.

(1) Namjena građevina na građevnim česticama u zoni obuhvata Plana mora biti takva da građevine svojom namjenom i izgledom ne remete postojeće okruženje. Izvođenje industrijskih radova, radova dorade ili skladištenja na otvorenim površinama (izvan građevina) nije dozvoljeno.

(2) Namjena građevine na građevnoj čestici A: stambeno- poslovna građevina (M). Poslovna namjena može biti uslužna, trgovačka, ugostiteljska ili druga poslovna djelatnost koja ne smeta okolini, tj. uz uvjet da ne prouzrokuje buku veću od 55 dB danju i 45 dB noću.

(3) Namjena građevine na građevnoj čestici B: poslovna građevina (K) čija djelatnost ne ugrožava zdravlje ljudi ili štetno djeluje na čovjekov okoliš (radionice, prodajno-izložbeni prostori i sl.). Buka koju prouzrokuje poslovna djelatnost ne smije prelaziti 55 dB danju i 45 dB noću. Poslovna građevina mora biti udaljena od parcele stambene izgradnje minimalno 10 m i odijeljena zelenim pojasom.

(4) Namjena građevine na građevnoj čestici C: stambena namjena. Predviđa se proširenje okućnice postojeće stambene građevine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 8.

(1) Unutar gradivog dijela građevnih čestica dozvoljena je gradnja građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

(2) Kod građevne čestice B namijenjene izgradnji poslovne građevine (K) površina parkirališta ne mora biti smještena unutar površine namijenjene za izgradnju građevine ali se pripisuje površini izgrađenosti kod izračuna koeficijenta izgrađenosti (Kig).

2.4.1.Građevni pravac

Članak 9.

(1) Građevni pravac je određen u kartografskom prikazu br. 6.

2.4.2. Minimalna udaljenost građevine

Članak 10.

(1) Površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine je određena u kartografskom prikazu br. 6.

(2) Građevina mora biti udaljena od kolnika prometnica minimalno 6,0 m a od susjednih čestica minimalno 4,0 m.

(3) Kod građevne čestice B namijenjene izgradnji poslovne građevine (K) građevina mora biti udaljena minimalno 10,0 m od parcela stambene izgradnje i odijeljena zelenim pojasom.

2.4.3. Ostale odredbe

Članak 11.

(1) Mjesto i način priključenja parcele na komunalne objekte i javni put određeno je u kartografskim prikazima br. 3., 4. i 6. a izvest će se prema suglasnostima javnih komunalnih poduzeća.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 12.

(1) Građevine treba oblikovati sukladno njihovoj namjeni. Boje fasada uskladiti sa bojama postojeće okolne izgradnje.

(2) Vrste krova: ravni krov ili kosi krov sa pokrovom od kanalica, mediteran crijepa ili alu-lima.

2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 13.

(1) Smještaj vozila riješen je u okućnicama.

(2) Ograde između parcela treba graditi u kamenu ili ograđivati zelenom živicom.

(3) Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja ogradnih zidova do visine 1,0 m te potpornih zidova prema uvjetima konfiguracije terena.

(4) Najmanje 250ovršine neizgrađenog dijela parcele treba ozeleniti autohtonim, mediteranskim biljem i raslinjem.

3. Način opremanja zemljišta prometnm, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

Članak 14.

(1) U području obuhvata na građevnoj čestici oznake IS1 je predviđena rekonstrukcija dijela sabirne ulice od novog priključka na županijsku cestu br. 5055 Viškovo - Saršoni.

(2) Računska brzina iznosi Vrač = 40 km/h. Cesta je dvosmjerna sa dva prometna traka širine b = 2x2,75 m. Maksimalni nagib nivelete iznosi 10a dužini 25 m. U horizontalnom smislu trasa se sastoji od dva horizontalna zavoja minimalnog radijusa 70,0 m sa pripadajućom prelaznicom lp = 10,00 m.

Poprečni nagib prometnice je jednostrešan i iznosi 2,50 pravcu i 40 zavoju.

(3) Pješački promet odvijat će se pločnikom širine 1,10 m predviđenim s jedne strane kolnika.

(4) Oborinske vode koje padnu na nepropusne površine kolnika i pločnika odvodit će se u podzemlje izvan cestovnog trupa preko jednog upojnog bunara.

(5) Situacijski i visinski elementi trase i križanja i poprečni profil s tehničkim elementima prikazani su na grafičkim prilozima br. 4.1., 4.2. i 4.3.

Članak 15.

(1) Građevne parcele imat će komunalne priključke prema uvjetima koje će odrediti nadležna javna komunalna poduzeća.

4. Uvjeti i način gradnje

Članak 16.

(1) Uvjeti uređenja i korištenja površina određuju se temeljem grafičkih priloga, te tekstualnih odredbi Plana.

5. Mjere provedbe plana

Članak 17.

(1) Na području obuhvata svi Planom definirani programi se realiziraju parcijalno neovisno jedan od drugoga.

(2) Za provedbu Plana služi poglavlje »II. Odredbe za provođenje« tekstualnog dijela i kartografski prilozi.

6. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 18.

(1) Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš mora se provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i svih podzakonskih propisa koji se odnose na tu tematiku.

Članak 19.

(1) Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB a za noć 45 dB.

(2) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi shodno odredbama Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.

Članak 20.

(1) Zaštita zraka provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka.

(2) Zaštita zraka provodi se se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjenje onečišćenja zraka koje vrijede za područje prve kategorije kakvoće.

Članak 21.

(1) Rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba projektirati sukladno sljedećem:

- Zakon o vodama,

- Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji,

- Odluka o sanitarnoj zaštiti izvora za piće na riječkom području,

- Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu.

Članak 22.

(1) Proizvođači otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i svih podzakonskih propisa.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 24.

Izvornici Planova se čuvaju u posmohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 25.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/28

Ur. broj: 2170-09-03-01-7

Viškovo, 26. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51216&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr