SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2008. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2008. godini za:

- javne površine

- ceste

- groblje

- javnu rasvjetu

- oborinsku kanalizaciju

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom

- objekte i uređaje za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 20.000.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih
godina 6.680.000,00 kuna

-prodaja grobnih objekata 190.000,00 kuna

-ostala sredstva Proračuna 510.000,00 kuna

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 3.366.254,00 kuna


UKUPNO: 30.746.254,00 kuna

 (slovima: tridesetmilijunasedamstočetrdesetšesttisućadvijestopedesetčetiri kune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje zelenih
površina i ostalih javnih površina 2.500.000,00 kuna

b)Otkup zemljišta za nove projekte: 2.500.000,00 kuna

c)Nabavka i ugradba autobusnih
čekaonica 50.000,00 kuna

d) Uređenje okoliša škole Marčelji 300.000,00 kuna

e) Uređenje okoliša zdravstvene stanice 50.000,00 kuna

f) Uređenje okoliša boćališta Marinići 250.000,00 kuna

g) Uređenje okoliša zgrade Općine 30.000,00 kuna

h)Uređenje parkovnih i rekreativnih
površina na području DPU
Osnovne škole 700.000,00 kuna

i)Uređenje parkovnih i rekreativnih
površina na području DPU
društvenih sadržaja 4.000.000,00 kuna

j)Uređenje sportskog parka
Gornji Sroki 100.000,00 kuna


UKUPNO: 10.480.000,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Viškovo - Mladenići:
rashodi vezani za izradu projekta,
rekonstrukciju i izgradnju kom.
infrastrukture 30.000,00 kuna

b)Cesta Mladenići-Saršoni:
rashodi vezani za rekonstrukciju
i izgradnju kom. infrastrukture 5.220.000,00 kuna

c)Projekt raskrižja Vozišće 270.000,00 kuna

d)Spojna cesta RZ-8 pravac Drenova:
rashodi vezani za izradu projekata
te rekonstrukciju i izgradnju kom.
infrastrukture 200.000,00 kuna

e)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- radovi vezani za proširenje i
asfaltiranje cesta, uređenje
nogostupa 2.900.000,00 kuna

f)Cesta I. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani za
projekt i izgradnju 500.000,00 kuna

g)Cesta II. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani
za izradu projekata izgradnje 80.000,00 kuna

h)Cesta III. prema DPU društveni
centar Viškovo: rashodi vezani
za izradu projekata izgradnje 100.000,00 kuna

i)Raskrižje Mavri: rashodi vezani
za izradu projekata 100.000,00 kuna

j)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Marinići III. 200.000,00 kuna

k)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Viškovo II. 240.000,00 kuna

l)Izrada prometnog rješenja
nerazvrstanih cesta-Furićevo-Jugi 200.000,00 kuna

m)Izrada prometnog rješenja dijela
Marinići 200.000,00 kuna

n)Cesta Brnasi-Dovičići - rashodi
vezani za idejno rješenje 120.000,00 kuna

o)Viškovo-Turčino: rashodi vezani
za izradu glavnog projekta 50.000,00 kuna

p)Vozišće-Gornji Sroki-Mavri: rashodi
vezani za izradu projekta te
rekonstrukciju i izgradnju kom.
infrastrukture 3.100.000,00 kuna


UKUPNO: 13.510.000,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo- izgradnja groblja podrazumjeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, DPU groblja Bujki, nabavku opreme, izgradnju bloka niša za urne, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, pripremne zemljane radove za prilazne puteve i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline2.490.000,00 kuna

UKUPNO: 2.490.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta; 800.000,00 kuna

UKUPNO: 800.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini projektiranje te radovi na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta, te ceste Viškovo-Pogled 100.000,00 kuna

UKUPNO: 100.000,00 kuna

6. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom temeljem Plana KD Vodovod i kanalizacija 636.942,00 kuna

7. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 874.312,00 kuna

8. Objekti i uređaji te oprema za održavanje čistoće

737.000,00 kuna

9. Objekti za odlaganje komunalnog otpada-sanacija odlagališta 1.118.000.00 kuna

SVEUKUPNO 1.-9. 30.746.254,00 kuna

(slovima: tridesetmilijunasedamstočetrdesetšesttisućadvijestopedesetčetiri kune i 00/100)

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa za 2008. godinu je30.746.254,00 kuna

(slovima: tridesetmilijunasedamstočetrdesetšesttisućadvijestopedesetčetiri kune i 00/100)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-04/07-01/11

Ur. broj: 2170-09-07-01-19

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr