SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

53.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini,sredstva,normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- komunalna naknada 883.447,00 kuna

- prihodi od drugih izvora Proračuna 336.553,00 kuna

- kreditna sredstva 9.000.000,00 kuna


UKUPNO: 10.220.000,00 kuna

(slovima: desetmilijunadvijestodvadesettisuća kuna i 00/ 100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukciju,sanaciju i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje, rekonstrukcije i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine čini:

1.Boćalište Marčelji 40.000,00 kuna

2.Idejni projekat svlačionica
NK Halubjan Brnasi 50.000,00 kuna

3.Dom Marinići 140.000,00 kuna

4.Društveni sadržaj Milihovo
(zgrada vrtića) 9.700.000,00 kuna

5.Društveni sadržaj Milihovo
(zgrada općine) 100.000,00 kuna

6.Zdravstvena stanica 100.000,00 kuna

7.Zgrada Mavrovičino 90,000,00 kuna


UKUPNO: 10.220.000,00 kuna

(slovima: desetmilijunadvijestodvadesettisuća kuna i 00/ 100)

Boćalište Marčelji

Radovi na boćalištu Marčelji i podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu.

Idejni projekat svlačionica NK Halubjan Brnasi

Radovi na pomoćnom igralištu NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu idejne projektne dokumentacije.

Dom Marinići

Radovi podrazumjevaju izradu idejnog projekta i projektne dokumentacije II. faze radova, potrebne za građevinsku dozvolu i početak građenja.

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada vrtića)

Izdaci za društvene sadržaje Milihovo (zgrada vrtića) podrazumijevaju I. fazu izgradnje zgrade vrtića.

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada općine)

Izdaci za društvene sadržaje Milihovo (zgrada općine) podrazumijevaju izradu sve potrebne projektne dokumentacije sa ishođenjem svih suglasnosti te potrebnim aktom temeljem kojeg se može graditi.

Zdravstvena stanica

Izdaci za zdravstvenu stanicu čine glavni projekt,projekt uređenja koji prethodi održavanju postojećeg zdravstvenog objekta i I. faza radova, te pripremna faza radova.

Zgrada Mavrovičino

Izdatke za prostor zgrade Mavrovičino čine glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije.

Zaključne odredbe

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-04/07-01/11

Ur. broj: 2170-09-07-01-21

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr